+370 601 01654

Istatymai ir teisė

Kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) ir patvirtintomis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis ( Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymas Nr.522).
        Matininkas – tai valstybės įgaliotas Lietuvos Respublikos pilietis, kuriam valstybė suteikia teisę atlikti teisės aktuose apibrėžtus nekilnojamojo turto objekto formavimo darbus, kadastrinius matavimus ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Matininkai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis matininkų veiklos teisėtumo, kooperacijos ir nešališkumo principais. Matininkas privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis. Atlikdami savo funkcijas, matininkai yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šiuo bei kitais įstatymais ir kitais teisės aktais. Matininkas turi teisę atlygintinai gauti iš kadastrų ir registrų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, tarp jų iš valstybės institucijų reikalingus duomenis, nepaisant jų pateikimo formos ir būdo, dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis ar jų kopijas, reikalingus matininko funkcijoms atlikti. Duomenų ir dokumentų, reikalingų matininko funkcijoms atlikti, gavimo ir naudojimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.