+370 601 01654

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATAI

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr. 41-1539
Neoficialus nutarimo tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE
NUTARIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATU PATVIRTINIMO
2002 m. balandžio 15 d. Nr. 534
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybes registru istatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymu (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos Vyriausybe n u t a r i a:
Preambules pakeitimai:
Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30)
1. Nustatyti, kad:
1.1. Žemes ukio ministerija tvirtina:
1.1.1. (neteko galios)
1.1.2. (neteko galios)
1.1.3. žemes sklypu formavimo tvark¹, rengiant žemetvarkos projektus;
1.1.4. (neteko galios)
1.2. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas yra valstybes imone Registru centras (toliau vadinama – kadastro tvarkytojas);
1.3. (neteko galios);
1.4. (neteko galios);
1.5. (neteko galios);
1.6. nekilnojamuju daiktu kadastro duomenu nustatymo, kadastro duomenu formu pildymo, nekilnojamojo daikto planu parengimo, nekilnojamojo daikto ribu žymejimo nekilnojamojo turto kadastro žemelapyje ir kadastro žemelapio tikslinimo techninius reikalavimus nustato Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07)
Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30)
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (pridedama).
3. Pavesti Žemes ukio ministerijai parengti ir patvirtinti:
3.1. iki 2002 m. liepos 1 d. – žemes sklypu formavimo tvark¹, rengiant žemetvarkos projektus;
3.2. iki 2002 m. liepos 1 d. – žemes valstybines apskaitos tvark¹;
3.3. iki 2002 m. rugsejo 1 d. – nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu taisykles ir kadastro duomenu surinkimo ir tikslinimo tvark¹;
3.4. iki 2002 m. spalio 1 d. – nekilnojamojo turto objektu ribu pažymejimo kadastro žemelapyje tvark¹.
4. Aplinkos ministerija turi iki 2002 m. liepos 1 d. patikslinti Statiniu kadastro matavimu ir apskaitos metodik¹, patvirtint¹ aplinkos ministro 1999 m. rugpjuèio 25 d. isakymu Nr. 264 „Del Statiniu kadastro matavimu ir apskaitos metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 74-2265).
5. Ipareigoti Žemes ukio ministerij¹ ir Aplinkos ministerij¹ kartu su Finansu ministerija iki 2002 m. liepos 1 d. parengti projekt¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo del kadastro duomenu, kuriu reikia nekilnojamojo turto mokesèiams apskaièiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos tvarkos patvirtinimo.
6. Pripažinti netekusiais galios:
6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. balandžio 30 d. nutarim¹ Nr. 316 „Del Lietuvos Respublikos valstybinio žemes (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatu tvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 18-539);
6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1994 m. balandžio 27 d. nutarim¹ Nr. 323 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 33-602);
6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1994 m. liepos 19 d. nutarim¹ Nr. 629 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 56-1101);
6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995 m. gegužes 10 d. nutarimo Nr. 655 „Del kai kuriu Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu žemes reformos, žemetvarkos ir žemes kadastro klausimais dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 41-1003) 5 punkt¹;
6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995 m. liepos 27 d. nutarim¹ Nr. 1057 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Del Lietuvos Respublikos valstybinio žemes (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatu tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 63-1596);
6.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995 m. rugpjuèio 7 d. nutarimo Nr. 1097 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1991 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 297, 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 ir 1994 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 312 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 66-1636) 2 punkt¹;
6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998 m. vasario 24 d. nutarim¹ Nr. 231 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Del Lietuvos Respublikos valstybinio žemes (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatu patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 20-525);
6.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998 m. rugsejo 22 d. nutarim¹ Nr. 1145 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Del Lietuvos Respublikos valstybinio žemes (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatu patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2359).
Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas
Žemes ukio ministras Jeronimas Kraujelis
___________________
Nauja nutarimo priedo redakcija nuo 2005 m. liepos 1 d.:
Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30)
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro (toliau vadinama – kadastras) paskirti ir jo objektus, kadastro tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, nekilnojamuju daiktu, registruojamu Nekilnojamojo turto registre, irašymo i kadastr¹, nekilnojamojo daikto planu ir kadastro duomenu, formu, turinio ir parengimo bei kadastro duomenu bylos suformavimo, žemes sklypu ribu posukio tašku koordinaèiu nustatymo atliekant kadastrinius matavimus, kadastre irašytu duomenu pakeitimo, prašymu irašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinejimo, nekilnojamojo daikto pažymejimo kadastro žemelapyje, nekilnojamojo turto kadastro žemelapio tikslinimo, kadastro s¹veikos su kitais valstybes registrais ir kadastrais, kadastro duomenu
naudojimo, kadastre irašytu duomenu suvestiniu rengimo, kadastro duomenu perdavimo i užsienio valstybes, kadastro duomenu saugos, finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvark¹.
2. Kadastro paskirtis – kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti kadastro duomenis.
3. Kadastras tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks¹ (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatym¹ (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro istatym¹ (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948), Lietuvos Respublikos asmens duomenu teisines apsaugos istatym¹ (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), Lietuvos Respublikos valstybes registru istatym¹ (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), šiuos Nuostatus ir kitus teises aktus, reglamentuojanèius valstybes registru veikl¹ ir registru duomenu tvarkym¹.
4. Kadastro objektai – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti nekilnojamieji daiktai.
5. Pagrindines šiuose Nuostatuose vartojamos s¹vokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro istatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos istatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226), Lietuvos Respublikos statybos istatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo istatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Lietuvos Respublikos žemes istatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) vartojamas s¹vokas.
II. KADASTRO TVARKYTOJAS
6. Kadastro tvarkytojas yra valstybes imone Registru centras (toliau vadinama – kadastro tvarkytojas).
7. Kadastro duomenis i kadastr¹ irašo ir tvarko kadastro tvarkytojo strukturiniu padaliniu apskrièiu centruose ir savivaldybese darbuotojai (toliau vadinama – kadastro tvarkytojo darbuotojai).
8. Kadastro tvarkytojas:
8.1. suderinês su nekilnojamojo turto kadastro darbams metodiškai vadovaujanèia Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos (toliau vadinama – Nacionaline žemes tarnyba) administruoja kadastr¹, projektuoja, diegia, pertvarko ir naudoja šio kadastro informacinê sistem¹;
8.2. organizuoja kadastro tvarkytojo darbuotoju mokym¹, kvalifikacijos tobulinim¹;
8.3. kaupia, apdoroja, atnaujina ir saugo nekilnojamuju daiktu kadastro duomenis, gaunamus iš kadastro tvarkytojo padaliniu;
8.4. nustato kadastro tvarkytojo kompiuteriu, komunikaciju, technologines ir biuro irangos reikalavimus, rengia taikom¹sias programas;
8.5. užtikrina kadastro duomenu saug¹ ir saugu duomenu perdavim¹ kompiuteriu tinklais;
8.6. perduoda kadastro duomenis kitiems valstybes kadastrams ir registrams, gauna kitu valstybes kadastru ir registru duomenis, kuriu reikia šiam kadastrui funkcionuoti;
8.7. organizuoja kadastro duomenu teikim¹ duomenu gavejams, užtikrina duomenu teikimo sistemos veikim¹;
8.8. apdoroja ir analizuoja nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, rengia suvestinius ir kitus kadastro statistikos duomenis, teikia duomenu gavejams duomenis mokestinems vertems nustatyti;
8.9. tvarko nekilnojamojo daikto kadastro duomenu ir dokumentu, kuriu pagrindu jie buvo irašyti i kadastr¹, archyvus, užtikrina šiu archyvu saug¹;
8.10. sprendžia kadastro modernizavimo klausimus;
8.11. rengia ir tvirtina prašymu irašyti i kadastr¹, pakeisti ar išbraukti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, formas, šiu formu pildymo rekomendacijas ir prašymu registravimo tvark¹;
8.12. nagrineja skundus del kadastro tvarkytojo darbuotoju priimtu sprendimu;
8.13. kasmet atnaujina ir skelbia vietoves pataisos koeficientus ir nekilnojamojo turto (žemes sklypu ir statiniu) vertinimo duomenis;
8.14. atlieka kitas teises aktu nustatytas funkcijas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 8.13. punktu)
9. Kadastro tvarkytojo darbuotojai šiu Nuostatu ir kitu teises aktu nustatyta tvarka:
9.1. priima ir registruoja prašymus irašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹, juos pakeisti ar išbraukti, atlikti kitus duomenu tvarkymo darbus;
9.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenis irašo i kadastr¹, pakeièia, panaikina, pataiso (raštu informuodami ir kadastro duomenu teikejus), perkelia i duomenu bazes archyv¹. Pasikeitus nekilnojamojo daikto vidutinê rinkos vertê s¹lygojantiems veiksniams, perskaièiuoja nekilnojamojo daikto vidutinê rinkos vertê;
9.3. patikrina nekilnojamajam daiktui irašyti i kadastr¹ pateiktus dokumentus, spausdina išrašus apie kadastre irašytus nekilnojamuosius daiktus;
9.4. teikia kadastro duomenu gavejams išrašus apie kadastre irašytus nekilnojamuosius daiktus;
9.5. taiso duomenu irašymo klaidas ir praneša apie tai raštu kadastro duomenu gavejams;
9.6. užtikrina, kad i kadastr¹ nebutu irašomi klaidingi, nereikalingi ar neišsamus duomenys, kad irašyti duomenys atitiktu pateiktus registravimo dokumentus;
9.7. fiziniu ir juridiniu asmenu pageidavimu supažindina juos su kadastro duomenimis, teikia juos kadastro duomenu gavejams;
9.8. teikia kadastro statistikos duomenis;
9.9. nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo arba ju igaliotu asmenu (toliau vadinama – užsakovas) ar nekilnojamuju daiktu kadastro duomenis nustatanèiu asmenu, nurodytu šiu Nuostatu 12 punkte, pageidavimu atlieka žemes sklypu plano arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos išankstini patikrinim¹;
9.10. užsakovo (-u) prašymu parengia kadastro tvarkytojo archyve saugomos nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos kopij¹;
9.11. atlieka kitas teises aktu nustatytas ir kadastro tvarkytojo pavestas funkcijas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 9.10. punktu)
10. Kadastro tvarkytojas darbuotojams gali suteikti šias kvalifikacines kategorijas: kadastro eksperto, vyresniojo kadastro specialisto, kadastro specialisto ir kadastro specialisto asistento. Kadastro tvarkytojas pagal kiekvien¹ kvalifikacinê kategorij¹ nustato specialius kvalifikacinius darbuotoju išsilavinimo ir profesines patirties reikalavimus. Kvalifikacines kategorijas suteikia kadastro tvarkytojo šiam tikslui sudaryta atestacijos komisija.
11. Kadastro tvarkytojo darbuotoju, irašanèiu nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹, teises ir pareigas nustato kadastro tvarkytojas.
III. KADASTRO DUOMENU NUSTATYMAS
12. Nekilnojamuju daiktu kadastro duomenis nustato matininkai arba matininkai ekspertai (toliau vadinama – vykdytojai), o formuojant žemes sklypus kaimo gyvenamosiose vietovese nuosavybes teisems atkurti ir asmeniniam ukiui kadastro duomenis gali nustatyti ir asmenys, turintys kvalifikacinius leidimus, išduotus Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1093 „Del Kvalifikaciniu leidimu dirbti žemes reformos žemetvarkos darbus išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 92-2311) nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
13. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis, jeigu kitaip nenumatyta istatymuose ir kituose teises aktuose.
14. Nekilnojamojo daikto kadastriniu matavimu metu nustatomi nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 6 straipsnyje. Vienam žemes sklypui gali buti nustatyti vienas ar daugiau žemes naudojimo budu ir pobudžiu, jeigu tai numatyta teritoriju planavimo dokumente.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
15. Žemes sklypu kadastriniai matavimai, nustatant žemes sklypu ribu posukio tašku ir riboženkliu koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje, atliekami:
15.1. iregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemes sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant ju amalgamacij¹;
15.2. keièiant iregistruotu Nekilnojamojo turto registre žemes sklypu, kuriu ribu posukio tašku ir riboženkliu koordinates nenustatytos valstybineje geodeziniu koordinaèiu sistemoje ar su šia sistema susietose vietinese koordinaèiu sistemose, pagrindinê tikslinê žemes naudojimo paskirti, bud¹ ir (ar) pobudi;
15.3. formuojant valstybines žemes sklypus (išskyrus žemes sklypus nuosavybes teisems atkurti ir asmeniniam ukiui kaimo gyvenamosiose vietovese);
15.4. perleidžiant kitu asmenu nuosavyben miestuose esanèius privaèios žemes sklypus (ju dalis), kuriu ribu posukio tašku ir riboženkliu koordinates nenustatytos valstybineje geodeziniu koordinaèiu sistemoje ar su šia sistema susietose vietinese koordinaèiu sistemose;
15.5. žemes sklypo savininkui ar valstybines žemes naudotojui pageidaujant.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
16. Formuojant žemes sklypus kaimo gyvenamosiose vietovese nuosavybes teisems atkurti ir asmeniniam ukiui, žemes sklypu ribu posukio tašku koordinates nustatomos grafiškai pagal naujausi¹ kartografinê medžiag¹. Šiuo atveju žemes sklypai ženklinami vadovaujantis Žemes sklypo ribu ženklinimo taisyklemis, patvirtintomis Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkrièio 10 d. isakymu Nr. 1P-209 (Žin., 2005, Nr. 136-4903), o žemes sklypo kadastro duomenu byla rengiama vadovaujantis Žemes reformos žemetvarkos projektu rengimo ir igyvendinimo metodika, patvirtinta Žemes ir mišku ukio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. isakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2008, Nr. 93-3690).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
17. (neteko galios).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
18. Statiniu kadastriniai matavimai atliekami statinius pastaèius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius arba statiniu savininkui ar naudotojui pageidaujant.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENU NUSTATYMAS
19. Nekilnojamieji daiktai formuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 7 straipsnyje nustatytais budais. Žemes sklypu formavimo tvark¹ nustato Lietuvos Respublikos žemes reformos istatymas, Lietuvos Respublikos žemes istatymas ir Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo istatymas. Statiniai formuojami Lietuvos Respublikos statybos istatymo nustatyta tvarka.
