+370 601 01654

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ IR KADASTRO DUOMENŲ SURINKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLĖS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMES UKIO MINISTRO
I S A K Y M A S
DEL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU KADASTRINIU MATAVIMU IR KADASTRO DUOMENU SURINKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIU
2002 m. gruodžio 30 d. Nr. 522

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Del Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatu patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539) 3.3 punkt¹:
1. T v i r t i n u Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykles (pridedama)*.
2. N u s t a t a u, kad žemes sklypu planams, parengtiems iki šiu taisykliu isigaliojimo pagal ju rengimo metu galiojusius reikalavimus, kai šiu žemes sklypu ribas nekilnojamojo turto kadastro nuostatu nustatyta tvarka galima pažymeti kadastro žemelapyje, šiu taisykliu reikalavimai netaikomi.
3. P r i p a ž i s t u netekusiais galios:
3.1. Žemes ukio ministerijos 1996 m. kovo 11 d. isakym¹ Nr. 98 „Del žemes sklypu parengimo atliekant geodezinius matavimus, metodikos patvirtinimo“;
3.2. Valstybines žemetvarkos ir geodezijos tarnybos prie Žemes ukio ministerijos 1996 m. balandžio 9 d. isakym¹ Nr. 38 „Del žemes sklypo plano, parengto atlikus geodezinius matavimus, standarto patvirtinimo“.
ŽEMES UKIO MINISTRAS JERONIMAS KRAUJELIS
__________
* Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu priedai pateikiami Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetaineje adresu http://www3.lrs.lt/DPaieska.html ir Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos interneto tinklapyje adresu http://www.zum.lt/nzt/
______________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
1 priedas
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
ŽEMES SKLYPO KADASTRO DUOMENYS
___________ Nr. ______
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
Gatve, namo Nr.
Kaimas (miestelis)
Seniunija
Miestas (rajonas)
Apskritis
Kadastro:
vietove
………………………
blokas
sklypas
Žemes sklypo kadastro Nr.
2
Pagrindine tiksline žemes naudojimo paskirtis
Ukines veiklos pobudis
Žemes naudojimas
Žemes sklypo formavimo juridinio dokumento data
Žemes sklypo formavimo juridinio dokumento tipas
Žemes sklypo formavimo juridinio dokumento Nr.
Duomenys apie žemes naudmenu kiekybines charakteristikas ir vertê
Žemes sklypo verte , Lt (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Del žemes ivertinimo tvarkos”)
Vertes nustatymo data
iš viso
iš jos
be miško žemes ir medynu
miško žeme ir medynai
iš jos medynu verte
Duomenys apie žemes naudojimo apribojimus
Eil. Nr.
Kodas
Apribojimai
Žemes plotas,
m2
1
2
3
4
Žemes naudmenu eksplikacija ( ha)
Nusausinta žeme
Žemes ukio naudmenos
miškas
keliai
užstatyta teritorija
vandenys
Kita žeme
iš viso
ariama
sodai
pievos
želdiniai
pelkes
pažeista
nenaudojama
3
Duomenys apie statinius
Eil. Nr.
Statinio pavadinimas
Statinio unikalus Nr.
pažymejimas plane
kadastriniu matavimu bylos Nr.
1
2
3
4
Duomenys apie statiniu savininkus jei jie nesutampa su žemes sklypo savininku
Eil. Nr.
Savininko
Statinio
kodas
pavadinimas
(vardas, pavarde)
unikalus Nr.
pažymejimas plane
kadastriniu matavimu bylos Nr.
1
2
3
4
5
6
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
A.V.
_____________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
2 priedas
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
ŽEMES SKLYPO RIBU PAŽENKLINIMO – PARODYMO
AKTAS
___________ Nr. ________
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
1. Žemes sklypo ribos nustatytos savininkui (naudotojui) __________________________________
________________________________________________________________________________
(nurodyti vard¹, pavardê ir asmens kod¹ (juridinio asmens pavadinim¹ ir kod¹))
2. Žemes sklypo ribas paženklino atliko ir riboženkliu itvirtinimo vietas pažymejo ______________
__________________________________________________________________ vadovaudamasis
(nurodyti asmens, atlikusio matavimus, vard¹, pavardê ir licencijos Nr.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Žemes sklypo adresas ir plotas _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4
4. Nustatant žemes sklypo ribas, buvo kviesti dalyvauti žemes sklypo esamas (busimas) savininkas ar naudotojas ir gretimu žemes sklypu savininkai ir naudotojai:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Savininku ir gretimu žemes naudotoju pastabos bei irašai apie atsisakym¹ pasirašyti ir apie neatvykusius asmenis ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Žemes sklypu ribos paženklintos ( ) riboženkliais; kitos ribos sutampa su naturaliais ir dirbtiniais objektais.
7. Žemes sklype yra __________valstybinio ir ____________vietinio geodezinio pagrindo punktai, kuriu charakteristika _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Žemes sklype yra savininkui (naudotojui) nuosavybes teise priklausantys pastatai ____________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Žemes sklype yra pastatai, priklausantys kitiems savininkams ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. gegužes 12 d. nutarimu Nr. 343 „Del Specialiuju žemes ir miško naudojimo s¹lygu patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652) naudojant žemes sklyp¹ turi buti laikomasi šiu specialiuju žemes, miško ir vandens telkiniu naudojimo s¹lygu: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Žemes sklypui nustatyti žemes servitutai ____________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Žemes savininkas sudarês raštiškus susitarimus su kitais asmenimis del žemes servitutu, bendru objektu naudojimo ir kitu žemes nuosavybes ar naudojimo s¹lygu ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Žemes savininkas isipareigoja saugoti ir prižiureti riboženklius, ir yra susipažinês su Lietuvos Respublikos administraciniu teises pažeidimu kodekso 47 straipsnio nuostatomis: pastoviu žemenaudos riboženkliu sunaikinimas arba gadinimas užtraukia baud¹ nuo dvieju šimtu penkiasdešimties iki penkiu šimtu litu_________________________________________________
________________________________________________________________________________
(savininko (naudotojo) vardas ir pavarde, parašas)
PASTABOS:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aktas surašytas dviem egzemplioriais: pirmas egzempliorius iteikiamas užsakovui, antrasis – apskrities viršininko administracijos žemes tvarkymo departamento žemetvarkos skyriui kartu su nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu byla.