20. Žemes sklypas, kuriame yra statiniu, gali buti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos saugomu teritoriju istatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ar kiti teises aktai, ir tik taip, kad po padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalingas žemes plotas butu suformuotas kaip vienas žemes sklypas. Žemes sklypas negali buti suformuotas taip, kad žemes sklypo riba kirstu statini, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai), taip pat tuos atvejus, kai žemes sklypas formuojamas statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, daliai eksploatuoti, jeigu kitai šio statinio daliai eksploatuoti reikalingas žemes sklypas suformuotas iki Lietuvos Respublikos žemes istatymo pakeitimo istatymo (Žin., 2004, Nr. 28-868) isigaliojimo dienos (2004 m. vasario 21 d.).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
21. Žemes sklypo ribos tarp ribu posukio tašku, iskaitant tas, kurios ribojasi su naturaliais konturais, turi sudaryti vien¹ uždar¹ kontur¹, pagal kurio ribu posukio tašku koordinates apskaièiuojamas žemes sklypo plotas. Žemes sklypo plotas, apskaièiuotas nustaèius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis paèiomis ribomis naudojant tikslesnes už ankstesniu matavimu priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre iregistruoto žemes sklypo ploto arba teritoriju planavimo dokumente suprojektuoto, bet neiregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemes sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribine) ploto paklaida, nurodyta šiu Nuostatu 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad ploto skirtumas didesnis, vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakov¹ ir apskrities viršininko administracijos žemes tvarkymo departamento teritorini žemetvarkos skyriu (toliau vadinama – žemetvarkos skyrius), kuris, per 30 dienu išnagrinejês paženklintojo ir su juo besiribojanèiu žemes sklypu suformavimo dokumentus ir kit¹ kartografinê medžiag¹, nustato žemes sklypo ploto skirtumo priežastis ir surašo išvad¹ del žemes sklypo ribu patikslinimo vietoveje ir teritoriju planavimo dokumento patikslinimo butinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos rengimo darbai têsiami vadovaujantis žemetvarkos skyriaus išvadomis. Kai žemes sklypo kadastriniai matavimai atlikti nuo valstybinio geodezinio pagrindo (globalines padeties nustatymo sistemos (toliau vadinama – GPS) 1, 2 ir 3 klasiu tinklu ar Lietuvos Respublikos globalines padeties nustatymo sistemos nuolatiniu stoèiu tinklo nuostatu, patvirtintu Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gegužes 30 d. isakymu Nr. 1P-58 (Žin., 2008, Nr. 64-2441) (toliau vadinama – LitPOS), punktu, žemes sklypo plotas negali skirtis nuo anksèiau geodeziniais prietaisais s¹lyginese ir vietinese koordinaèiu sistemose nustatyto žemes sklypo ploto daugiau už geodeziniams matavimams leidžiam¹ ploto santykinê paklaid¹ 1/1000.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
22. Žemes plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai, gatves, geležinkeliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, taip pat keliais užimti plotai, neiskaityti i privatizuojamo žemes sklypo bendr¹ plot¹, formuojami kaip atskiri žemes sklypai.
23. Jeigu nera galimybes atidalyti ar padalyti žemes sklyp¹ savininko ar bendraturèiu nurodytomis dalimis, kai žemes sklypo plotas apskaièiuotas kvadratiniais metrais ir kiekvienos dalies plotas išreikštas ne sveikaisiais skaièiais, formuojamu sklypu plotas apvalinamas iki sveikuju skaièiu, o prieš tai buvusio žemes sklypo plotas nekeièiamas. Kai žemes sklypo plotas apskaièiuotas hektarais, apvalinama iki dvieju skaièiu po kablelio.
24. Atskiri nekilnojamieji daiktai (butai, kontoros ir panašiai), sudarantys statini, formuojami tik po to, kai pagal šiuos Nuostatus nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla ir kadastro duomenys irašyti i kadastr¹.
25. Vykdytojas, sudarês sutarti su užsakovu del nekilnojamojo daikto kadastro duomenu nustatymo, turi teisê iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – duomenu paketas), kuriu reikia darbui atlikti.
26. Vykdytojas, pateikdamas kadastro tvarkytojui prašym¹ del duomenu paketo parengimo, kai naujas nekilnojamasis daiktas formuojamas pirm¹ kart¹, nurodo:
26.1. adres¹;
26.2. žemes sklypo kadastro numeri (jeigu jis yra);
26.3. kitus turimus duomenis;
26.4. konkreèius duomenis, kuriu reikia vykdytojui;
26.5. pageidaujam¹ duomenu paketo gavimo bud¹ ir form¹ (analoginê – kopijas – ar skaitmeninê).
27. Pateikdamas kadastro tvarkytojui prašym¹ del duomenu paketo parengimo, kai atliekamas nekilnojamojo daikto padalijimas, atidalijimas, sujungimas, amalgamacija, kadastro duomenu tikslinimas po rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindines tikslines naudojimo paskirties keitimo ar kitokio pertvarkymo, vykdytojas jame nurodo šiu Nuostatu 26 punkte minimus duomenis ir papildomai:
27.1. nekilnojamojo daikto (daiktu) registro kod¹;
27.2. unikalu numeri;
27.3. nekilnojamojo daikto duomenu archyvines bylos numeri.
28. Kadastro tvarkytojo pateikiam¹ duomenu paket¹ gali sudaryti:
28.1. suformuoto nekilnojamojo daikto brežiniai, kadastro duomenys skaitmeniniu pavidalu;
28.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašai;
28.3. žemes sklypo ar statinio plano kopija;
28.4. statinio planas iš centrinio duomenu banko;
28.5. kadastro žemelapio ištrauka iš centrinio duomenu banko;
28.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenu formos;
28.7. kitos nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylose esanèiu dokumentu kopijos;
28.8. duomenys (skaitmeniniu pavidalu) apie suformuot¹ nekilnojamojo daikto kadastro iraš¹.
29. Kadastro tvarkytojas, priemês vykdytojo prašym¹ del duomenu paketo:
29.1. patikrina, ar prašyme nurodyto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys irašyti i kadastr¹;
29.2. patikrina, ar yra anksèiau suformuota šio nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla;
29.3. suformuoja vykdytojo prašomu duomenu paket¹.
30. Kadastro tvarkytojas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia šiu Nuostatu 28 punkte nurodytus vykdytojui reikalingus dokumentus arba motyvuot¹ rašytini atsisakym¹ pateikti duomenis. Vykdytojui teikiamo duomenu paketo, taip pat vykdytoju rengiamu ir kadastro duomenu byloje komplektuojamu dokumentu (skaitmenine forma) formatus nustato kadastro tvarkytojas. Kadastro tvarkytojo nustatyti skaitmenine forma teikiamu ir gaunamu dokumentu formatai turi buti suderinti su Nacionaline žemes tarnyba.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
31. Už nekilnojamojo daikto kadastro duomenu, kuriu reikia nekilnojamuju daiktu kadastro duomenis nustatantiems asmenims, parengim¹ kadastro tvarkytojui atlyginama pagal šiu Nuostatu 2 pried¹.
32. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu nustatymo metu atliekami šie veiksmai:
32.1. Nustatant žemes sklypo kadastro duomenis:
32.1.1. nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksèiau tai nebuvo atlikta) žemes sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksèiau paženklintu žemes sklypo ribu riboženkliai. Žemes sklypo ribos vietoveje paženklinamos dalyvaujant žemes sklypo savininkui (esamajam arba busimajam) arba jo igaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimu sklypu savininkams arba ju igaliotiems asmenims (toliau vadinama – kviestiniai asmenys):
32.1.1.1. kai žemes sklypas ribojasi su anksèiau geodeziniais prietaisais išmatuotu žemes sklypu, kurio ribu posukio tašku ir riboženkliu koordinates nustatytos valstybineje koordinaèiu sistemoje, ir kai bendra riba sutampa, kviestinis asmuo kvieèiamas tik tuo atveju, jeigu reikia atstatyti sunaikintus riboženklius;
32.1.1.2. kviestiniams asmenims kvietimai iteikiami asmeniškai arba ne veliau kaip prieš 10 kalendoriniu dienu iki ribu ženklinimo išsiunèiami registruotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatoma, kas iteiks (išsius) šiuos kvietimus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo, jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti paženklinant žemes sklypo ribas, jis turi pranešti apie savo neatvykim¹ likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbu pradžios, ir nurodoma, jog neatvykus ar neinformavus darbai bus têsiami. Jeigu kviestiniu asmenu negalima surasti nei gretimu žemes sklypu adresais, nei Lietuvos Respublikos gyventoju registre nurodytais adresais, vykdytojas informacij¹ apie numatomus žemes sklypo kadastrinius matavimus gali paskelbti vietos dienraštyje ir seniunijos, kurioje numatyti darbai, skelbimu lentoje, nurodydamas žemes sklypo adres¹, gretimu žemes sklypu kadastro numerius, matavimus atliekanèio asmens darbo adres¹, telefono numeri ir elektroninio pašto adres¹;
32.1.1.3. jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku neatvyksta, darbai têsiami be kviestiniu asmenu. Neatvykusiems kviestiniams asmenims vykdytojas registruotu laišku išsiunèia žemes sklypo ribu paženklinimo-parodymo akto kopij¹ ir žemes sklypo plano fragment¹ (ištrauk¹), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojanèio žemes sklypo ribu posukio taškai, ju koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje ir šiu žemes sklypu kadastro numeriai. Be to, kviestiniams asmenims pranešama, kad pastabas del kadastriniu matavimu ir ju metu surašyto žemes sklypo ribu paženklinimo-parodymo akto gali pateikti vykdytojo nurodytu adresu raštu ne veliau kaip
per 30 dienu nuo žemes sklypo ribu paženklinimo-parodymo akto kopijos ir žemes sklypo plano fragmento (ištraukos) gavimo;
32.1.1.4. paženklinus žemes sklypo ribas, surašomas žemes sklypo ribu paženklinimo–parodymo aktas. Akt¹ pasirašo dalyvavusieji paženklinant žemes sklypo ribas kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo igaliotas asmuo. Patikslinami Nekilnojamojo turto registre iregistruoto žemes sklypo kadastro duomenys, t.y. pokyèiai žemes sklypo viduje (žemes naudmenu pasikeitimai ar pasikeitimai del pastatytu nauju ar rekonstruotu statiniu ir panašiai);
32.1.1.5. kviestiniams asmenims pareiškus pastabu raštu, vykdytojas pagal Nekilnojamojo turto registre iregistruotu žemes sklypu (ženklinamo ir besiribojanèiu) suformavimo dokumentus (žemes sklypo planus, lauko matavimu abrisus, žemes sklypu ribu paženklinimo-parodymo aktus ir kit¹ kartografinê medžiag¹) išnagrineja pastabas ir per 5 darbo dienas nuo pastabu pateikimo priima sprendim¹ del butinumo patikslinti žemes sklypu ribas vietoveje. Del pateiktu pastabu kadastriniai matavimai nestabdomi. Jeigu priimamas sprendimas netikslinti paženklintojo žemes sklypo ribu, apie tai vykdytojas raštu informuoja pastabas pateikusius kviestinius asmenis;
32.1.1.6. jeigu žemes sklypo ribos netikslinamos (neatstatomos), žemes sklypo ribu paženklinimo–parodymo aktas nerašomas ir kviestiniai asmenys nekvieèiami. Šiuo atveju tik patikslinami kadastro duomenys;
32.1.1.7. jeigu ženklinamo žemes sklypo riba nustatoma hidrografinio objekto (upelis, melioracijos griovys ar panašiai) viduriu, ši¹ bendr¹ rib¹ turinèio (-iu) kitu žemes sklypo (-u) savininkai dalyvauti ženklinant žemes sklyp¹ nekvieèiami;
32.1.1.8. žemes sklypo ribos posukio taškai, paženklinti riboženkliais arba sutampantys su stabiliais vietoves objektais, fotografuojami Nacionalines žemes tarnybos nustatytais atvejais. Ribos posukio tašku fotografavimo techninius reikalavimus nustato Nacionaline žemes tarnyba;
32.1.2. kadastriniais matavimais nustatomos žemes sklypo ribu posukio tašku, riboženkliu ir ne mažiau kaip dvieju kiekvieno sklype esanèio statinio (išskyrus laikin¹ statini) kerèiu koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje, užtikrinant, kad pagal statinio matavimus butu galima nustatyti jo išorini kontur¹:
32.1.2.1. bent du žemes sklypo riboženklius butina susieti su valstybiniu geodeziniu pagrindu, nurodant geodezinio punkto kod¹ arba numeri ir pavadinim¹. Jeigu kadastriniai matavimai atliekami nuo LitPOS, nurodomas matavimu sesijos, prisijungiant prie LitPOS, laikas;
32.1.2.2. matavimai atliekami GPS prietaisais, planimetriniais ejimais, linijinemis kampinemis sankirtomis, mikrotrianguliacija ir kitais matavimais, jeigu ju tikslumas atitinka šiuos reikalavimus:
32.1.2.2.1. susiejant su geodeziniu pagrindu GPS prietaisais, koordinaèiu nustatymo valstybinio geodezinio pagrindo punktu atžvilgiu vidutine kvadratine klaida neturi viršyti 0,1 metro, kai susiejami žemes ukio ir mišku ukio paskirties žemes sklypai, sklypai kaimuose ir miesteliuose, ir 0,05 metro, kai susiejami žemes sklypai miestuose. Pradiniais punktais pasirenkami GPS tinklu punktai. Tokie pat tikslumo reikalavimai taikomi ir susiejant kampinemis ar linijinemis sankirtomis, mikrotrianguliacija, kombinuotais tinklais;
32.1.2.2.2. kai matuojami žemes sklypai, kurie ribojasi su anksèiau geodeziniais prietaisais valstybineje koordinaèiu sistemoje išmatuotais žemes sklypais, bendru riboženkliu koordinaèiu skirtumas miestuose neturi buti didesnis kaip 0,1 metro, kitose teritorijose ne daugiau kaip 0,3 metro. Bendriems riboženkliams paliekamos tiek ankstesniu, tiek velesniu matavimu metu nustatytos koordinates. Jeigu kadastro žemelapyje žymimos žemes sklypo ribos, nustatytos kadastriniu matavimu metu valstybineje koordinaèiu sistemoje, neleistinu dydžiu nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymetomis kadastro žemelapyje gretimo žemes sklypo ribomis, nustatytomis ne valstybineje koordinaèiu sistemoje, žemes sklypo ribos kadastro žemelapyje žymimos Nekilnojamojo daikto ribu žymejimo nekilnojamojo turto kadastro žemelapyje laikantis kadastro žemelapio tikslinimo techniniu reikalavimu, patvirtintu Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. isakymu Nr. 1P-3 (Žin., 2006, Nr. 8-311);
32.1.2.3. koordinuojamu tašku koordinates apskaièiuojamos 0,01 metro tikslumu. Jeigu susiejimo su valstybiniu geodeziniu pagrindu ar su šia sistema susietomis vietinemis koordinaèiu sistemomis tinklas išlyginamas ir koordinates skaièiuojamos valstybineje koordinaèiu sistemoje, liniju ilgiams ivedama pataisa del projekcijos;
32.1.3. kadastriniu matavimu metu vietoveje kartografuojamos faktines žemes naudmenos:
32.1.3.1. užstatytos teritorijos ribos (pastatu, kiemu, aikšteliu užimta žeme, kita tiesioginiam statiniu eksploatavimui naudojama žeme);
32.1.3.2. transporto inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos), kiti keliai (nesuformuoti kaip statiniai);
32.1.3.3. vandens telkiniu ribos ir hidrografinis tinklas;
32.1.3.4. miško konturai, ariamosios žemes, sodu, pievu ir naturaliu ganyklu, kitos žemes, kuri¹ sudaro medžiu ir krumu želdiniai, pelkiu konturai;
32.1.3.5. pažeista žeme – eksploatuojamu ir išeksploatuotu naudinguju iškasenu karjeru, durpynu ir s¹vartynu plotai;
32.1.4. kartografuojami objektai, kuriems nustatytos specialiosios žemes ir miško naudojimo s¹lygos, kiti žemes naudojimo apribojimai, apskaièiuojami šiu teritoriju plotai. Inžineriniai tinklai kartografuojami, jeigu jie nepažymeti stambaus mastelio topografiniuose planuose. Sudarant žemes sklypo plan¹, jame turi buti daromas irašas apie tai, kokia medžiaga panaudota žymint inžinerinius tinklus;
32.1.5. apskaièiuojami bendras žemes sklypo plotas ir žemes naudmenu plotai;
32.1.6. apskaièiuojama žemes sklypo verte pagal Žemes ivertinimo metodik¹, patvirtint¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574), taip pat vidutine rinkos verte (nurodoma ir jos nustatymo data);
32.1.7. pagal Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro tvarkytojo pateiktus duomenis apskaièiuojama žemes sklype esanèiu miško medynu vidutine rinkos verte;
32.1.8. parengiamas žemes sklypo planas. Žemes sklypo planas turi buti suderintas su žemetvarkos skyriumi;
32.1.9. užpildoma žemes sklypo kadastro duomenu forma naudojant suderintus su Nacionaline žemes tarnyba kadastro tvarkytojo parengtus ir patvirtintus klasifikatorius;
32.1.10. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla (du egzemplioriai) ar papildoma jau sudaryta byla.
32.2. Nustatant statiniu kadastro duomenis:
32.2.1. tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemes sklypo kadastriniai matavimai, tarpusavyje susiejami visi žemes sklype esantys statiniai ir sudaromas statiniu išdestymo planas;
32.2.2. tais atvejais, kai buvo atlikti žemes sklypo kadastriniai matavimai, statiniu išdestymo planas sudaromas pagal žemes sklypo kadastriniu matavimu duomenis, nurodant panaudotu duomenu šaltini. Tais atvejais, kai pastatu kerèiu koordinates nera nustatytos, statiniu išdestymo planas sudaromas pagal žemes sklypo kadastriniu matavimu duomenis Nacionalines žemes tarnybos nustatyta tvarka;
32.2.3. nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio centro taško koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje;
32.2.4. išmatuojamos statiniu fizines ribos, nustatomi statiniu pagrindiniu konstrukciju statybos produktai, statinio inžinerines sistemos (vandentiekis, nuoteku šalinimas, šildymas, karštas vanduo, elektra, dujos, vedinimas ir kondicionavimas) ir kiti techniniai duomenys, kuriu reikia nekilnojamojo daikto duomenims irašyti i nekilnojamojo turto kadastr¹:
32.2.4.1. inžineriniu statiniu konturu ir (arba) ašiu koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus. Inžineriniu statiniu kadastro duomenys nustatomi iš užsakovo ar vykdytojo surinktos topografines ar kartografines medžiagos ir jiems sudaryti panaudotos medžiagos pagal ju tarpusavio sutartis;
32.2.4.2. nebaigti statyti ar fiziškai pažeisti statiniai matuojami, kai galima nustatyti ju pagrindinê tikslinê naudojimo paskirti, sienu statybos produktus, plot¹, turi ar kitus parametrus. Nebaigtuose statyti statiniuose atskiru nekilnojamuju daiktu (butu, kitu patalpu) kadastro duomenu bylos gali buti sudaromos, jeigu statinys pastatytas tiek, kad galima apskaièiuoti atskiru nekilnojamuju daiktu bendr¹ plot¹ ir vertê, aprašyti juos šiu Nuostatu nustatyta tvarka, ir jeigu nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta šio statinio kadastro duomenu byla, kadastro duomenys irašyti i kadastr¹;
32.2.5. statiniai fotografuojami. Fotografavimo tikslas – išsamiai ir vaizdžiai parodyti statini arba jo dali. Pastatu fotografavimo techninius reikalavimus nustato Nacionaline žemes tarnyba;
32.2.6. nustatoma statinio pagrindine tiksline naudojimo paskirtis ir pavadinimas, irašomas adresas pagal Adresu formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), statinio statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai. Pastatu, patalpu ir inžineriniu statiniu pagrindines tikslines naudojimo paskirties klasifikacija pateikiama šiu Nuostatu 3–5 prieduose;
32.2.7. apskaièiuojamas statinio plotas, turis ir kiti parametrai, kuriu reikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenims irašyti i kadastr¹;
32.2.8. parengiami pastatu aukštu planai;
32.2.9. užpildomos statiniu kadastro duomenu formos pagal kadastro tvarkytojo parengtus (suderinus su Nacionaline žemes tarnyba) ir patvirtintus klasifikatorius;
32.2.10. apskaièiuojamos statinio vertes:
32.2.10.1. atkurimo s¹naudos (statybos verte);
32.2.10.2. atkuriamoji verte;
32.2.10.3. vidutine rinkos verte ir jos nustatymo data;
32.2.11. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla arba papildoma jau sudaryta byla.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 32.1.1.7.-32.1.1.8., 32.1.8. punktais)
33. Kadastro duomenu techniniu klaidu taisymo, palepiu kadastriniu matavimu, nekilnojamuju daiktu formavimo i naujus kadastro objektus ir statiniu paskirties keitimo proceduros techninius reikalavimus nustato Nacionaline žemes tarnyba.
34. Nekilnojamojo daikto planai turi buti parengti taip, kad naudojantis valstybines koordinaèiu sistemos duomenimis butu galima nustatyti nekilnojamojo daikto viet¹ Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nekilnojamuju daiktu planai rengiami ir kadastro duomenu formos pildomos kompiuterinemis priemonemis (spausdintine ir skaitmenine formomis).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
35. Žemes sklypu planai turi atitikti šiuos reikalavimus:
35.1. žemes sklypu planai turi buti rengiami naudojantis šia naujausia kartografine medžiaga:
35.1.1. ortofotografiniais 1:10000 mastelio žemelapiais spausdintine ar skaitmenine forma;
35.1.2. miesto ir kaimo gyvenamuju vietoviu 1:2000–1:5000 mastelio ortofotografiniais žemelapiais spausdintine ar skaitmenine forma;
35.1.3. miesto ir kaimo gyvenamuju vietoviu topografiniais planais 1:500–1:1000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis, miestu, miesteliu ir gyvenamuju vietoviu topografiniais žemelapiais 1:2000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis;
35.1.4. Lietuvos teritorijos georeferenciniu pagrindu;
35.2. (neteko galios);
35.3. žemes sklypo plane turi buti:
35.3.1. ibraižyti ne mažiau kaip trys koordinaèiu tinklelio ašiu susikirtimo taškai;
35.3.2. užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinaèiu tinklelio liniju susikirtimo taško koordinaèiu reikšme valstybineje koordinaèiu sistemoje;
35.3.3. ibraižytos žemes sklypu ribos ir ju posukio taškai;
35.3.4. nurodyti žemes sklypo ribu ilgiai tarp riboženkliais paženklintu posukio tašku.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
36. Iš kadastriniu matavimu metu sukauptu ir iš turimos kartografines medžiagos duomenu atskirame lape parengiamas žemes sklypo planas:
36.1. Planas konstruojamas išbraižius koordinaèiu tinkl¹ tokiu masteliu: užstatytose miestu teritorijose – 1:500; kitose miestu teritorijose ir urbanizuotose kaimo vietoviu teritorijose – 1:500–1:2000; kitose kaimo vietovese – 1:500–1:10000. Mastelis priklauso nuo žemes sklypo ploto ir informacijos kiekio. Plano formatas turi atitikti A0–A3 standarto popieriaus lap¹, užtikrinanti pakankam¹ brežinio, lenteliu, irašu išdestym¹.
36.2. Koordinaèiu tinklas plane orientuojamas šiaures–pietu kryptimi. Siekiant geresnio žemes sklypo konfiguracijos išdestymo, koordinaèiu tinklo orientacija gali buti keièiama; šiuo atveju šiaures–pietu kryptis nurodoma strele. Plane turi buti ne mažiau kaip trys koordinaèiu tinklelio ašiu susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinaèiu tinklelio susikirtimo taško koordinaèiu reikšme.
36.3. Žemes sklypo plane sutartiniais ženklais išbraižoma:
36.3.1. žemes sklype arba greta jo esantys valstybinio arba vietinio geodezinio pagrindo punktai, telpantys lapo formate (irašomi pavadinimai arba numeriai);
36.3.2. riboženkliai (irašomi numeriai);
36.3.3. kiti ribu posukiu taškai (irašomi numeriai);
36.3.4. linijiniai situacijos elementai, su kuriais sutampa žemes sklypo ribos;
36.3.5. žemes sklypo ribu linijos tarp riboženkliu (ju ilgis nurodomas metrais dvieju ženklu po kablelio tikslumu);
36.3.6. kartografuotos žemes naudmenos ir situacijos elementai;
36.3.7. nekilnojamieji daiktai ir saugomos teritorijos, del kuriu žemes sklypui (-ams) taikomos specialiosios žemes naudojimo s¹lygos, kiti žemes naudojimo apribojimai, taip pat žemes servitutai. Apsaugos zonos, kuriose taikomos nustatytos specialiosios žemes naudojimo s¹lygos, žemes sklypo plane nežymimos;
36.3.8. pastatu (išskyrus laikinuosius) ir kitu statiniu konturai (irašomi koordinuotu kampu numeriai ir nurodomi statiniu tipai);
36.3.9. projektuojamu gatviu ir kitu susisiekimo sistemu projektines linijos pagal patvirtintus teritoriju planavimo dokumentus.
36.4. Žemes sklypo plano turinys turi atitikti šiu Nuostatu, o sutartiniai ženklai – Valstybines geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. isakymu Nr. 45 „Del „Sutartiniu topografiniu planu M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklu“ techniniu reikalavimu reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518) ir 1999 m. liepos 7 d. isakymu Nr. 27 „Del Techniniu reikalavimu topografiniams žemelapiams M 1:10000 reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 61-2030) nustatytus reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
37. Atlikus kadastrinius matavimus, žemes sklypu planai sudaromi laikantis šiu reikalavimu:
37.1. Planas pateikiamas abiejose lapo pusese: vienoje puseje braižomas planas, kitoje pildomas koordinaèiu žiniaraštis.
37.2. Dešineje lapo dalyje, lentelese, irašomi šie duomenys: žemes sklypo adresas, žemes sklypo kadastro numeris, gretimu žemes sklypu adresai arba žemes sklypu kadastro numeriai, žinios apie bendr¹ sklypo naudojim¹, suderinimai, imones, atlikusios kadastrinius matavimus, antspaudas ir rekvizitai.
37.3. Kairiajame viršutiniame lapo kampe parodoma žemes sklypo išsidestymo schema.
37.4. Koordinaèiu žiniaraštis išdestomas kaireje lapo dalyje. Lapo viršuje rašomas pavadinimas. Jis turi buti vienodas abiejose lapo pusese.
37.5. Pavadinimas išdestomas plano viršutineje dalyje, laisvai tarp sklypo išdestymo schemos ir lenteliu. Žemes sklypo pavadinimo paskutines eilutes apaèia turi buti ne žemiau kaip žemes sklypo vietos schemos apatinis remelis. Pavadinime didžiosiomis raidemis rašoma: „ŽEMES SKLYPO PLANAS M1:“. Irašomas plano sudarymo mastelio vardiklis. Po šiuo užrašu privalomas toks irašas „Sklypo plotas m2“. Èia irašomas žemes sklypo plotas (kvadratinio metro tikslumu).
37.6. Kitoje plano puseje sudaromas koordinaèiu žiniaraštis. Viršutineje lapo dalyje, kaireje, pakartojamas plano pavadinimas. Žemiau rašoma „Žemes sklypo kadastro Nr.“, dar žemiau – pavadinimas „KOORDINAÈIU ŽINIARAŠTIS“ ir lentele, kurioje surašomos žemes sklypo ribos posukio 37.7. Apatineje lenteles dalyje, pirmojoje skiltyje, nurodomos žemes sklypo centro koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje. Paskutineje eiluteje turi buti vykdytojo parašas, vardo pirmoji raide, pavarde, kvalifikacijos pažymejimo numeris ir pasirašymo data.
37.8. Lapo apaèioje pateikiama nuoroda i Lietuvos Respublikos administraciniu teises pažeidimu kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) 47 straipsni.