_______________________ _____________ ___________________
(kadastrinius matavimus atlikusio (parašas) (vardas ir pavarde)
asmens pareigu pavadinimas)
Sutinku
____________________
(juridinio asmens vadovo
5
pareigu pavadinimas)*
____________________
(parašas)
________________________
(savininko ar naudotojo
vardas pavarde)
________________________
(data)
Žemes sklypo ribos paženklintos ir ju pagrindu parengtas žemes sklypo planas atitinka teises aktu
reikalavimus
_________________ žemetvarkos skyriaus vedejas
(pavadinimas)
____________________
(parašas)
____________________
(vardas ir pavarde)
____________________
(data)
* Pildyti, jei savininkas juridinis asmuo.
_____________________
Kadastro: vietove Žemes Gatve, namo Kaimas (miestelis)
Seniunija
Miestas (rajonas)
Apskritis
Gretimybe atskirai ind. Su paženklintomis _____________sutinku:
Žemes savininkas ___________________________ (…………………………. …………………………. Patikrino: Suderino: Žemes sklypo išdestymo schema
ŽEMES SKLYPO PLANAS M 1:………
Sklypo plotas ……….. m2
.
.
.
.
.
.
.
KOORDINAÈIU ŽINIARAŠTIS
ŽEMES SKLYPO PLANAS M 1:
Sklypo plotas ha
Unikalus sklypo kodas
Koordinaèiu sistema
Taško
Nr.
Kodas X Y Taško
Nr.
Kodas X Y
SKLYPO CENTRO KOORDINATES
Koordinaèiu sistema Koordinates X/Y Planšetes nomenklatura
Sistema, kurioje vykdyti matavimai
Valstybine LKS-1994
Žiniarašti sudare
(parašas) (vardas ir pavarde) (data)
ŽEMES SKLYPO PLANAS M 1:…………..
Sklypo plotas ……………… m2
Žemes sklypo kadastro Nr.
6
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
4 priedas
PAGRINDINIO PASTATO ________ AUKŠTO PLANO ABRISAS
(pažymejimas plane)
________________________________________________________________________________
(pagrindinio pastato adresas )
__________________ ______________ _________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
7
___________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
5 priedas
PASTATO ŽYMEJIMAS PLANE PAGAL JO PAGRINDINÊ TIKSLINÊ
NAUDOJIMO PASKIRTI
Paskirtis
Simbolis
I. GYVENAMIEJI PASTATAI
Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
A
Gyvenamoji (dvieju butu pastatai)
A
Gyvenamoji (triju ir daugiau butu pastatai)
A
Gyvenamoji (ivairiu socialiniu grupiu asmenims)
N
II. NEGYVENAMIEJI PASTATAI
Viešbuèiu
V
Administracine
B
Prekybos
E
Paslaugu
L
Maitinimo
M
Transporto
T
Garažu
G
Gamybos, pramones
P
Sandeliavimo
F
Kulturos
C
Mokslo
C
Gydymo
D
Poilsio
K
Sporto
U
Religine
R
Specialioji
O
Pagalbinio ukio
I
Kita (fermu)
Ž
Kita (ukio)
I
Kita (šiltnamiu)
Š
Kita (sodu)
S
Kita
H
_______________________
8
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
6 priedas (1A forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
PAGRINDINIO PASTATO, JO DALIU IR PRIESTATU KADASTRO DUOMENYS
_____________ Nr. _______
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
Adresas
Gatve, Nr.
Kaimas (miestelis)
Miestas
Savivaldybe
Pagrindinio pastato ir jo daliu kadastro duomenys
Kadastro duomenys
Kodas
PAGRINDINIS PASTATAS
Rusys (pusrusis)
Pastoges patalpos
Duomenys užfiksuoti
X
Pažymejimas plane
X
Paskirtis
X
X
Pavadinimas
X
X
X
Statybos metai
X
Rekonstrukcijos metai
X
Baigtumas .
X
Aukštu skaièius
X
X
X
Turis m3
X
Bendras plotas m2
X
Pamatai
X
X
Sienos
Perdangos
Stogo konstrukcija
X
X
Stogo danga
X
X
Išores apdaila
Pertvaros
Grindys
Langai
9
Durys
Vidaus apdaila
Šildymas
Vandentiekis
Kanalizacija
Dujos
Karštas vanduo
Elektra
Virykle
Viso pastato
Bendras plotas m2
Baigtumas .
Užstatytas plotas m2
Turis m3
Stogo plotas m2
10
PAGRINDINIO PASTATO DALIU, PRIESTATU KADASTRO DUOMENYS
Kadastro duomenys
Priestatas
_________________
_________________
Duomenys užfiksuoti
Pažymejimas plane
Pavadinimas
Statybos metai
Rekonstrukcijos metai
Baigtumas .
Aukštu skaièius
Turis m3
Bendras plotas m2
Pamatai
Sienos
Perdangos
Stogo konstrukcija
Stogo danga
Išores apdaila
Pertvaros
Grindys
Langai
Durys
Vidaus apdaila
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde) A.V.
___________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
11
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
Pagalbinio pastato, jo daliu ir priestatu kadastro duomenys
________________ Nr. _________
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
Adresas
Gatve, Nr.
Kaimas (miestelis)
Miestas
Savivaldybe
duomenys
Kodas
PAGALBINIS PASTATAS
_____________
_____________
_____________
_____________
užfiksuoti
X
plane
X
X
X
metai
X
X
X
X
konstrukcija
12
Viso pastato
Pažymejimas plane
Užstatytas plotas m2
Turis m3
Baigtumas .
duomenys
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
užfiksuoti
plane
Rekonstrukcijos metai
skaièius
konstrukcija
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
A.V.
___________________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
8 priedas (1C forma)
______________________________________________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
13
KITU STATINIU IR JU DALIU KADASTRO DUOMENYS
_________________ Nr. ________
(data)
___________________________
(sudarymo vieta)
Adresas
Gatve, Nr.
Kaimas (miestelis)
Miestas
Savivaldybe
Duomenys užfiksuoti
Pažymejimas plane
Paskirtis
Pavadinimas
Statybos metai
Baigtumas .
Statiniu sudetines dalys
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
14
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
15
Duomenys užfiksuoti
Pažymejimas plane
Paskirtis
Pavadinimas
Statybos metai
Baigtumas .
Statiniu sudetines dalys
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
16
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde) A.V.
________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
9 priedas (1D forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
Patalpos (buto) kadastro duomenys
______________ Nr. ______
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
Gatve, Nr.
Kaimas (miestelis)
Miestas
Savivaldybe
Kadastro duomenys užfiksuoti ________ m. _________________ men. ____ d.