37.9. plano kitos puses dešineje i lenteles surašomos specialiosios žemes naudojimo s¹lygos ir servitutai (nurodant ju plotus).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 37.9. punktu)
38. Duomenys statiniu išdestymo planams sudaryti gaunami horizontalines nuotraukos metodais (linijiniais, kampiniais ir kombinuotaisiais matavimais). Matavimu tikslas – gauti duomenis, leidžianèius sudaryti nekilnojamuju daiktu išdestymo reikiamo mastelio planus ir šiuos
nekilnojamuosius daiktus tarpusavyje susieti. Atliekant lauko matavimus, naudojamasi žemes sklypu kadastriniu matavimu duomenimis (ju planais).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
39. Sudarant statiniu, kuriems nesuformuotas ar negali buti suformuotas žemes sklypas, išdestymo plan¹, jame ibraižomi visi nekilnojamieji daiktai, kuriu kadastriniai matavimai atliekami.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
40. Statiniu išdestymo planai braižomi masteliu 1:500–1:2000, atsižvelgiant i statinio dydi, detalum¹ ir sudetingum¹.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
41.Statiniu išdestymo planai braižomi taip:
41.1. Naudojamasi abrisu ir kita turima pagalbine kartografine medžiaga. Planai braižomi A0–A4 formato popieriaus lapuose. Pagrindinis plano mastelis M 1:500. Atsižvelgiant i statinio dydi, detalum¹ ir sudetingum¹, mastelis gali buti 1:1000 arba 1:2000.
41.2. Planas išdestomas lapo viduryje ir orientuojamas šiaures kryptimi.
41.3. Braižant statiniu išdestymo plan¹, visi pastatai žymimi simboliais: pirmasis simbolis (skaièius) nurodo pastato numeri sklype, antrasis simbolis (didžioji raide) – pastato paskirti, trupmenos skaitiklis (skaièius) – pastato aukštu skaièiu, vardiklis (mažoji raide) – sienu statybos produktus.
41.4. Inžineriniai statiniai braižomi vadovaujantis „Sutartiniu topografiniu planu M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklu“ techniniu reikalavimu reglamentu pagal lauko matavimus arba nukopijuojant iš kartografines medžiagos.
41.5. Dešiniajame apatiniame statiniu išdestymo plano kampe nurodomi vykdytojo rekvizitai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
42. Aukštu planai sudaromi tik pagrindiniams pastatams. Pagrindinio pastato priklausiniu (toliau vadinama – priklausiniai) aukštu planai sudaromi, kai to pageidauja užsakovas. Jeigu braižomi priklausinio aukštu planai, visi priklausinio kadastro duomenys renkami ir aprašomi kaip pagrindinio pastato.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
43. Atliekant lauko darbus pastatu aukštu planams sudaryti, turi buti išmatuotos ir aprašytos visos pastato sudedamosios dalys.
44. Pastatu aukštu planai braižomi pagal abris¹ masteliu 1:100–1:200, atsižvelgiant i objekto dydi, detalum¹ ir sudetingum¹, laikantis sutartiniu ženklu.
45. Pastatu aukštu planai braižomi tokia tvarka:
45.1. pastato išoriniai konturai;
45.2. vidaus laikanèiosios sienos;
45.3. priestatu sienos;
45.4. pertvaros, krosnys, vidaus bei išores durys ir langai;
45.5. kiti pastato elementai.
46. Rengiant šiu Nuostatu 45 punkte nurodytus planus, statiniu išdestymo plano dešiniajame apatiniame kampe taip pat nurodomi vykdytojo rekvizitai ir kvalifikacijos pažymejimo numeris.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
47. Nekilnojamuju daiktu planu parengimo techninius reikalavimus nustato Nacionaline žemes tarnyba.
48. Parengti iki šiu Nuostatu isigaliojimo pagal rengimo metu galiojusius reikalavimus Nekilnojamojo turto registre iregistruotu žemes sklypu, kuriu ribos pažymetos kadastro žemelapyje, planai pripažistami tinkamais, jeigu:
48.1. šiu sklypu ribos atitinka gretimu žemes sklypu ribas, išskyrus tuos atvejus, kai ribos neatitinka del netikslios kartografines medžiagos;
48.2. pagal koordinaèiu duomenis galima nustatyti šiu žemes sklypu viet¹ Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar ju ribos atitinka gretimu žemes sklypu ribas ir yra pažymetos kadastro žemelapyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
49. Nekilnojamojo turto registre iregistruotu žemes sklypu, kuriu ribos nepažymetos kadastro žemelapyje del to, kad nebuvo galima nustatyti šiu žemes sklypu vietos Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar žemes sklypu ribos atitinka gretimu žemes sklypu ribas, planai turi buti parengti pagal šiu Nuostatu reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENU TIKSLINIMAS
50. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu pakitimu fiksavimas – veiksmai, kuriais nustatomi irašyto i nekilnojamojo turto kadastr¹ nekilnojamojo daikto kadastro duomenu pasikeitimai ir atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla.
51. Fiksuojant žemes sklypu kadastro duomenu pasikeitim¹:
51.1. kartografuojamos žemes naudmenos, kuriu reikia žemes kadastro duomenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 6 straipsnyje, nustatyti, ir fiksuojami kiti pakitimai;
51.2. parengiamas žemes sklypo planas;
51.3. apskaièiuojamas bendras žemes sklypo plotas, parengiama žemes naudmenu eksplikacija;
51.4. apskaièiuojamos žemes sklypo vertes:
51.4.1. žemes sklypo verte pagal Žemes ivertinimo metodik¹;
51.4.2. vidutine rinkos verte pagal žemes verèiu žemelapius, parengtus laikantis Žemes verèiu žemelapiu sudarymo taisykliu, patvirtintu žemes ukio ministro 2002 m. gruodžio 23 d. isakymu Nr. 515 (Žin., 2003, Nr. 5-221);
51.5. parengiama žemes sklypo kadastro duomenu forma;
51.6. atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla.
52. Pakitusi žemes naudmenu situacija koreguojama panaudojant ortofotografinius žemelapius bei kartografuojant vietoveje pagal šiu Nuostatu 32.1.3 punkt¹.
53. Fiksuojant statiniu kadastro duomenu pasikeitim¹, atliekami šie darbai:
53.1. Vietoje apžiurimi pastatai, atskiri aukštai ir palyginama su esamais planais. Atliekami kontroliniai matavimai. Jeigu nera pagrindiniu pastatu fasadu nuotrauku arba fasadai pasikeitê, jie nufotografuojami.
53.2. Apžiurejimo ir matavimo metu nustatyti pasikeitê duomenys surašomi abrise.
53.3. Jeigu kadastro duomenu patikrinimo metu nustatoma, kad pastate pakeista naudojamu patalpu paskirtis, jos eksplikuojamos pagal faktinê paskirti.
53.4. Pastatytu nauju priestatu, antstatu kadastro duomenys renkami ir apdorojami pagal pagrindinius pastatu kadastro matavimu reikalavimus.
53.5. Žymint pastato pakeitimus planuose, vadovaujamasi pagrindiniais kadastro duomenu rinkimo ir iforminimo principais ir sutartiniais ženklais.
53.6. Užfiksavus kadastro duomenu pasikeitimus, pastato aukštu planuose pažymimi visi atsiradê nauji konstrukciniai elementai, santechnikos irengimai ir visi kiti elementai – kaip ir fiksuojant pagrindinius kadastro duomenis.
53.7. Braižomi nauji pastatu aukštu planai. Plotai apskaièiuojami pagal nustatytus naujus matmenis, neatsižvelgiant i tai, kiek pasikeite patalpos plotas.
53.8. Apskaièiuojami patalpu plotai, kurie anksèiau nebuvo skaièiuoti (istiklintu lodžu, istiklintu balkonu, istiklintu verandu, sandeliuku šaltuose priestatuose, antstatuose ir t.t.). Šios patalpos išmatuojamos, apskaièiuojami plotai.
53.9. Parengiama kadastro duomenu forma.
53.10. Atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla.
54. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu tikslinimo proceduros, parengtu kadastro duomenu bylu pildymo, pastato kadastro duomenu atnaujinimo, kai keièiasi nekilnojamojo daikto – patalpos kadastro duomenys, techninius reikalavimus nustato Nacionaline žemes tarnyba.
NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENU FORMOS
55. Atlikus nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus, užpildomos kadastro duomenu formos.
56. Žemes sklypo kadastro duomenu formos lentelese irašoma žemes sklypo adresas, žemes sklypo kadastro numeris, žemes sklypo pagrindine tiksline naudojimo paskirtis, budas ir pobudis, žemes sklypo formavimo juridinio dokumento tipas, numeris ir data, žemes sklypo ženklinimo data, duomenys apie žemes naudmenu kieki ir vertê, žemes naudojimo apribojimus, Nekilnojamojo turto registre iregistruotus statinius (nurodant ju unikalu numeri) ar neiregistruotus statinius ir statiniu savininkus. Jeigu atliekant žemes sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad Nekilnojamojo turto registre iregistruoti statiniai nugriauti, duomenys apie juos žemes sklypo kadastro duomenu formoje neirašomi.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
57. Statiniu kadastro duomenu formose aprašomi pagrindinio pastato, priklausiniu, ju daliu ir priestatu, kitu statiniu ir ju daliu bei patalpos (buto) kadastro duomenys.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
58. Pagrindinio pastato, kadastro duomenu formose irašoma:
58.1. pagrindinio pastato, jo daliu ir priestatu kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenu fiksavimo data, pažymejimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštu skaièius, turis, bendras plotas; duomenys apie pamatu, sienu, perdangu, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išores apdailos, pertvaru, grindu, langu, duru, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildym¹, vandentieki, nuoteku šalinim¹, dujas, karšt¹ vandeni, elektr¹, viryklê, vonios kambari, vedinim¹ ir kondicionavim¹; statinio buvimo vieta žemes sklype (žemes sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris), pastato centro koordinates, plotas bruto, užstatytas plotas, pagrindiniu konstrukciju lyginamieji svoriai;
58.2. pagrindinio pastato, jo daliu ir priestatu ikainojimo duomenys: ikainojimo data, kasmetinis vertes mažinimo koeficientas, ikainojimo pagrindas, vidutine vieneto verte, nusidevejimas, atkurimo s¹naudos (statybos verte), atkuriamoji verte, vidutine rinkos verte;
58.3. pagrindinio pastato vidaus plotu eksplikacija: patalpu pažymejimas, pavadinimas, bendras plotas, gyvenamosios paskirties patalpu naudingas, gyvenamasis, verslo, pagalbinis naudingas, pagalbinis nenaudingas, rusiu (pusrusiu) ir garažu plotai; negyvenamosios paskirties patalpu pagrindinis ir pagalbinis plotai; patalpu, suformuotu kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaièius; gyvenamosios paskirties patalpu, suformuotu kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaièius.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
59. Priklausinio kadastro duomenu formose irašoma:
59.1. priklausinio, jo daliu ir priestatu kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenu fiksavimo data, pažymejimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštu skaièius, turis; duomenys apie pamatu, sienu, perdangu, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išores apdailos, pertvaru, grindu, langu, duru, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildym¹, vandentieki, nuoteku
šalinim¹, dujas, elektr¹; užstatytas plotas, statinio vieta žemes sklype (žemes sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris) ir centro koordinates;
59.2. priklausinio, jo daliu ir priestatu ikainojimo duomenys: ikainojimo data, kasmetinis vertes mažinimo koeficientas, ikainojimo pagrindas, vidutine vieneto verte, nusidevejimas, atkurimo s¹naudos (statybos verte), atkuriamoji verte, vidutine rinkos verte.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
60. Kitu statiniu ir ju daliu kadastro duomenu formose irašoma:
60.1. kitu statiniu ir ju daliu kadastro duomenys: statinio adresas, unikalus numeris, kadastro duomenu fiksavimo data, pažymejimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, statinio statybos produktai, statinio marke, tipas, ilgis, plotis, aukštis (gylis), diametras (skerspjuvis), plotas, turis ir kiti duomenys;
60.2. kitu statiniu ir ju daliu ikainojimo duomenys: ikainojimo data, kasmetinis vertes mažinimo koeficientas, ikainojimo pagrindas, vidutine vieneto verte, nusidevejimas, atkurimo s¹naudos (statybos verte), atkuriamoji verte, vidutine rinkos verte.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
61. Patalpos (buto) kadastro duomenu formose irašoma:
61.1. patalpos (buto) kadastro duomenys: adresas, unikalus numeris, kadastro duomenu fiksavimo data, pažymejimas plane, paskirtis, pavadinimas, objekto aprašymas, priklausiniu aprašymas, aukštas, kuriame yra patalpa (butas), bendras ir gyvenamasis plotai, duomenys apie šildym¹, vandentieki, nuoteku šalinim¹, dujas, karšt¹ vandeni, viryklê, vonios kambari;
61.2. šiu formu lenteleje irašomi ir pastato, kuriame yra patalpa (butas), duomenys: pastato paskirtis, pavadinimas, sienu statybos produktai, unikalus numeris, pažymejimas plane, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai, centro koordinates, aukštu skaièius, bendras plotas, turis, baigtumas;
61.3. patalpos (buto) ikainojimo duomenys: ikainojimo data, kasmetinis vertes mažinimo koeficientas, ikainojimo pagrindas, vidutine vieneto verte, nusidevejimas, atkurimo s¹naudos (statybos verte), atkuriamoji verte, vidutine rinkos verte.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
62. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu formas pildo vykdytojai. Inžineriniu statiniu (susisiekimo komunikaciju, inžineriniu tinklu ir panašiai) kadastro duomenu formu turini ir pildymo techninius reikalavimus nustato Nacionaline žemes tarnyba.
NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENU BYLA
63. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla formuojama:
63.1. žemes sklypo su jame esanèiais statiniais (taip pat nebaigtais statyti), išskyrus laikinus statinius;
63.2. žemes sklypo, kuriame nera statiniu;
63.3. statiniu (taip pat nebaigtu statyti), išskyrus laikinus statinius, kai nera suformuotas žemes sklypas;
63.4. patalpu, kurios Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais budais suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;
63.5. inžineriniu statiniu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
64. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byloje komplektuojami šie dokumentai:
64.1. žemes sklypo planas (skaitmenine ir spausdintine formomis);
64.2. žemes sklypo kadastro duomenu forma (skaitmenine ir spausdintine formomis);
64.3. žemes sklypo ribu paženklinimo–parodymo aktas;
64.4. panaudotu valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktu numeriai, pavadinimai ar kodai ir ju koordinates (išrašas iš šiu punktu registravimo dokumentu), nurodant šaltini;
64.5. geodeziniu matavimu schema – laisvai pasirinkto mastelio, nurodant liniju ilgi ir kampus, išskyrus atvejus, kai matuota GPS prietaisais;
64.6. statiniu planai (skaitmenine ir spausdintine formomis);
64.7. statiniu kadastro duomenu formos (skaitmenine ir spausdintine formomis);
64.8. pastatu fotonuotraukos (skaitmenine ir spausdintine formomis);
64.9. verèiu nustatymo žiniarašèiai (skaitmenine ir spausdintine formomis);
64.10. dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 12 straipsnio 1 dalyje, kuriu pagrindu kadastre irašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;
64.11. kvietimas dalyvauti ženklinant žemes sklypo ribas;
64.12. statinio statybos teisetum¹ patvirtinanèiu dokumentu kopijos;
64.13. kiti dokumentai, kuriu pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 64.12.-64.13. punktais)
65. Tais atvejais, kai buvo atliekami žemes sklypo kadastriniai matavimai, pagal šiu Nuostatu reikalavimus parengt¹ nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ vykdytojas pateikia žemetvarkos skyriui ir apie tai informuoja užsakov¹. Tuomet žemetvarkos skyrius patikrina, ar:
65.1. nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byloje yra visi reikiami dokumentai, nurodyti šiu Nuostatu 64 punkte;
65.2. dokumentai, nurodyti šiu Nuostatu 64.1–64.5 ir 64.9 punktuose, parengti pagal teises aktu reikalavimus;
65.3. žemes sklypo ribos atitinka teritoriju planavimo dokumentais suformuotas žemes sklypo ribas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
66. Žemetvarkos skyrius, patikrinês nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹, surašo bylos patikrinimo akt¹, kurio form¹ tvirtina Nacionaline žemes tarnyba.
67. Tuo atveju, kai žemetvarkos skyrius, patikrinês nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹, nenustato aplinkybiu, trukdanèiu suderinti parengt¹ žemes sklypo plan¹, žemetvarkos skyriaus vedejas ji suderina pasirašydamas. Žemetvarkos skyrius privalo suderinti žemes sklypo plan¹ per 10 darbo dienu nuo jo gavimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
68. Tuo atveju, kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybes, trukdanèios suderinti parengt¹ žemes sklypo plan¹, žemetvarkos skyrius nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ gr¹žina vykdytojui, raštu nurodês trukumus.
69. Vykdytojas, pašalinês trukumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ žemetvarkos skyriui pakartotinai suderinti. Žemetvarkos skyrius pakartotinai pateikt¹ nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ turi patikrinti ir žemes sklypo plan¹ suderinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.
70. Vykdytojas, su žemetvarkos skyriumi suderinês žemes sklypo plan¹, vien¹ nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos egzemplioriu perduoda kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip). Kitas nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos egzempliorius laikomas žemetvarkos skyriuje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
701. Žemetvarkos skyrius Nacionalines žemes tarnybos nustatyta tvarka elektroninemis priemonemis registruoja vykdytoju teikiamas nekilnojamuju daiktu kadastro duomenu bylas ir
informacij¹ apie pateiktas ir gr¹žintas nekilnojamuju daiktu kadastro duomenu bylas skelbia apskrities viršininko administracijos interneto svetaineje.
Papildyta punktu:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
71. Tuo atveju, kai buvo atliekami statiniu kadastriniai matavimai, pagal šiu Nuostatu reikalavimus parengt¹ nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ vykdytojas pateikia kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
72. Vykdytojas, sudarês su užsakovu sutarti del nekilnojamojo daikto kadastro duomenu nustatymo, parengt¹ žemes sklypo plan¹ ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ arba šiai bylai papildyti parengtus dokumentus gali pateikti kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai. Žemes sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla, ar šiai bylai papildyti parengti dokumentai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiami, jeigu tai numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje, arba vykdytojui pageidaujant. Išankstine patikra atliekama šiu Nuostatu 74–82 punktuose nustatyta tvarka.
73. Vykdytojo sudaromoje su užsakovu sutartyje del nekilnojamojo daikto kadastro duomenu nustatymo turi buti aptartos nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos ar parengto žemes sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstines patikros atlikimo (neatlikimo) s¹lygos ir pasekmes.
74. Vykdytojo parengtas žemes sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla gali buti teikiami kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai, jeigu vykdytojo ir užsakovo sutartyje del nekilnojamojo daikto kadastro duomenu nustatymo numatyta parengto žemes sklypo plano (jeigu buvo atliekami žemes sklypu kadastriniai matavimai) ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos išankstine patikra arba vykdytojas to pageidauja.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
75. Kadastro tvarkytojas paskiria darbuotoj¹, kuris priima vykdytojo arba užsakovo teikiam¹ išankstinei patikrai žemes sklypo plan¹ arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
76. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiamas žemes sklypo planas, kartu privaloma pateikti ir žemes sklypo ribu paženklinimo-parodymo akt¹. Šie dokumentai turi buti parengti Nacionalines žemes tarnybos nustatyta tvarka. Kadastro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo žemes sklypo plano ir žemes sklypo ribu paženklinimo-parodymo akto gavimo:
76.1. patikrina, ar:
76.1.1. galima žemes sklypo ribas pažymeti kadastro žemelapyje;
76.1.2. teisingai apskaièiuotas žemes sklypo plotas;
76.1.3. teisingai nurodyta žemes sklypo centro koordinate;
76.1.4. teisingai nurodyti liniju ilgiai tarp posukio tašku;
76.1.5. žemes sklypo ribos atitinka gretimu Nekilnojamojo turto registre iregistruotu ir kadastro žemelapyje pažymetu žemes sklypu ribas;
76.1.6. žemes sklypo ribos nekerta statiniu, suformuotu kaip atskiri nekilnojamieji daiktai (išskyrus inžinerinius statinius);
76.1.7. žemes sklypo ribos atitinka naturaliu vietoves konturu (keliu, vandens telkiniu ir panašiai) ribas;
76.1.8. teisinga žemes sklypo geografine padetis;
76.1.9. pateiktame žemes sklypo ribu paženklinimo-parodymo akte nurodytu žemes sklypu savininku duomenys atitinka Nekilnojamojo turto registre esamus duomenis;
76.2. jeigu žemes sklypo planas atitinka šiu Nuostatu 76.1 punkte išdestytas s¹lygas, deda spaud¹ ir padaro žym¹ nekilnojamojo turto kadastro žemelapyje;
76.3. išankstines patikros metu nustatês, kad žemes sklypo planas neatitinka šiu Nuostatu 76.1 punkte išdestytu s¹lygu, pateiktuosius dokumentus gr¹žina juos pateikusiam asmeniui ir raštu nurodo trukumus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
77. Vykdytojas, pašalinês trukumus, pateikia žemes sklypo plan¹ kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateikt¹ žemes sklypo plan¹ turi patikrinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.
78. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla, kadastro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos gavimo:
78.1. atlieka veiksmus, nurodytus šiu Nuostatu 76.1 punkte, ir papildomai patikrina, ar:
78.1.1. nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byloje yra reikiami dokumentai, nurodyti šiu Nuostatu 64.1–64.13 punktuose;
78.1.2. tie patys kadastro duomenys, nurodyti skirtinguose nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos dokumentuose, yra vienodi;
78.1.3. kadastro duomenu formose irašyti visi duomenys, nurodyti šiu Nuostatu 55–62 punktuose;
78.1.4. galima statinio ribas pažymeti kadastro žemelapyje;
78.2. jeigu kadastro duomenu byla atitinka šiu Nuostatu 78.1 punkte išdestytas s¹lygas, deda spaud¹ ir pažymi kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenu nustatym¹;
78.3. išankstines patikros metu nustatês, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla neatitinka šiu Nuostatu 78.1 punkte išdestytu s¹lygu, gr¹žina byl¹ j¹ pateikusiam asmeniui ir raštu nurodo trukumus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
79. Vykdytojas, pašalinês trukumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateikt¹ nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ turi patikrinti per 2 darbo dienas nuo jos gavimo.
80. Apie žemes sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos išankstinê patikr¹ liudija kadastro tvarkytojo spaudas ant žemes sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos. Šio spaudo form¹ bei turini nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.
81. Už žemes sklypo plano išankstinê ar pakartotinê patikr¹, ar galima nekilnojamojo daikto ribas pažymeti kadastro žemelapyje, taip pat už nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos išankstinê ar pakartotinê patikr¹, ar galima kadastro duomenis irašyti i kadastr¹ arba juos pakeisti, už žymos kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenis padarym¹ kadastro tvarkytojui atlyginama pagal šiu Nuostatu 6 pried¹.
82. Kadastro tvarkytojo iš anksto patikrinta (jeigu ši išankstine patikra numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje arba buvo atliekama vykdytojo ar užsakovo pageidavimu) ir su žemetvarkos skyriumi suderinta (jeigu buvo atliekami žemes sklypu kadastriniai matavimai) nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla perduodama užsakovui. Užsakovui perduodami ir šiu Nuostatu 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodyti dokumentai, parengti skaitmenine forma.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
83. Kartu su prašymu irašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis vykdytojas kadastro tvarkytojui pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ ir šiu Nuostatu 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma. Kadastro tvarkytojas, irašês ar pakeitês nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašym¹ padavusiam asmeniui gr¹žina nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹ ir šiu Nuostatu 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
IV. NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENU IRAŠYMAS I KADASTR¥
PRAŠYMU IRAŠYTI NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENIS I KADASTR¥ AR JUOS PAKEISTI PATEIKIMAS IR NAGRINEJIMAS
84. Kartu su prašymu irašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi buti pateikiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla, išskyrus atvejus, nurodytus šio istatymo 12 straipsnio 3 dalyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
841. Teikiant kadastro tvarkytojui prašym¹:
841.1. irašyti ar pakeisti žemes sklypo kadastro duomenis:
841.1.1. apskrities viršininko sprendimas del žemes sklypo kadastro duomenu nustatymo ar pakeitimo turi buti pateiktas, kai:
841.1.1.1. nustatomi formuojamu nauju ir pertvarkytu pagal teritoriju planavimo dokumentus žemes sklypu kadastro duomenys;
841.1.1.2. keièiami šie suformuoto žemes sklypo kadastro duomenys:
841.1.1.2.1. pagrindine tiksline žemes naudojimo paskirtis;
841.1.1.2.2. žemes sklypo naudojimo budas ir (ar) pobudis;
841.1.1.2.3. žemes sklypo plotas (išskyrus atvejus, nurodytus šiu Nuostatu 21 punkte);
841.1.1.2.4. žemes sklypo sudetis pagal žemes naudmenu rušis (išskyrus tuos atvejus, kai bendras žemes sklypo plotas kinta ne daugiau už maksimali¹ leistin¹ (ribinê) ploto paklaid¹, nurodyt¹ šiu Nuostatu 1 priede);
841.1.1.2.5. žemes naudojimo specialiosios s¹lygos ir saugomu teritoriju apsaugos reglamentai;
841.1.1.2.6. saugomos teritorijos, kuriose yra kulturos paminklu ir kulturos vertybiu;
841.1.1.2.7. žemes sklypo ribu posukio tašku koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje (išskyrus tuos atvejus, kai del žemes sklypo ribu posukio tašku koordinaèiu pasikeitimo žemes sklypo plotas kinta ne daugiau už maksimali¹ leistin¹ (ribinê) ploto paklaid¹, nurodyt¹ šiu Nuostatu 1 priede);
841.1.2. keièiant kadastro duomenis, nenurodytus šiu Nuostatu 841.1.1.2 punkte, apskrities viršininko sprendimas kadastro tvarkytojui neteikiamas ir kadastro duomenys keièiami tik pagal asmens prašym¹ ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹;
841.2. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (kai šiam statiniui jis privalomas) del kadastro duomenu irašymo ar pakeitimo turi buti pateiktas, kai:
841.2.1. nustatomi formuojamo naujo statinio kadastro duomenys;
841.2.2. nekilnojamojo turto registre iregistruotas statinys padalytas, atidalytas, sujungtas, atlikta jo amalgamacija;
841.2.3. keièiami statinio kadastro duomenys po statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindines naudojimo paskirties pakeitimo;
841.3. pažyma apie nebaigt¹ statyti statini turi buti pateikta, kai nekilnojamojo turto registre registruojamas nebaigtas statyti statinys arba keièiasi statinio baigtumo procentas;
841.4 kitais atvejais, nenurodytais šiu Nuostatu 841.2 ir 841.3 punktuose, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas ar pažyma apie nebaigt¹ statyti statini nepateikiami ir statiniu kadastro duomenis kadastro tvarkytojas keièia tik pagal asmens prašym¹ ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byl¹.
Papildyta punktu:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
85. Kadastro tvarkytojas, gavês prašym¹ irašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ ar juos pakeisti, iregistruoja ji kompiuterineje prašymu registravimo knygoje, nurodydamas prašymo gavimo dat¹ (metus, menesi, dien¹), laik¹ (valand¹ ir minutes), kartu su prašymu pateiktus dokumentus, prašym¹ priemusi asmeni, ir suteikia prašymui eiles numeri.
86. Kompiuterineje prašymu registravimo knygoje taip pat daroma žyma apie kadastro tvarkytojo priimt¹ sprendim¹ prašym¹ atmesti ar sprendimo priemim¹ atideti.
87. Prašym¹ pateikusio asmens pageidavimu jam išduodama pažyma apie prašymo iregistravimo fakt¹, dat¹ ir laik¹. Pažymos form¹ tvirtina kadastro tvarkytojas.
88. Kadastro tvarkytojo darbuotojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo patikrina, ar:
88.1. prašym¹ pateikês asmuo turi teisê ji paduoti;
88.2. dokumentas, kurio pagrindu prašoma irašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ ar juos pakeisti, nera istatymu nustatyta tvarka panaikintas;
88.3. dokumento, kurio pagrindu prašoma irašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ ar juos pakeisti, duomenys sutampa su nekilnojamojo daikto kadastro duomenu bylos duomenimis;
88.4. žemes sklypo planas teises aktu nustatyta tvarka suderintas su žemetvarkos skyriumi;
88.5. nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo ir šiu Nuostatu reikalavimus;
88.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla ar žemes sklypo planas yra iš anksto patikrinti kadastro tvarkytojo ir padaryta žyma kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenu nustatym¹, jeigu ši išankstine patikra buvo numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje ar atlikta vykdytojo pageidavimu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
89. Išnagrinejês prašym¹, kadastro tvarkytojas gali priimti vien¹ iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatytu sprendimu.