Paskirtis
Pavadinimas
Objekto aprašymas
Aukštas
Rusys
Kambariu skaièius
Gyvenamas plotas m2
Bendras plotas m2
Šildymas
Vandentiekis
Kanalizacija
Dujos
Karštas vanduo
Virykle
Vonios kambarys
Pastato, kuriame yra patalpa (butas), duomenys
Paskirtis
Pavadinimas
Sienu medžiaga
17
Unikalus pastato Nr.
Pažymejimas plane
Aukštu skaièius
Statybos pr.-pab. metai
Bendras plotas m2
Rekonstrukcijos pr.-pab. metai
Turis m3
Centro koordinates X / Y
Baigtumas %
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde) A.V.
_______________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
10 priedas (1F forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
STATINIO NUOTRAUKOS
______________ Nr. ________
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
Gatve, Nr.
Kaimas (miestelis)
Miestas
Savivaldybe
Paskirtis
Pavadinimas
Unikalus pastato Nr.
Pažymejimas plane
Fotografuota ________ m. _________________ men. ____ d.
NUOTRAUKOS VIETA
9X13
18
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde) A.V.
______________
Nekilnojamojo turto objektu kad
NUOTRAUKOS VIETA
9X13
19
astriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tiks
20
linimo taisykliu
11 priedas (2A forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
Pagrindinio pastato _______________, jo daliu ir priestatu ikainojimas (perkainojimas)
pažymejimas plane
______________ Nr. _______
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
__________________________________________________________________________________
(pagrindinio pastato, jo daliu ir priestatu adresas )
21
Vertes nustatymo data
Ikainojimas (I) Perkainojimas (P)
Pažymejimas plane
Pavadinimas
Kokybes balas
Plotas m2
Turis m3
Kainynas ir lentele
Bendras statybos kainu indeksas
Vieneto kaina po pataisos 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
A.V.
____________________
Nekilnojamojo turto objektu kadast
22
riniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslin
23
imo taisykliu
11 priedas (2A forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
Pagrindinio pastato _______________, jo daliu ir priestatu ikainojimas (perkainojimas)
pažymejimas plane
______________ Nr. _______
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
__________________________________________________________________________________
(pagrindinio pastato, jo daliu ir priestatu adresas )
24
Vertes nustatymo data
Ikainojimas (I) Perkainojimas (P)
Pažymejimas plane
Pavadinimas
Kokybes balas
Plotas m2
Turis m3
Kainynas ir lentele
Bendras statybos kainu indeksas
Vieneto kaina po pataisos 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
A.V.
____________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastr
25
iniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslini
26
mo taisykliu
12 priedas (2B forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
Pagalbinio pastato, jo daliu ir priestatu ikainojimas (perkainojimas)
______________ Nr. __________
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
__________________________________________________________________________________
(pagalbinio pastato, jo daliu ir priestatu adresas )
27
Vertes nustatymo data
Ikainojimas (I) Perkainojimas (P)
Pažymejimas plane
Pavadinimas
Kokybes balas
Plotas m2
Turis m3
Kainynas ir lentele
Bendras statybos kainu indeksas
Vieneto kaina po pataisos 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
A.V.
________________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastr
28
iniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslini
29
mo taisykliu
13 priedas (2C forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
Kitu statiniu ir ju daliu ikainojimas (perkainojimas)
______________ Nr. _____________
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
__________________________________________________________________________________
(kitu statiniu ir ju daliu adresas)
30
Vertes nustatymo data
Ikainojimas (I)
Perkainojimas (P)
Pažymejimas plane
Pavadinimas
Ilgis m
Aukštis (gylis) m
Plotas m2
Turis m3
Kiekis vnt.
Kiti (________________)
Kainynas ir lentele
Bendras statybos kainu indeksas
Vieneto kaina po indeksavimo 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
A.V.
_________________________
Nekilnojamojo turto objektu kada
31
striniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tiksl
32
inimo taisykliu
14 priedas (3 forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
PAGRINDINIO PASTATO _____________VIDAUS PLOTU EKSPLIKACIJA
pažymejimas plane
______________ Nr. _________
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
__________________________________________________________________________________
(pagrindinio pastato adresas)
Aukšto Nr.
Patalpos pažymejimas plane
Patalpu pavadinimas
Bendras plotas m2
Gyvenamosios paskirties patalpu
Negyvenamosios paskirties Naudingas plotas m2
Iš to skaièiaus
Pagalbinis nenaudingas plotas Rusiu (pusrusiu) Garažu Pagrindinis Pagalbinis
33
1 simbolis
2 simbolis
Gyvenamas plotas m2
Verslo plotas m2
Pagalbinis naudingas plotas m2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
A.V.
_________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
15 priedas (6A forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
Pagrindinio pastato (jo daliu)_______________kadastro duomenys
(pažymejimas plane)
______________ Nr. _______
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
__________________________________________________________________________________
(pagrindinio pastato, jo daliu adresas )
Kadastro duomenys užfiksuoti: ________ m. _________________ men. ____ d.
Centro koordinates
Pastato paskirtis
Pastato pavadinimas
Statybos pradžios/pabaigos metai
Rekonstravimo pradžios/pabaigos metai
Aukštu skaièius
Kadastro duomenys
Aprašymas
Lyginamasis svoris
Nusidevejimo .
Vidutinis nusidevejimo .
Pamatai
Sienos
Perdangos
Stogo konstrukcija
Stogo danga
Išores apdaila
34
Pertvaros
Grindys
Langai
Durys
Vidaus apdaila
Šildymas
Vandentiekis
Kanalizacija
Dujos
Karštas vanduo
Elektra
Virykle
Vonios kambarys
Vedinimas ir kondicionavimas
Iš viso:
Pastato baigtumas .
35
6A formos têsinys
PAGRINDINIO PASTATO PRIESTATU KADASTRO DUOMENYS
Pažymejimas plane
Pavadinimas
Statybos pradžios/pabaigos metai
Rekonstravimo pradžios/pabaigos metai
Baigtumas .
Pamatai
Sienos
Perdangos
Stogo konstrukcija
Stogo danga
Išores apdaila
Pertvaros
Grindys
Langai
Durys
Vidaus apdaila
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
36
formos têsinys
PAGRINDINIO PASTATO, JO DALIU IR PRIESTATU IKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)
Vertes nustatymo data
Ikainojimas (perkainojimas)
Pažymejimas plane
Statinio
pavadinimas
Matmenys
Užstatytas plotas
Kainynas ir lentele
Vidutine vieneto statybos verte Lt
Pataisos
Kasmetinis vertes mažinimo koeficientas
Vidutine vieneto statybos verte po indeksavimo Lt
Ilgis m
Plotis m
Plotas m2
Aukštis m
Turis m3
Bruto plotas
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
___________________
Nekilnojamojo turto objektu
37
kadastriniu matavimu
ir kadastro duomenu surinkimo bei
38
tikslinimo taisykliu
16 priedas (6B forma)
___________________________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
Pagalbinio pastato, jo daliu ir priestatu kadastro duomenys
______________Nr. __________
(data)
_________________________
(sudarymo vieta)
___________________________________________________________________________________________________________________
(pagalbinio pastato, jo daliu ir priestatu adresas)
užfiksuoti
39
pabaigos metai
pradžios/pabaigos metai
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
40
formos têsinys
PAGALBINIO PASTATO, JO DALIU IR PRIESTATU IKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)
Vertes nustatymo data
Ikainojimas (perkainojimas)
Pažymejimas plane
Statinio
pavadinimas
Matmenys
Užstatytas plotas
Kainynas ir lentele
Vidutine vieneto statybos verte Lt
Pataisos
Kasmetinis vertes mažinimo koeficientas
Vidutine vieneto Ilgis m
Plotis m
Plotas m2
Aukštis m
Turis m3
Perimetras
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
____________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
17 priedas (6C forma)
____________________________________________________________________________
(imones pavadinimas)
Kitu statiniu ir ju daliu kadastro duomenys
______________ Nr. _______
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
______________________________________________________________________________________
(kitu statiniu ir ju daliu adresas )
Duomenys užfiksuoti
Pažymejimas plane
Paskirtis
Pavadinimas
Statybos pradžios/pabaigos metai
Rekonstravimo pradžios/pabaigos metai
Baigtumas .
41
Statiniu sudetines dalys
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos pradžios/pabaigos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos pradžios/pabaigos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
Pavadinimas
Pažymejimas plane
Statybos pradžios/pabaigos metai
Medžiaga
Marke, tipas
Matmenys
Ilgis
Plotis (diametras)
Plotas
Aukštis (gylis)
Turis
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI FORMOS TÊSINYS
Kitu statiniu ikainojimas (perkainojimas)
Vertes nustatymo data
Ikainojimas (perkainojimas)
Pažymejimas plane
Statinio
pavadinimas
Matmenys
Kiekis vnt.
Kasmetinis vertes mažinimo koeficientas
Kainynas ir lentele
Vidutine vieneto statybos verte L
Vidutine vieneto statybos verte po indeksavimo L
Ilgis m
Plotis m
Plotas m2
Aukštis m
Turis m3
__________________ ______________ ____________________
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavarde)
______________________
Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykliu
18 priedas
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO
PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 1. LAUKO MATAVIMAI ABRISAMS SUDARYTI
PASTATO ABRISO PAVYZDYS
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI NESTAÈIAKAMPIU PATALPU SUDARYMO PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PASTATO IŠORES MATAVIMO PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PASTATO MATAVIMO
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI SKIRTINGU DYDŽIU ABRISO SUDARYMO
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI SIENU IR PERTVARU MATAVIMO PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 2. PASTATU IŠORES AUKŠÈIU NUSTATYMAS
PASTATU IŠORES MATAVIMO PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PASTATU ATSKIRU DALIU IŠORES MATAVIMO PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PRIESTATU IŠORES MATAVIMO
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI IŠORES AUKŠÈIU PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PASTATU IKAINOJIMO NUSTATYMO
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI ANTSTATU IKAINOJIMO NUSTATYMO PAVYZDYS
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PASTATU IR PRIESTATU IKAINOJIMO NUSTATYMO PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PASTATU SU RUSIU IKAINOJIMO NUSTATYMO PAVYZDYS
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 3. PASTATU VIDAUS AUKŠÈIU IR GYLIU NUSTATYMAS
PATALPU VIDAUS MATAVIMO PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PATALPU IGILINIMO PAVYZDŽIAI
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PATVIRTINTA
Žemes ukio ministro
2002 m. gruodžio 30d. isakymu Nr. 522
NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU KADASTRINIU MATAVIMU IR
PATALPOS MATAVIMO
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI KADASTRO DUOMENU SURINKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLES
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu ir kadastro duomenu surinkimo bei tikslinimo taisykles (toliau – taisykles) reglamentuoja nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu, kadastro duomenu surinkimo, tikslinimo bei apdorojimo tvark¹.
2. Kadastriniais matavimais nustatomos žemes sklypu ribu posukio tašku ir riboženkliu koordinates, išskyrus tuos atvejus, kai žemes reformos metu Lietuvos Respublikos žemes reformos istatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) nustatyta tvarka formuojami žemes sklypai (šiu sklypu ribu posukio tašku koordinates nustatomos digitalizuojant analoginius planus), taip pat apskaièiuojami tu žemes sklypu plotai ir (arba) statiniu geometriniai parametrai, kuriu reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims irašyti i kadastro duomenu bazê, ir parengiami nekilnojamojo turto objektu planai.
3. Žemes sklypu kadastriniai matavimai, nustatant žemes sklypu ribu posukio tašku ir riboženkliu koordinates valstybineje geodeziniu koordinaèiu sistemoje, atliekami:
3.1. Nekilnojamojo turto registre iregistruotus žemes sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant ju amalgamacij¹, išskyrus atvejus, kai atidalijami žemes sklypai ir mišku ukio paskirties žemes sklypai sugr¹žinti bendr¹ja daline nuosavybe natura po 1997 m. liepos 1 d.;
3.2. keièiant Nekilnojamojo turto registre iregistruotu žemes sklypu, kuriu ribu posukio tašku ir riboženkliu koordinates nenustatytos valstybineje geodeziniu koordinaèiu sistemoje, paskirti;
3.3. perduodant nuosavyben neatlygintinai kitos paskirties valstybines žemes sklypus, esanèius miestu teritorijoje;
3.4. parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybines žemes sklypus, kuriu ribu posukio tašku ir riboženkliu koordinates nenustatytos valstybineje geodeziniu koordinaèiu sistemoje;
3.5. žemes sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemes sklypo plot¹, iregistruot¹ Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posukio tašku ir riboženkliu koordinates nenustatytos valstybineje geodeziniu koordinaèiu sistemoje;
4. Statiniu kadastriniai matavimai atliekami statiniams (juos pastaèius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius), kuriems Lietuvos Respublikos statybos istatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti.