90. Kai kadastro tvarkytojui pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla parengta pagal šiu Nuostatu reikalavimus, kadastro tvarkytojo darbuotojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis irašo i kadastr¹. Kadastro tvarkytojas, irašês nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ (ar juos pakeitês), papildomai kaupia ši¹ informacij¹: nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nustaèiusio vykdytojo vardas, pavarde, kvalifikacijos pažymejimo numeris, licencij¹ turinèio juridinio asmens pavadinimas ir licencijos numeris.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
91. Nekilnojamuju daiktu kadastro duomenu irašym¹ (pakeitim¹) patvirtinantys dokumentai (nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla ir šiu Nuostatu 106 punkte nurodytas išrašas) užsakovams iteikiami asmeniškai arba ju pageidavimu išsiunèiami paštu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
92. Tais atvejais, kai nustatomos aplinkybes, del kuriu nekilnojamojo daikto ribu pažymeti kadastro žemelapyje negalima, kadastro tvarkytojas pagal turimus duomenis turi patikrinti greta esanèiu nekilnojamuju daiktu ribas, pažymetas kadastro žemelapyje. Nustaèius, kad kadastro žemelapyje pažymetos nekilnojamuju daiktu ribos yra netikslios, kadastro tvarkytojas turi jas patikslinti.
93. Sprendimas prašym¹ atmesti ar sprendimo priemim¹ atideti turi buti rašytinis ir motyvuotas. Atidedamas sprendimo priemim¹, kadastro tvarkytojas raštu informuoja prašym¹ pateikusi asmeni ir nustato ne ilgesni kaip vieno menesio termin¹, kad butu pašalinti kadastro tvarkytojo nustatyti trukumai, trukdantys irašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ ar juos pakeisti. Šiuo atveju žemetvarkos skyrius apie kadastro tvarkytojo nustatytus trukumus informuojamas pagal šiu Nuostatu 125 punkto reikalavimus.
Kai prašomo iregistruoti žemes sklypo ribos nedera su gretimu žemes sklypu, kuriu irašymo i nekilnojamojo turto kadastr¹ išankstine patikra atlikta (kadastre padaryta žyma), ribomis, kadastro tvarkytojas šiems trukumams pašalinti nustato ne ilgesni kaip vieno menesio termin¹ ir raštu informuoja žemetvarkos skyriu, nurodydamas sprendimo atidejimo priežastis. Kartu su sprendimu prašym¹ atideti arba atmesti pareiškejui gr¹žinami pateiktieji dokumentai.
Kadastro tvarkytojo darbuotojo priimtas sprendimas atmesti prašym¹ irašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ (ar juos pakeisti) arba sprendimo priemim¹ atideti iforminamas raštu pagal kadastro tvarkytojo patvirtint¹ tvark¹.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
94. I kadastr¹ irašyti duomenys keièiami valstybes valdžios ar valdymo instituciju teikimu Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.
KADASTRO DUOMENU IRAŠYMAS IR PAKEITIMAS
95. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ irašo tas padalinys, kurio aptarnavimo teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas.
96. I kadastr¹ irašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenu banke (toliau vadinama – centrinis duomenu bankas).
97. I kadastr¹ irašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 6 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – suformuojamas irašas.
98. I kadastr¹ irašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti kadastro objektai.
99. (neteko galios).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
100. I kadastr¹ draudžiama irašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prieš tai nepatikrinus, ar šio daikto ribas galima pažymeti kadastro žemelapyje.
101. Irašo suformavimo kadastre tvark¹ nustato kadastro tvarkytojas.
102. Irašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kod¹:
102.1. Žemes sklypui suteikiamas:
102.1.1. žemes sklypo kadastro numeris iš triju daliu dvylikos skaitmeniniu simboliu – „XXXX/YYYY:ZZZZ“ (XXXX – kadastro vietoves kodas, YYYY – kadastro bloko kodas, ZZZZ – sklypo numeris kadastro bloke);
102.1.2. žemes sklypo unikalus numeris iš dvylikos skaitmeniniu simboliu – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis vis¹ žemes sklypo egzistavimo laik¹.
102.2. Statiniui (pastatams ir inžineriniams statiniams, iš ju ir nebaigtiems statyti) suteikiamas unikalus statinio numeris iš dvylikos skaitmeniniu simboliu – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis vis¹ statinio egzistavimo laik¹.
102.3. Patalpoms, kurios suformuotos kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, suteikiamas unikalus numeris iš šešiolikos skaitmeniniu simboliu – „XXXX-XXXX-XXXX:XXXX“, nekintantis vis¹ patalpos egzistavimo laik¹.
103. Iregistruot¹ Nekilnojamojo turto registre nekilnojam¹ji daikt¹ padalijus, atidalijus ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, irašomiems i kadastr¹ šiems suformuotiems naujiems nekilnojamiesiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai, o buvusieji ju identifikavimo kodai tampa archyviniais. Archyviniai duomenys saugomi centriniame duomenu banke Nekilnojamojo turto registro nuostatu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), nustatyta tvarka.
104. Nekilnojamojo turto registre iregistruotu amalgamuotu nekilnojamuju daiktu identifikavimo kodai nekeièiami. Šiuo atveju tik patikslinami kadastro duomenu bazeje esantys nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.
105. Nekilnojamuju daiktu kadastro duomenys laikomi irašytais i kadastr¹ nuo to momento, kai kadastro tvarkytojo padalinys gauna centrinio duomenu banko patvirtinim¹.
106. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavês patvirtinim¹, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys irašyti i centrini duomenu bank¹, spausdina kadastro tvarkytojo nustatytos formos išraš¹ apie kadastro duomenu bazeje irašytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenis.
107. Irašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis i kadastr¹ ar juos pakeitus, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytu dokumentu kopijos saugomos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka skaitmeniniame dokumentu archyve.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
108. Atlyginimo kadastro tvarkytojui už nekilnojamuju daiktu kadastro duomenu irašym¹ i kadastr¹ ar ju pakeitim¹ dydi ir tvark¹ nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.
NEKILNOJAMOJO DAIKTO RIBU PAŽYMEJIMAS KADASTRO ŽEMELAPYJE
109. Nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemelapyje pažymi kadastro tvarkytojo darbuotojai valstybineje geodeziniu koordinaèiu sistemoje, naudodami geografiniu informaciniu sistemu (GIS) programines priemones, naujausi¹ kartografinê medžiag¹ ir Lietuvos Respublikos georeferenciniu duomenu pagrind¹.
110. Bazinê kartografinê medžiag¹ ir valstybinio geodezinio pagrindo tašku, taip pat vietinio geodezinio pagrindo, susijusio su valstybine koordinaèiu sistema, tašku koordinates ir kit¹ juos apibudinanèi¹ informacij¹, kurios reikia kadastro žemelapiui, kadastro tvarkytojui teikia Nacionaline žemes tarnyba.
111. Kadastro tvarkytojas kadastro žemelapyje pažymi:
111.1. žemes sklypo ribu posukio tašku koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje, nustatytas kadastriniu matavimu metu arba vektorizuojant planus;
111.2. pastatu konturu ar pastatu centru tašku koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje;
111.3. inžineriniu statiniu konturu ar ašiniu liniju, ju pradžios, pabaigos ir posukio tašku koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
112. Kadastro tvarkytojas, pažymedamas nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemelapyje, irašo kiekvieno nekilnojamojo daikto identifikavimo kod¹.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
113. Prieš pažymedamas kadastro žemelapyje nekilnojamojo daikto ribas, kadastro tvarkytojas patikrina, ar nera trukdanèiu pažymeti nekilnojamojo daikto ribas aplinkybiu, numatytu Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 17 straipsnio 4 dalyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
114. Apie nekilnojamojo daikto ribu pažymejim¹ kadastro žemelapyje liudija kadastro tvarkytojo padalinio spaudas nekilnojamojo daikto plane. Šio spaudo form¹ ir turini nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.
115. Kadastro žemelapyje pažymimos administraciniu vienetu, miestu gyvenamuju vietoviu, kadastro vietoviu ar bloku ribos pagal:
115.1. posukio tašku ir riboženkliu koordinates, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus:
115.1.1. valstybineje geodeziniu koordinaèiu sistemoje;
115.1.2. vietineje koordinaèiu sistemoje, susietoje su valstybine koordinaèiu sistema;
115.1.3. s¹lygineje koordinaèiu sistemoje;
115.2. posukio tašku koordinates, nustatytas analitiškai:
115.2.1. vektorizuojant ar digituojant (skaitmeninant) detaliuosius planus M 1:500, 1:1000;
115.2.2. vektorizuojant ortofotografinius žemelapius;
115.2.3. digituojant (skaitmeninant) ortofotografinius žemelapius;
115.2.4. digituojant (skaitmeninant) mažesnio tikslumo kartografinê medžiag¹ (kadastro vietoviu planus).
116. Žymimos ar pažymetos kadastro žemelapyje ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.1 punkt¹, yra tikslesnes negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.2, 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus.
117. Žymimos ar pažymetos kadastro žemelapyje ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.2 punkt¹, yra tikslesnes negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.1 punkt¹.
118. Žymimos ar pažymetos kadastro žemelapyje ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.3 punkt¹, yra tikslesnes negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.1 ir 115.1.2 punktus.
119. Žymimos ar pažymetos kadastro žemelapyje ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.2.1 punkt¹, yra tikslesnes negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.2.2–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.1–115.1.3 punktus.
120. Žymimos ar pažymetos kadastro žemelapyje ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.2.2 punkt¹, yra tikslesnes negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.2.3 ir 115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1 punktus.
121. Žymimos ar pažymetos kadastro žemelapyje ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.2.3 punkt¹, yra tikslesnes negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.2.4 punkt¹, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.1–115.1.3, 115.2.1 ir 115.2.2 punktus.
122. Žymimos ar pažymetos kadastro žemelapyje ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.2.4 punkt¹, yra mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šiu Nuostatu 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1–115.2.3 punktus.
123. Jeigu žymimos kadastro žemelapyje žemes sklypo ribos, išmatuotos kadastriniu matavimu metu valstybineje koordinaèiu sistemoje, nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymetomis kadastro žemelapyje žemes sklypo ribomis, taip pat išmatuotomis valstybineje koordinaèiu sistemoje, kadastro žemelapyje žymimos ribos, kai jos nesutampa: miestuose – iki 0,1 metro, kitose teritorijose – iki 0,3 metro. Žemes sklypo ribos kadastro žemelapyje sujungiamos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka. Jeigu nesutapimai didesni, žemes sklypo ribos kadastro žemelapyje nežymimos, o netikslumai taisomi šiu Nuostatu 125–128 punktuose nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
124. Jeigu žymimos ar pažymetos kadastro žemelapyje žemes sklypo ribos, nustatytos neatliekant kadastriniu matavimu, nustatant žemes sklypu ribu posukio tašku ir riboženkliu koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje nesutampa su administraciniu vienetu, gyvenamuju vietoviu, kadastro vietoviu, bloku, gretimu žemes sklypu ribomis ir pagal ortofotografinio žemelapio situacij¹ aiškiai matomas ribu persislinkimas stabiliu konturu (keliu, vandens telkiniu ir panašiai) atžvilgiu, tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažeja iki leistinos ir žemes sklypo konfiguracija nepasikeièia, žemes sklypo ribos pažymimos kadastro žemelapyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
125. Jeigu žemes sklypo ribos nesutampa su šiu Nuostatu 124 punkte minetomis ribomis, yra neleistinu ribu nesutapimu, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeièia sklypo konfiguracija, žemes sklypo ribos kadastro žemelapyje nežymimos. Kadastro tvarkytojas tais atvejais, kai negali žemes sklypo ribu pažymeti kadastro žemelapyje, per 5 darbo dienas nuo žemes sklypo plano pateikimo parengia išvad¹, nurodydamas tikrinto sklypo plano netikslumus, ir pateikia j¹ žemetvarkos skyriui, o šis per 20 darbo dienu nuo išvados gavimo priima sprendim¹ del butinumo patikslinti žemes sklypo kadastro duomenis. Priemus sprendim¹ del butinumo patikslinti žemes sklypo kadastro duomenis, surašomas žemes sklypo kadastro duomenu patikslinimo aktas, kurio form¹ nustato Nacionaline žemes tarnyba, ir jo pagrindu pagal šiu Nuostatu reikalavimus parengiamas naujas žemes sklypo planas. Netikslumus turi ištaisyti žemes sklypo plan¹ parengês juridinis asmuo (licencijos turetojas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
126. Kai žemetvarkos skyrius nustato, kad žemes sklypo planas parengtas teisingai, ir priima sprendim¹, kad butina tikslinti besiribojanèiu žemes sklypu planus, apie tai raštu informuoja žemes sklypo (-u) savinink¹ (-us), kuriu žemes sklypu planai tikslintini. Taip pat žemetvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvad¹ apie teisingai parengt¹ žemes sklypo plan¹, nurodydamas, kurie besiribojanèiu žemes sklypu planai tikslintini. Kadastro tvarkytojas, gavês žemetvarkos skyriaus išvad¹ raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymi šio žemes sklypo ribas kadastro žemelapyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
127. Jeigu žymimos kadastro žemelapyje žemes sklypo ribos nesutampa su gretimu žemes sklypu ribomis, pažymetomis kadastro žemelapyje, ir pagal ortofotografinio žemelapio situacij¹ aiškiai matomas ribu persislinkimas stabiliu konturu atžvilgiu (keliu, vandens telkiniu ir panašiai), tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažeja iki leistinos ir žemes sklypo konfiguracija nepasikeièia, žemes sklypo ribos pažymimos kadastro žemelapyje. Jeigu ploto paklaida neleistina ar pasikeièia žemes sklypo konfiguracija, kadastro tvarkytojas apie netikslumus per 5 darbo dienas nuo žemes sklypo plano pateikimo jam dienos raštu informuoja žemetvarkos skyriu, kuris priima sprendim¹ del butinumo patikslinti žemes sklypo kadastro duomenis. Žemes sklypo ribos kadastro žemelapyje pažymimos šiu Nuostatu nustatyta tvarka.
128. Nustaèius, kad kadastro žemelapyje yra netikslumu, kadastro tvarkytojas patikslina kadastro žemelapyje anksèiau ibraižyto žemes sklypo ribas ir ibraižo suformuoto naujo žemes sklypo ribas šiu Nuostatu nustatyta tvarka.