5. Laikinu statiniu kadastriniai matavimai neatliekami.
6. Nekilnojamojo turto objektu kadastrinius matavimus atlieka juridiniai asmenys, turintys šiam darbui licencijas, išduotas Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. lapkrièio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Del geodeziniu, topografiniu ir kartografiniu darbu licencijavimo taisykliu patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 112-5000) nustatyta tvarka.
7. Licencij¹ turintys asmenys, nekilnojamojo turto objektu kadastrinius matavimus gali atlikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 8. Už nekilnojamojo turto objektu kadastrinius matavimus, planu ir kadastriniu matavimu bylos parengim¹ vykdytojui apmoka matavimus užsakês fizinis ar juridinis asmuo pagal užsakovo ir vykdytojo tarpusavio susitarim¹.
9. Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu darbu kontrolê organizuoja Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos.
II. DARBU ORGANIZAVIMAS
10. Kadastriniu matavimu pagrindas yra nekilnojamojo turto savininko ar naudotojo, bendraturèiu arba ju igaliotu asmenu (toliau – užsakovai) ir kadastrinius matavimus atliekanèio juridinio asmens (toliau – vykdytojas) susitarimas, jei kitaip nenumatyta istatymais ar kitais teises aktais.
11. Kadastriniai matavimai atliekami pagal teritoriju planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, instituciju, atsakingu už žemes sklypu formavimo valstybineje žemeje organizavim¹, patvirtintus žemes sklypu planus, naudojant topografinius planus bei kit¹ geodezinê ir topografinê medžiag¹.
12. Inžineriniu statiniu (inžineriniu tinklu, geležinkeliu, keliu, hidrotechniniu statiniu ir pan.) kadastro duomenys nustatomi iš užsakovo ar vykdytojo surinktos topografines ar kartografines medžiagos ir jiems sudaryti panaudotos medžiagos (techniniu pasu ir panašiai) pagal ju tarpusavio susitarim¹.
12.1. Inžinieriniu tinklu kadastro darbams atlikti naudojama:
12.1.1. vykdant 10 kV ir 35-330 kV elektros oro liniju, žemo ir aukšto dažnio elektros ryšiu liniju, magistraliniu (didelio slegio) dujotiekiu tinklu kadastro darbus – topografiniai žemelapiai (ju kopijos) analogine ir skaitmenine forma M 1:50 000 – 1:10 000, su juose pažymetais apskaitomais objektais;
12.1.2. vykdant miesto, gyvenamuju vietoviu elektros, elektros ryšiu, dujotiekio, šilumos ir vandentiekio tinklu kadastro darbus – topografiniai planai ar kontrolines ir išpildomosios nuotraukos (ju kopijos) – M 1:500 – 1:2 000;
12.1.3. vykdant kitu urbanizuotu teritoriju elektros ryšiu, dujotiekio, šilumos ir vandentiekio tinklu kadastro darbus – topografiniai planai ar kontrolines ir išpildomosios nuotraukos (ju kopijos) M 1:500 – 1:5 000;
12.1.4. šuliniu korteles, apskaitomu objektu technine dokumentacija apie statybos metus, vamzdžiu medžiag¹, diametrus, grunto charakteristik¹ (sausas, šlapias), pavadinimus, numeracij¹, eksploatacines schemos su jose nurodytomis laidu ir kabeliu markemis bei skerspjuviais, itamp¹;
12.2. kitu statiniu (keliu, gatviu, aikšèiu, hidrotechniniu statiniu ir pan.) kadastro darbams atlikti naudojamai tokio mastelio ir detalumo topografiniai planai, kontrolines, geodezines nuotraukos ar topografiniai žemelapiai (ju kopijos), kad butu užtikrintas kadastro duomenu surinkimas bei pagal juos atliekami ikainojimo bei kiti darbai.
13. Kartografinê medžiag¹ ir kitus dokumentus, kuriu reikia kadastriniams matavimams atlikti, pateikia užsakovas arba surenka vykdytojas pagal ju tarpusavio susitarim¹.
14. Kadastriniams matavimams naudojama ši medžiaga:
14.1. išrašas iš centrinio duomenu banko apie Nekilnojamojo turto registre iregistruot¹ nekilnojam¹ji daikt¹ ir teises i ji;
14.2. nekilnojamojo turto kadastro žemelapio fragmentai;
14.3. žemes reformos žemetvarkos projektu ir jiems rengti naudojamu papildomu planu fragmentu kopijos;
14.4. detaliuju planu M 1:500, M1:1000 ir M 1: 2000 kopijos;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 14.5. žemetvarkos projektu ar kitu specialiuju planu, kuriuose suformuoti žemes sklypai, kopijos;
14.6. žemes sklypu planu kopijos;
14.7. ortofotografiniai žemelapiai ar ju pagrindu parengti topografiniai žemelapiai;
14.8. valstybinio ar vietinio geodezinio pagrindo punktu koordinates, krokiai;
14.9. gretimu sklypu ribu posukio tašku koordinaèiu, nustatytu geodeziniais prietaisais, katalogai (išrašai) ar šiu sklypu planu kopijos;
14.10. statinio projektas;
14.11. statybos leidimas;
14.12. nekilnojamojo turto objekto kadastriniu matavimu byla.
15. Atliekant žemes sklypu kadastrinius matavimus:
15.1. nustatomos ir riboženkliais paženklinamos žemes sklypo ribos;
15.2. geodeziniais prietaisais nustatomos riboženkliu koordinates, išmatuojamos žemes sklypo ribos, nustatomi kiti žemes sklypo ribu posukio taškai ir ne mažiau kaip trys kiekviename sklype esanèio pastato, išskyrus laikinopastato, kertes. Kadastriniai matavimai atliekami susiejant matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu arba su vietiniu geodeziniu tinklu, kuris susietas su valstybine koordinaèiu sistema;
15.3. kartografuojami žemes naudmenu konturai vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41 – 1539), 15.2.4 – 15.2.10 punktais bei žemes ukio ministro 2002 m. rugpjuèio 7 d. isakymu Nr. 302 patvirtintos Žemes valstybines apskaitos tvarkos (Žin., 2002, Nr. 80-3472) 14 – 22 punktais;
15.4. pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialiosios žemes ir miško naudojimo s¹lygos, kiti žemes naudojimo apribojimai, apskaièiuojami tu teritoriju plotai;
15.5. matuojami ir plane pažymimi statiniai ir objektai, kuriems nustatyti servitutai;
15.6. parengiamas žemes sklypo planas;
15.7. apskaièiuojamas bendras žemes sklypo plotas, parengiama žemes naudmenu eksplikacija;
15.8. apskaièiuojama žemes sklypo verte ir vidutine rinkos verte;
15.9. parengiama žemes sklypo kadastro duomenu forma pagal šiu taisykliu 1 pried¹;
15.10. suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastriniu matavimu byla pagal šiu taisykliu V skyriu;
16. Žemes sklypo planas turi buti suderintas su :
16.1. užsakovu;
16.2. Valstybes sienos apsaugos tarnyba, jei sklypas yra pasienio zonoje;
16.3. institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, jei žemes sklypas ar jo dalis patenka i saugomas teritorijas;
16.4. nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju;
16.5. apskrities viršininko administracijos Žemes tvarkymo departamento teritoriniu žemetvarkos skyriumi (toliau – žemetvarkos skyrius).
17. Statiniu kadastriniu matavimu metu:
17.1. išmatuojamos statiniu ribos, nustatomi statiniu parametrai, pagrindiniu konstrukciju statybine medžiaga, pastato vidaus irangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kuriu reikia statiniu duomenims irašyti i kadastr¹;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 17.2. susiejami visi žemes sklype esantys statiniai (tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemes sklypo kadastriniai matavimai ir nebuvo nustatytos statiniu kerèiu koordinates);
17.3. nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus inžineriniu statiniu konturu ar ašiniu liniju pradžios, pabaigos ir posukio tašku koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje;
17.4. nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, centro taško koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje;
17.5. nustatoma iš pateiktu dokumentu statinio paskirtis, pavadinimas, adresas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai;
17.6. apskaièiuojami statiniu plotai, turiai ir kiti parametrai, kuriu reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims irašyti i kadastro duomenu bazê;
17.7. patikslinami žemes sklypu planai – pažymimi juose suformuoti nauji ar rekonstruoti statiniai;
17.8. parengiami pagrindiniu pastatu aukštu planai;
17.9. užpildomos statiniu kadastro duomenu formos;
17.10. apskaièiuojami statinio atkurimo kaštai (statybine verte), atkuriamoji verte, vidutine rinkos verte;
17.11. suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastriniu matavimu byla pagal šiu taisykliu V skyriu.
18. Nebaigti statyti statiniai matuojami ir kadastro duomenys apie juos renkami, kai galima nustatyti ju plot¹, turi ar kitus parametrus ir vertê.
19. Atskiri nekilnojamojo turto objektai (butai, kontoros, garažai ir kiti), sudarantys statini, formuojami tik po to, kai atlikti viso statinio kadastriniai matavimai, o kadastro duomenys irašyti i kadastro duomenu bazê.
20. Nebaigtu statyti pastatu, kuriuos sudarys atskiri nekilnojamojo turto objektai (butai, kontoros, garažai ir pan.), kadastriniu matavimu bylos gali buti sudaromos, jeigu pastatas pastatytas tiek, kad galima apskaièiuoti atskiru objektu plot¹ ir vertê, aprašyti juos pagal statiniu kadastriniu matavimu tvark¹, ir atlikti viso nebaigto statyti statinio kadastriniai matavimai, o kadastro duomenys irašyti i kadastro duomenu bazê.
21. Kadastro duomenys apie statinius renkami pagal ju tipus:
21.1. pagrindinis pastatas;
21.2. pagalbinis pastatas;
21.3. patalpa pastate;
21.4. inžineriniai statiniai.
III. ŽEMES SKLYPU KADASTRINIAI MATAVIMAI IR KADASTRO DUOMENU SURINKIMAS
ŽEMES SKLYPO RIBU PAŽENKLINIMAS VIETOVEJE
22. Asmenys, atliekantys kadastrinius matavimus, privalo naudotis šiu taisykliu 14 punkte išvardinta medžiaga.
23. Žemes sklypo plotas, apskaièiuotas atlikus kadastrinius matavimus, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre iregistruoto žemes sklypo ploto arba (neiregistruotiems žemes sklypams) nuo žemetvarkos projekte ar kitame teritoriju planavimo dokumente suformuoto žemes sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribine) ploto paklaida:
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI Naudojama kartografine
medžiaga
Sklypo plotas, ha
Plano mastelis
1:10 000 1:5 000 1:2 000
Ortofotografiniai
žemelapiai
iki 1
0.05 P 0.03 P 0.02 P
1.1 – 2.0
0.06 P 0.04 P 0.03 P
2.1 – 4.0
0.07 P 0.05 P 0.04 P
4.1 ir daugiau
0.08 P 0.06 P 0.05 P
Kita kartografine medžiaga
iki 1
0.07 P 0.05 P 0.04 P
1.1 – 2.0
0.08 P 0.06 P 0.05 P
2.1 – 4.0
0.09 P 0.07 P 0.06 P
4.1 – 10.0
0.1 P 0.08 P 0.07 P
10.0 ir daugiau
0.12 P 0.1 P 0.08 P
24. Kai žemes sklypo ploto paklaida didesne nei maksimali leistina, vykdytojas apie tai raštu informuoja
užsakov¹ ir žemetvarkos skyriaus vedej¹. Šiuo atveju matavimo darbai gali buti têsiami tik po to, kai teises aktu
nustatyta tvarka bus patikslinti teritoriju planavimo dokumentai bei juose suformuoto žemes sklypo ribos.
25. Žemes sklypo ribos vietoveje pažymimos dalyvaujant žemes sklypo esamam (busimam) savininkui
(naudotojui) arba jo igaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimu sklypu savininkams ir
naudotojams.
26. Kai žemes sklypas ribojasi su anksèiau geodeziniais prietaisais išmatuotu ir koordinuotu žemes sklypu ir
kai bendra riba sutampa, suinteresuotas asmuo kvieèiamas tik tuo atveju, jei reikia atstatyti sunaikintus riboženklius.
27. Dalyvauti paženklinant ribas asmenys, kvieèiami iteikiant kvietimus asmeniškai arba ne veliau kaip prieš
10 dienu iki ribu nustatymo dienos juos išsiunèiant registruotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo susitarime numatoma, kas
iteiks (išsius) šiuos kvietimus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo kviestinis asmuo gali informuoti apie savo
neatvykim¹ likus 2 dienoms iki darbu pradžios.