129. Nekilnojamojo daikto ribu žymejimas kadastro žemelapyje, kadastro vietoviu ir bloku ribu keitimas, kadastro žemelapio tikslinimas del to, kad naudota skirtingo tikslumo kartografine medžiaga, atliekami vadovaujantis Nekilnojamojo daikto ribu žymejimo nekilnojamojo turto kadastro žemelapyje ir kadastro žemelapio tikslinimo techniniais reikalavimais.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
ŽYMOS PADARYMAS KADASTRE
130. Kadastro tvarkytojo padalinys žym¹ kadastre daro gavês Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro istatymo 10 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo istatymo 28 straipsnyje nustatytu instituciju pranešimus. Šiu pranešimu forma, teikimo ir kitos s¹lygos nustatomos kadastro tvarkytojo ir pranešimus teikianèiu instituciju susitarimuose.
131. Institucija, išdavusi leidim¹ statini statyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar atlikti nekilnojamosios kulturos paveldo vertybes tvarkymo statybos darbus, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:
131.1. žemes sklypo, kuriame yra statinys, kadastro ir unikalu numeri;
131.2. pagrindinê tikslinê statinio paskirti ir pavadinim¹;
131.3. statinio parametrus (bendr¹ plot¹, turi);
131.4. statybos (sienu) produktus;
131.5. patalpu, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, skaièiu;
131.6. statybos leidimo numeri ir jo išdavimo dat¹.
132. Institucija, pripažinusi statini tinkamu naudoti, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:
132.1. žemes sklypo, kuriame yra statinys, kadastro ir unikalu numeri;
132.2. pagrindinê tikslinê statinio paskirti ir pavadinim¹;
132.3. statinio parametrus (bendr¹ plot¹, turi);
132.4. statybos (sienu) produktus;
132.5. patalpu, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, skaièiu;
132.6. statytojo pavadinim¹, kod¹;
132.7. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto numeri ir dat¹.
133. Institucija, priemusi sprendim¹ gyvenam¹sias patalpas pripažinti netinkamomis gyventi, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:
133.1. gyvenamuju patalpu unikalu numeri;
133.2. gyvenamuju patalpu adres¹;
133.3. sprendimo del gyvenamuju patalpu pripažinimo netinkamomis gyventi numeri ir dat¹.
134. Institucija, teises aktu nustatytais atvejais priemusi sprendim¹ nekilnojam¹ji daikt¹ paskelbti saugomu arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei priemus sprendim¹ gamtos ar kulturos vertybê paskelbti kulturos paminklu, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:
134.1. nekilnojamojo daikto unikalu numeri;
134.2. nekilnojamojo daikto adres¹;
134.3. sprendimo, kuriuo nekilnojamasis daiktas irašytas i Kulturos vertybiu registr¹ (išbrauktas iš jo), numeri ir dat¹;
134.4. Kulturos vertybiu registro kod¹.
135. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavês pranešim¹, padaro atitinkam¹ žym¹ nekilnojamojo turto kadastre. Žymu nekilnojamojo turto kadastre darymo tvark¹ nustato kadastro tvarkytojas.
136. Kadastro tvarkytojas, gavês iš institucijos, priemusios sprendim¹ atkurti nuosavybes teises i nekilnojam¹ji daikt¹, nuosavybes teisiu atkurimo byl¹, šiu Nuostatu nustatyta tvarka irašo kadastro duomenis i kadastr¹.
137. Teritoriju planavimo dokumentu registro tvarkytojai apie iregistruot¹ planavimo dokument¹ per 15 dienu praneša kadastro tvarkytojui, nurodydami:
137.1. žemes sklypu, kuriu plotai arba ju dalys ieina i teritoriju planavimo dokumente suprojektuotu žemes sklypu ribas, kadastro numerius;
137.2. pagal teritoriju planavimo dokument¹ žemes sklypams numatom¹ pagrindinê tikslinê žemes naudojimo paskirti, naudojimo bud¹ ir pobudi;
137.3. teritoriju planavimo dokument¹ patvirtinusi¹ institucij¹, sprendim¹ del šio dokumento patvirtinimo ir patvirtinto teritoriju planavimo dokumento kopij¹.
138. Kadastro tvarkytojo padalinys pagal gautus pranešimus ir dokumentus nekilnojamojo turto kadastro duomenu bazeje irašo teritoriju planavimo dokumentu patvirtintus duomenis.
V. KADASTRO S¥VEIKA SU KITAIS VALSTYBES REGISTRAIS IR KADASTRAIS
139. Kadastras sudaromas ir funkcionuoja naudojantis šiu valstybes registru, kadastru, informaciniu sistemu ir kitu duomenu baziu informacija:
139.1. Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus ir charakteristikas, susijusius su mišku ukio paskirties žemes sklypu naudojimu, miško žemes ir medynu vertes nustatymu;
139.2. Žemes gelmiu registro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su gelmiu ištekliais;
139.3. Keliu duomenu banku – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su keliu naudojimu;
139.4. Lietuvos Respublikos upiu, ežeru ir tvenkiniu valstybes kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su vandens telkiniu naudojimu;
139.5. Lietuvos Respublikos saugomu teritoriju valstybes kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su saugomomis teritorijomis;
139.6. geodezinio pagrindo informacines sistemos – valstybinio planimetrinio ir GPS pagrindo duomenimis;
139.7. savivaldybiu teritoriju planavimo duomenu banku ir teritoriju planavimo dokumentu registru – detaliuju, specialiuju ir bendruju planu duomenimis;
139.8. Kulturos vertybiu registro – apie nekilnojamojo turto objektu speciali¹sias naudojimo s¹lygas ir kitus naudojimo apribojimus, susijusius su nekilnojamosiomis kulturos vertybemis, ju teritorijomis ar apsaugos zonomis;
139.9. Lietuvos Respublikos adresu registro – apie nekilnojamojo turto objektu adresus;
139.10. georeferenciniu duomenu baziu.
140. Keitimosi kadastro ir kitu valstybes registru (kadastru, klasifikatoriu) duomenimis tvarka nustatoma registru tvarkytoju sutartyse.
VI. KADASTRO DUOMENU NAUDOJIMAS
141. Kadastro duomenys, išskyrus valstybes paslapti sudaranèius duomenis, yra vieši.
142. Kadastro duomenys teikiami iš centrinio duomenu banko Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro istatymo ir Nekilnojamojo turto registro nuostatu nustatyta tvarka.
143. Duomenys teikiami valstybes registru (kadastru, klasifikatoriu) tvarkytojams, kurie turi nustatyt¹ja tvarka patvirtintus registru (kadastru, klasifikatoriu) nuostatus, reglamentuojanèius gaunamu duomenu naudojim¹ ir s¹veik¹ su kitais registrais.
144. Informacija centrinio duomenu banko duomenu pagrindu teikiama duomenu gavejams pagal kadastro tvarkytojo ir duomenu gaveju sutartis.
145. Atlyginim¹ už naudojim¹si kadastro duomenimis nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.
146. Suvestinius ir analitinius kadastro duomenis duomenu gaveju užsakymu rengia kadastro tvarkytojas. Apibendrinti ar susisteminti kadastro duomenys, ivairi statistika ir analize teikiami pagal kadastro tvarkytojo ir duomenu gaveju sutartis.
147. Kadastro tvarkytojas Nacionalines žemes tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki kovo 1 d. Nacionalinei žemes tarnybai pateikia sausio 1 d. duomenis, nurodytus Žemes valstybines apskaitos taisyklese, patvirtintose žemes ukio ministro 2002 m. rugpjuèio 7 d. isakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 80-3472; 2004, Nr. 179-6628).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
148. Kadastro tvarkytojas Nacionalines žemes tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki vasario 15 d. jai pateikia savivaldybiu ir apskrièiu teritorijose esanèiu pastatu kadastro suvestinius duomenis pagal sausio 1 d. buklê, grupuodamas juos pagal naudojimo paskirti, statybos metus, pastatu sienu statybos produktus ir kitus kadastriniu matavimu rodiklius.
149. Kadastro tvarkytojas, vadovaudamasis Žemes verèiu žemelapiu sudarymo taisyklemis, rengia žemes verèiu žemelapius, atlikdamas vertinim¹ masiniu budu.
VII. KADASTRO DUOMENU PERDAVIMAS I UŽSIENIO VALSTYBES
150. Kadastro duomenys kitu Europos S¹jungos valstybiu juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta paèia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.
151. Kadastro duomenys treèiuju valstybiu juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik Lietuvos Respublikos istatymu, kitu teises aktu ir Lietuvos Respublikos tarptautiniu sutarèiu nustatytais atvejais.
152. Kadastro duomenys gali buti teikiami tarptautiniais kompiuteriu tinklais tik Lietuvos Respublikos istatymu, kitu teises aktu ir Lietuvos Respublikos sutarèiu su užsienio valstybemis nustatytais atvejais.
VIII. KADASTRO DUOMENU SAUGA
153. Kadastro tvarkytojas, vadovaudamasis Bendraisiais elektronines informacijos saugos valstybes instituciju ir istaigu informacinese sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. rugsejo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir Saugos dokumentu turinio gairiu, patvirtintu vidaus reikalu ministro 2007 m. gegužes 8 d. isakymu Nr. 1V-172 (Žin., 2007, Nr. 53-2070), reikalavimais, nustato ir užtikrina administracines, technines, organizacines, programines ir kitas priemones kadastro duomenims saugoti nuo neteiseto sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
154. Už kadastro duomenu saug¹ atsako kadastro tvarkytojas.
155. Kadastro tvarkytojas ir kadastro duomenu gavejai už duomenu saugos reikalavimu pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka.
IX. KADASTRO FINANSAVIMAS
156. Kadastras tvarkomas:
156.1. lešomis, gautomis už nekilnojamuju daiktu kadastro duomenu irašym¹ i nekilnojamojo
turto kadastr¹ ar ju pakeitim¹, už naudojim¹si šio kadastro duomenimis, ir kitomis kadastro tvarkytojo
gautomis lešomis;
156.2. lešomis, skiriamomis iš Lietuvos Respublikos valstybes biudžeto.
X. KADASTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
157. Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro istatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.
––––––––––––––––
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro nuostatu
1 priedas
Pavadinimo pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
MAKSIMALI LEISTINA (RIBINE) PAKLAIDA TARP NEKILNOJAMOJO TURTO
REGISTRE IREGISTRUOTO ŽEMES SKLYPO PLOTO ARBA TERITORIJU PLANAVIMO
DOKUMENTE SUPROJEKTUOTO, BET NEIREGISTRUOTO NEKILNOJAMOJO TURTO
REGISTRE ŽEMES SKLYPO PLOTO IR APSKAIÈIUOTO ŽEMES SKLYPO PLOTO,
ATLIKUS KADASTRINIUS MATAVIMUS
Naudojama
kartografine
medžiaga
Sklypo plotas,
hektarais
Plano mastelis
1:10000 1:5000 1:2000 1:1000 1:500
Ortofotografiniai
žemelapiai
Iki 1 0,05 P 0,03 P 0,02 P – –
1,1–2,0 0,06 P 0,04 P 0,03 P – –
2,1–4,0 0,07 P 0,05 P 0,04 P – –
4,1 ir daugiau 0,08 P 0,06 P 0,05 P – –
Kita kartografine
medžiaga
Iki 1 0,07 P 0,05 P 0,04 P 0,03 P 0,02 P
1,1–2,0 0,08 P 0,06 P 0,05 P 0,04 P 0,03 P
2,1–4,0 0,09 P 0,07 P 0,06 P 0,05 P 0,04 P
4,1–10,0 0,10 P 0,08 P 0,07 P 0,06 P 0,05 P
10,0 ir daugiau 0,12 P 0,10 P 0,08 P 0,07 P 0,06 P
PASTABA. P– žemes sklypo plotas.
___________________
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro nuostatu
2 priedas
ATLYGINIMAS UŽ NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENU, KURIU
REIKIA NEKILNOJAMUJU DAIKTU KADASTRO DUOMENIS NUSTATANTIEMS
ASMENIMS, PARENGIM¥
Eil.
Nr.
Pavadinimas Kiekis Formatas
Atlyginimas,
litais
1. Nekilnojamojo daikto kadastro irašo 1 nekilnojamasis – 3,5
suformavimas ir pateikimas skaitmenine forma
daiktas
2.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu (statiniu išdestymo plano ir aukštu plano) pateikimas skaitmenine forma
1 lapas
A4
2,4
A3
3,5
A2
4,7
A1
7,1
A0
9,4
3.
Kadastrinio žemelapio ištraukos pateikimas skaitmenine forma
1 žemes sklypas

5,9
3.1.
Papildomai už kit¹ žemes sklyp¹ iki 500 žemes sklypu
už kiekvien¹

0,6
3.2.
Papildomai už kit¹ žemes sklyp¹ nuo 500 žemes sklypu
už kiekvien¹

0,4
4.
Kadastrinio žemelapio ištraukos (nespalvotos) išspausdinimas ant ortofotografinio žemelapio pagrindo
1 lapas
A4
8,2
A3
10,6
A2
11,8
A1
17,7
A0
23,6
PASTABA. Atlyginim¹ už naudojim¹si kadastro duomenimis (už statinio plano kopij¹, statinio plano išspausdinim¹ iš duomenu banko, žemes plano kopij¹, kadastrinio žemelapio ištraukos (nespalvotos) išspausdinim¹ iš duomenu banko, kitu registro ir kadastriniu matavimu bylose esanèiu dokumentu kopiju parengim¹ ir patvirtinim¹) nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077).
___________________
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatu
3 priedas
PASTATU PAGRINDINE TIKSLINE NAUDOJIMO PASKIRTIS
Eil. Nr.
Paskirtis
Paskirties paaiškinimas
1.
Gyvenamosios paskirties pastatai
1.1.
Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
pastatai, skirti gyventi vienai šeimai
1.2.
Gyvenamoji (dvieju butu pastatai)
pastatai, skirti gyventi dviem šeimoms (dvibuèiai)
1.3.
Gyvenamoji (triju ir daugiau butu – daugiabuèiai pastatai)
pastatai, skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau
1.4.
Gyvenamoji (ivairioms socialinems grupems)
pastatai, skirti gyventi ivairiu socialiniu grupiu asmenims (bendrabuèiai, vaiku namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir panašiai)
2.