28. Kviestiniams asmenims raštu nurodžius neatvykimo priežasti, apie tai irašoma žemes sklypo ribu
ženklinimo – parodymo akte. Vykdytojas per 2 darbo dienas sprendžia, ar vykdyti darbus, ar paskirti nauj¹ žemes sklypo
ribu ženklinimo dat¹. Ši data negali buti nukeliama ilgiau nei menesiui.
29. Ženklinant žemes sklypo ribas vietoveje:
29.1. laikini žemes sklypo riboženkliai pakeièiami nuolatiniais, pažymimos žemes sklypo ribos. Sunaikinti
riboženkliai atstatomi pagal žemetvarkos projektus, gretimu geodeziškai išmatuotu žemes sklypu planus arba kitus
teritoriju planavimo dokumentus;
29.2. ženklinamos žemes sklypo viduje isiterpusiu kitiems žemes savininkams, naudotojams ar valstybei
priklausanèiu žemes sklypu ribos. Jeigu jos buvo paženklintos anksèiau, nustatomos pagal vietoveje išlikusius matavimo
ženklus;
29.3. miestuose ir miesteliuose, kai nera patvirtintu detaliuju planu, žemes sklypu ribos žymimos pagal
savivaldybes architekto (padalinio, atsakingo už teritoriju planavim¹ savivaldybeje, igalioto asmens) pateiktas s¹lygas;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 29.4. riboženkliais ženklinamos sausuma einanèios žemes sklypu ribos. Tarp gretimu riboženkliu turi buti matomumas. Riboženkliais neženklinama, kai žemes sklypo riba sutampa su naturaliais arba dirbtiniais objektais (pastato siena, medžiu eile ir t.t.);
29.5. koordinuojami riboženkliai, kiti žemes sklypo ribos posukio taškai. Kadastriniai matavimai atliekami susiejant matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu arba vietiniu, kuris susietas su valstybine koordinaèiu sistema;
29.6. žemes sklypai ženklinami riboženkliais – gelžbetoniniais arba plastmasiniais stulpeliais, ne trumpesniais kaip 1 m ilgio ir turinèiais stulpelio viršutineje dalyje žym¹ tiksliam riboženklio koordinavimui. Riboženkliai ikasami (ikalami) i 60 – 70 cm gyli, supilant 30 cm aukšèio ir 1.5 m diametro (prie pagrindo) žemes kauburi. Prie kauburio iškasamas griovelis. Priklausomai nuo situacijos (kai riba eina asfaltuotomis, betonuotomis dangomis ar pan.) galima panaudoti kitus žemes sklypo ribos posukio tašku pažymejimo ženklus (metaliniai strypai, vamzdžiai ar pan.). Žemes sklypo ribos posukio tašku paženklinimo budas aptariamas užsakovo ir vykdytojo susitarime;
29.7. paženklinus žemes sklypo ribas vietoveje, surašomas žemes sklypo ribu paženklinimo – parodymo aktas pagal šiu taisykliu 2 pried¹. Akt¹ pasirašo kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo igaliotas asmuo.
29.8. Paženklinimo – parodymo aktas užpildomas taip:
29.8.1. pirmame punkte nurodoma kadastriniu matavimu užsakovo vardas, pavarde ir asmens kodas (juridinis asmuo ir imones kodas);
29.8.2. antrame punkte nurodoma, kad žemes sklypo ribas paženklino juridinis asmuo (irašant licencijos Nr., vard¹, pavardê) vadovaudamasis konkreèiu projektu (ji ivardijant) ar anksèiau parengtu žemes sklypo planu;
29.8.3. treèiame punkte nurodomas adresas (apskritis, savivaldybe, miestas, miestelis, kaimas (gatve), kur yra matuojamas žemes sklypas) ir žemes sklypo plotas;
29.8.4. ketvirtame punkte irašomi kviestiniai asmenys. Jeigu jie sutinka su žemes sklypo ribomis, sutikim¹ patvirtina parašu, nurodydami dat¹;
29.8.5. penktame punkte nurodomos kviestiniu asmenu pastabos, jeigu tokiu yra. Kai su nustatyta riba kviestieji asmenys nesutinka ir atsisako pasirašyti, kadastrinius matavimus atliekantis asmuo akte nurodo atsisakymo motyvus ir pasirašo;
29.8.6. šeštame punkte nurodomas riboženkliu skaièius ir konkretus objektai, prie kuriu riboženkliai nebuvo itvirtinti (upe, ežeras, medžiu eile, tvora, pastato siena ir kt.);
29.8.7. septintame punkte aprašomi žemes sklype esantys valstybinio ir vietinio geodezinio pagrindo punktai;
29.8.8. aštuntame punkte nurodomi žemes savininkui (naudotojui) priklausantys pastatai, esantys žemes sklype, irašant ju pavadinim¹;
29.8.9. devintame punkte nurodomi kitiems asmenims priklausantys pastatai ir ju priklausomybe savininkams (pilieèiu vardai ir pavardes, imoniu pavadinimai ir kt.);
29.8.10. dešimtame punkte irašomos žemes sklypui ar jo daliai nustatytos specialiosios žemes ir miško naudojimo s¹lygos;
29.8.11. vienuoliktame punkte irašomi Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu, apskrities viršininko isakymu arba žemes savininku rašytiniu susitarimu šiam žemes sklypui ar jo daliai nustatyti žemes servitutai;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 29.8.12. kai žemes savininkas yra sudarês kitokius susitarimus, apie tai irašoma 12 punkte, nurodant
dokumentus (ju kopijos pridedamos prie akto).
29.8.13. kai vietoveje užsakovo žemes sklypo ribu paženklinimo – parodymo akt¹ pasirašo jo igaliotas
asmuo, 13 punkte reikia irašyti jo vard¹ ir pavardê, nurodyti igaliojim¹ patvirtinusio notaro biuro pavadinim¹ ir
igaliojimo registravimo dat¹ bei numeri;
29.8.14. žemes sklypo paženklinimo – parodymo akt¹ suderina žemetvarkos skyriaus vedejas, nurodydamas,
kad žemes sklypo ribos paženklintos pagal teises aktu reikalavimus.
29.9. kilus nesutarimams del žemes sklypu ribu tarp kviestiniu asmenu ir jiems atsisakius pasirašyti žemes
sklypo ribu paženklinimo – parodymo akt¹, darbus atliekantis asmuo akte nurodo atsisakymo pasirašyti motyvus ir
pasirašo. Žemes sklypas ženklinamas tik po to, kai ginèas išnagrinejamas vadovaujantis Žemes reformos istatymo 18
straipsnio 2 punkto nustatyta tvarka arba, jei žemes sklypas privatus – teismine tvarka.