Negyvenamosios paskirties pastatai
2.1.
Viešbuèiu
trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbuèiai, moteliai ir sveèiu namai)
2.2.
Administracine
pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybes ir savivaldybes istaigos, ambasados, teismai, kiti istaigu ir organizaciju administraciniai pastatai)
2.3.
Prekybos
pastatai didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuves, degalines, vaistines, prekybos paviljonai ir kita)
2.4.
Paslaugu
pastatai paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, laidojimo namai ir kita)
Eil. Nr.
Paskirtis
Paskirties paaiškinimas
2.5.
Maitinimo
pastatai žmonems maitinti (valgyklos, restoranai, kavines, barai ir kita)
2.6.
Transporto
pastatai transporto tikslams, t.y. susijê su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, juru ir upiu laivyno, geležinkelio ir autobusu stoèiu pastatai, judejimo postu, dispeèeriniu, iešmu postai, uosto terminalai, signalu perdavimo pastatai, švyturiu pastatai, muitiniu pastatai ir kita)
2.7.
Garažu
pastatai transporto priemonems laikyti (automobiliu garažai, lektuvu angarai, vagonu, autobusu ir troleibusu garažai)
2.8.
Gamybos, pramones
pastatai gamybai (gamyklos, dirbtuves, produkcijos perdirbimo imones, kalves, skerdyklos ir kita)
2.9.
Sandeliavimo
pastatai, pagal savo tiesioginê paskirti naudojami sandeliuoti (saugyklos, bendro naudojimo sandeliai, specialus sandeliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)
2.10.
Kulturos
pastatai kulturos tikslams (kino teatrai, kulturos namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodu centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai bei kita)
2.11.
Mokslo
pastatai švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo istaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesines ir aukštosios mokyklos, vaiku darželiai, lopšeliai ir kita)
2.12.
Gydymo
pastatai gydymo tikslams, t.y. pastatai, kuriuose teikiama medicinine pagalba ir priežiura sergantiems žmonems (ligonines, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiuju istaigu sveikatos apsaugos pastatai, gydyklu pastatai, medicinines priežiuros istaigu slaugos namai ir kita), veterinarijos pastatai
2.13.
Poilsio
pastatai poilsiui (kempingai, poilsio namai, vasarnamiai, medžiokles nameliai ir kiti poilsio pastatai)
2.14.
Sporto
pastatai sportui (sporto haliu, saliu, teniso kortu, baseinu, èiuožyklu, jachtklubu, šaudyklu, stadionu, maniežu ir kiti pastatai)
2.15.
Religine
pastatai religiniams tikslams (bažnyèios, cerkves, koplyèios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)
2.16.
Specialioji
pastatai specialiesiems tikslams (kareivines, kalejimai, tardymo izoliatoriai, policijos, gaisrines tarnybos, sleptuves, pasienio kontroles punktai, techniniai stebejimo bokštai ir kita)
2.17.
Pagalbinio ukio
sodybu ukio pastatai, pagalbinio ukio pastatai (tvartas, daržine, sandelis, garažas, vasaros virtuve ir panašiai)
2.18.
Kita (fermu)
pastatai galvijams, gyvuliams, paukšèiams auginti (kiaulides, karvides, arklides, veršides, paukštides ir kita)
2.19.
Kita (ukio)
pastatai žemes ukiui tvarkyti (svirnai, angarai, garažai ir kita)
2.20.
Kita (šiltnamiu)
pastatai augalams auginti (šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai ir kita)
2.21.
Kita (sodu)
pastatai, esantys sodininku bendrijose (sodo nameliai ir kita)
3.
Kita
kiti pastatai, kuriu negalima priskirti jokiai nurodytai pastatu paskirèiai
__________________
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatu
4 priedas
PATALPU, SUFORMUOTU ATSKIRAIS NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAIS, PAGRINDINE TIKSLINE NAUDOJIMO PASKIRTIS
Eil. Nr.
Paskirtis
Paskirties paaiškinimas
1.
Gyvenamosios paskirties patalpos
1.1.
Gyvenamoji (butu)
butai, t.y. patalpa ar patalpu grupe su atskiru iejimu, sudaranti nepriklausomas s¹lygas vienam asmeniui ar vienai šeimai gyventi, miegoti, gaminti valgi ir panašiai
1.2.
Gyvenamoji (gyvenamuju patalpu)
gyvenamosios patalpos, kurios turi bendro naudojimo patalpu (t.y. bendrabuèio tipo butai, komunaliniai butai ir panašiai)
1.3.
Gyvenamoji (ivairiu socialiniu grupiu)
patalpos, skirtos gyventi ivairioms socialinems grupems
2.
Negyvenamosios paskirties patalpos
2.1.
Viešbuèiu
patalpos trumpai apsistoti
2.2.
Administracine
patalpos administraciniams tikslams
2.3.
Prekybos
patalpos didmeninei ir mažmeninei prekybai
2.4.
Paslaugu
patalpos paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui
2.5.
Maitinimo
patalpos žmonems maitinti
2.6.
Transporto
patalpos, skirtos transporto tikslams, t.y. susijusios su transportavimu, gabenimu, vežimu
2.7.
Garažu
patalpos transporto priemonems laikyti
2.8.
Gamybos
patalpos gamybai
2.9.
Sandeliavimo
patalpos, pagal savo tiesioginê paskirti naudojamos sandeliuoti
2.10.
Kulturos
patalpos kulturos tikslams
2.11.
Mokslo
patalpos švietimo ir mokslo tikslams
2.12.
Gydymo
patalpos gydymo tikslams, t.y. patalpos, kuriose teikiama medicinine pagalba ir priežiura sergantiems žmonems
2.13.
Poilsio
patalpos poilsiui
2.14.
Sporto
patalpos sportui
2.15.
Religine
patalpos religiniams tikslams
2.16.
Specialioji
patalpos specialiesiems tikslams
2.17.
Kita (pagalbinio ukio)
patalpos pagalbiniam ukiui (rusiai, sandeliukai ir kita)
3.
Kita
kitos paskirties patalpos, kuriu negalima priskirti jokiai nurodytai paskirèiai
___________________
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatu
5 priedas
INŽINERINIU STATINIU PAGRINDINE TIKSLINE NAUDOJIMO PASKIRTIS
Eil. Nr.
Paskirtis
Paskirties paaiškinimas
1.
Susisiekimo komunikacijos
Eil. Nr.
Paskirtis
Paskirties paaiškinimas
1.1.
Keliu
keliai skirstomi i valstybines ir vietines reikšmes kelius. Keli¹ sudaro žemes sankasa, važiuojamoji dalis, kelkrašèiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusu sustojimo aikšteles, poilsio aikšteles, pesèiuju ir dviraèiu takai, kelio statiniai, technines eismo reguliavimo priemones, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro s¹lygu stebejimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti irenginiai su šiu objektu užimama žeme
1.2.
Keliu (gatviu)
keliai ar ju ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietoves teritorijoje, paprastai turintys pavadinim¹
1.3.
Geležinkeliu
geležinkeliai skirstomi i viešojo naudojimo ir privažiuojamuosius kelius. Geležinkelio statini sudaro žemes sankasa, viršutine kelio konstrukcija (begiai, pabegiai, balasto sluoksnis), tiltai, viadukai, tuneliai, pralaidos, iešmai, pervažos, užtveriamieji statiniai ir kiti inžineriniai statiniai
1.4.
Oro uostu
oro uostu pakilimo, tupimo, riedejimo takai, peronai, orlaiviu stovejimo ir specialios aikšteles, radiotechniniai, elektros apšvietimo, signaliniu žiburiu ir kiti irenginiai
1.5.
Vandens uostu
juru ar upiu uostu krantines, dokai, prieplauku statiniai, molai, užtveriamosios dambos, šalivages ir kiti inžineriniai statiniai
1.6.
Kitu transporto statiniu
tiltai, viadukai, estakados, pesèiuju tiltai, tuneliai, lynu keliai ir kita
2.
Inžineriniai tinklai
2.1.
Naftos tinklu
magistraliniai ir skirstomieji naftotiekiai, naftos perdirbimo irenginiai, naftos produktu terminalai ir saugyklos, kiti inžineriniai statiniai
2.2.
Duju tinklu
magistraliniai, skirstomieji ir tiesioginiai duju vamzdynai, skirstymo stotys, katodines apsaugos stotys, duju reguliavimo punktai ir kiti inžineriniai statiniai
2.3.
Vandentiekio tinklu
magistraliniai, skirstomieji ir ivadiniai vamzdynai šaltam ir karštam vandeniui tiekti, arteziniai šuliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokštai ir kiti inžineriniai statiniai
2.4.
Šilumos tinklu
magistraliniai, skirstomieji ir ivadiniai vamzdynai šilumai tiekti ir kiti inžineriniai statiniai
2.5.
Nuoteku šalinimo tinklu
nuoteku surinkimo vamzdynai, nuoteku kolektoriai, nuoteku rinktuvai, nuoteku išvadai, diukeriai ir kiti inžineriniai statiniai
2.6.
Elektros tinklu
perdavimo, skirstomieji ir tiesioginiu liniju elektros tinklai, kiti inžineriniai statiniai
2.7.
Ryšiu (telekomunikaciju) tinklu
aukšto ir žemo dažnio ryšiu bei šviesolaidžio kabeliu kanalai, radijo ir televizijos perdavimo linijos, perdavimo bokštai, radijo ryšio statiniai, ryšio retransliatoriai ir kiti inžineriniai statiniai
2.8.
Kitu inžineriniu tinklu
kiti nenurodyti tinklai
3.
Kiti statiniai
3.1.
Hidrotechniniai statiniai
statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti. Užtvankos, dambos, hidroelektriniu, hidroakumuliaciniu elektriniu, siurbliniu hidrotechnikos statiniai, vandens pralaidos, vandenvietes statiniai, nusodintuvai, kanalai, krantosaugos statiniai, žuvininkystes statiniai, tvenkiniai, laivininkystes statiniai, akvedukai, bunos, juru uostu infrastruktura, akvatorija, melioracijos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai
3.2.
Sporto
sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui), mašinu, dviraèiu ar arkliu lenktyniu keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nera pastatai
Eil. Nr.
Paskirtis
Paskirties paaiškinimas
3.3.
Kiti statiniai
fortai, bunkeriai, šaudyklos, poligonai, techniniai stebejimo bokštai, s¹vartynai, vejo jegainiu statiniai, mišrios paskirties statiniai, kuriuose negalima išskirti pagrindines paskirties iš keleto, kiti inžineriniai statiniai
Priedo pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
___________________
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatu
6 priedas
ATLYGINIMAS UŽ ŽEMES SKLYPO PLANO IŠANKSTINÊ AR PAKARTOTINÊ PATIKR¥, AR GALIMA NEKILNOJAMOJO DAIKTO RIBAS PAŽYMETI KADASTRO ŽEMELAPYJE, TAIP PAT UŽ NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENU BYLOS IŠANKSTINÊ AR PAKARTOTINÊ PATIKR¥, AR GALIMA KADASTRO DUOMENIS IRAŠYTI I KADASTR¥ ARBA JUOS PAKEISTI, UŽ ŽYMOS KADASTRE APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENIS PADARYM¥
Eil. Nr.
Nekilnojamojo daikto pavadinimas
Atlyginimas, litais
1.
Žemes sklypas
1.1.
geodeziškai išmatuotas žemes sklypas
1.1.1.
iki 1 hektaro
12
1.1.2.
per 1 hektar¹
23
1.2.
preliminariai išmatuotas žemes sklypas
1.2.1.
iki 1 hektaro
12
1.2.2.
per 1 hektar¹
20
2.
Gyvenamoji patalpa
2.1.
iki 100 kv. metru
14
2.2.
per 100 kv. metru
15
3.
Negyvenamoji patalpa (garažo boksas)
15
4.
Negyvenamoji patalpa
4.1.
iki 100 kv. metru
18
4.2.
nuo 100 iki 500 kv. metru
39
4.3.
nuo 500 iki 1000 kv. metru
71
4.4.
per 1000 kv. metru
120
5.
Pagrindinis pastatas
5.1.
iki 100 kv. metru
41
5.2.
nuo 100 iki 300 kv. metru
69
5.3.
nuo 300 iki 500 kv. metru
91
5.4.
nuo 500 iki 1000 kv. metru
135
5.5.
per 1000 kv. metru
222
6.
Priklausinys
6.1.
iki 100 kv. metru
7
6.2.
per 100 kv. metru
10
7.
Kiti statiniai (kiemo)
5
8.
Inžineriniai statiniai
8.1.
inžineriniai statiniai (tiesiniai)
8.1.1.
iki 1 kilometro
29
8.1.2.
nuo 1 kilometro iki 10 kilometru
44
8.1.3.
per 10 kilometru
69
8.2.
inžineriniai statiniai (vienetais)
29
PASTABOS: 1. Atlyginimas už parengtos kadastro duomenu bylos patikr¹, kai atnaujinami iregistruoto Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto kadastro duomenys po rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindines tikslines naudojimo paskirties keitimo ar kitokio pertvarkymo (po kadastro duomenu tikslinimo), apskaièiuojamas pagal nurodytus ikainius, taikant koeficient¹ 0,3. Tuo atveju, kai pasikeièia nekilnojamojo daikto ribos (padideja turis, ilgis ar panašiai), papildomai atlyginimas už bylos patikr¹ apskaièiuojamas pagal padidejusi¹ daikto dali.
2. Atlyginimas už pakartotinê žemes sklypo plano ar kadastro duomenu bylos patikr¹ apskaièiuojamas pagal nurodytus ikainius, taikant koeficient¹ 0,2.
Priedo pakeitimai:
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
___________________
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Nutarimas
Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07)
DEL ŽEMES IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBES IMONES PAVADINIMO PAKEITIMO
2.
Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Nutarimas
Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIU VIENETU, GYVENAMUJU VIETOVIU IR GATVIU VALSTYBES REGISTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESU REGISTRO ISTEIGIMO
3.
Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Nutarimas
Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30)
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2002 M. BALANDŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 534 „DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nauja nutarimo priedo redakcija nuo 2005-07-01
4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Nutarimas
Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2002 M. BALANDŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 534 ,,DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7 priedas neteko galios.
*** Pabaiga ***
Redagavo Aušra Bodin (2008-12-08)
aubodi@lrs.lt