Matuojamuju žemes sklypu susiejimas su geodeziniu pagrindu
30. Atliekant žemes sklypu ribu kadastrinius matavimus, bent du gretimo žemes sklypo riboženklius butina
susieti su valstybiniu geodeziniu tinklu arba (miestuose, miesteliuose, užstatytoje kaimo vietoveje) su vietiniu geodeziniu
tinklu, turinèiu ryši su valstybiniu tinklu (LKS-94). Geodezinio tinklo punktai, kurie neitraukti i oficialius Nacionalines
žemes tarnybos patvirtintus katalogus, kadastriniams matavimams nenaudojami.
31. Žemes sklypu planai rengiami ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui teikiami toje koordinaèiu
sistemoje, kuri¹ naudojant buvo atliekami kadastriniai matavimai ir kuri susieta su valstybine koordinaèiu sistema.
Koordinates i LKS – 94 metu koordinaèiu sistem¹ perskaièiuoja Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas.
32. Matavimai atliekami Globalines padeties sistemos (toliau – GPS) prietaisais, planimetriniais ejimais,
linijinemis kampinemis sankirtomis, mikrotrianguliacija ir kitais matavimais, jeigu ju tikslumas atitinka šiuos
reikalavimus:
32.1. susiejim¹ atliekant GPS prietaisais, koordinates nustatomos ne mažiau kaip trimis stygomis pagal
matavimu program¹, užtikrinanèi¹ koordinaèiu nustatymo pradiniu punktu atžvilgiu vidutinê kvadratinê klaid¹,
neviršijanèi¹ 0,1 m, kai susiejami žemes ukio ir mišku ukio paskirties žemes sklypai bei sklypai kaimuose ir
miesteliuose, ir 0,05 m, kai susiejami žemes sklypai miestuose. Pradiniais punktais pasirenkami GPS tinklu punktai.
Tokie pat tikslumo reikalavimai taikomi ir susiejim¹ atliekant kampinemis ar linijinemis sankirtomis,
mikrotrianguliacija, kombinuotais tinklais. Šiuo atveju atstumas iki geodezinio pagrindo punktu neribojamas;
32.2. susiejim¹ atliekant planimetriniais ejimais, žemes ukio ir mišku ukio paskirties žemes sklypams,
maksimalus susiejamojo ejimo ilgis – 5 km. Tikslumo charakteristikos priklauso nuo ejimo ilgio:
Ejimo ilgis (km) f.l 1/N
Iki 3 1. n
1/3500
3-5 30.. n
1/4500
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 32.3. matuojant kitos paskirties žemes sklypus kaimo vietoveje, maksimalus susiejamojo ejimo ilgis – 1600 m,
leidžiamas kampu nes¹ryšis f.l ne didesnis kaip 30.. n , o ejimo santykine paklaida 1/N – ne didesne kaip 1/4000;
32.4. matuojant kitos paskirties žemes sklypus miestuose, maksimalus susiejamojo ejimo ilgis – 800 m,
leidžiamas kampu nes¹ryšis f.l – ne didesnis kaip 30.. n , o ejimo santykine paklaida 1/N – ne didesne kaip 1/4000 (n –
kampu skaièius ejime);
32.5. susiejimas atliekamas ne mažiau kaip nuo dvieju valstybinio arba vietinio pagrindo punktu, o jei
naudojamas matavimas be pradiniu krypèiu (koordinatinis) – ne mažiau kaip nuo triju. Kabantys ejimai neleidžiami;
32.6. kai su geodeziniu pagrindu susiejamas daugiau nei vienas žemes sklypas, atliekamas bendras matavimo
duomenu išlyginimas;
32.7. kai matuojami atskiri žemes sklypai, kurie ribojasi su anksèiau geodeziniais prietaisais išmatuotais žemes
sklypais, bendru riboženkliu koordinaèiu skirtumai neturi buti didesni kaip 10 cm miestuose, 20 cm – urbanizuotose
teritorijose kaimo vietoveje, bei 60 cm – kitose kaimo vietovese ir teritorijose, nustatyta tvarka priskirtose miestams po
1995 m. birželio 1 d. Kai ši s¹lyga užtikrinama, bendriems riboženkliams paliekamos tos paèios (savos) koordinates.
Apie didesnius skirtumus informuojamas žemetvarkos skyrius.
ŽEMES SKLYPO KOORDINAVIMAS
33. Atliekant žemes sklypu kadastrinius matavimus koordinuojami:
33.1. riboženkliai bei kiti ribos posukio taškai;
33.2. žemes sklype esanèio kiekvieno pastato (išskyrus laikinuosius) ne mažiau kaip 3 kertes.
34. Koordinuojamu tašku koordinates apskaièiuojamos 0.01 m tikslumu.
Tikslumo reikalavimai matuojant žemes sklypu ribas
35. Atliekant žemes sklypu kadastrinius matavimus uždaru poligonu, atitinkanèiu žemes sklypo perimetr¹,
leistinas kampu nes¹ryšis 1. n , poligono santykine paklaida ne didesne kaip 1/N.1/3500. Matavimo tikslumas turi
užtikrinti ploto nustatymo tikslum¹ mp/P=1/1000.
36. Žemes sklypai, kuriu plotas yra 0.2 ha arba mažesnis, leidžiama ploto vidutine kvadratine paklaida iki 2 m2.
Jei šie žemes sklypai matuojami uždaru poligonu, atitinkanèiu žemes sklypo perimetr¹, leistinas kampu nes¹ryšis 1. n ,
o santykine poligono paklaida ne didesne kaip 1/N.1/2500. Jei sklypai matuojami poliniu budu, su kontroliniais
matavimais, laikytis 38 punkte nurodytu reikalavimu.
37. Miestuose ir urbanizuotose teritorijose kaimo vietoveje, kur ribu posukio tašku negalima išmatuoti
tiesioginiais matavimais, juos galima matuoti poliniu budu, kartu atliekant ir kontrolinius liniju matavimus tarp gretimu
riboženkliu. Skirtumas tarp išmatuoto linijos ilgio ir apskaièiuoto iš poliniu budu nustatytu koordinaèiu linijos ilgio
neturi buti didesnis kaip 5 cm;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 38. Atliekant kadastrinius matavimus poliniu budu kartu su kontroliniais matavimais, butina išlyginti ir
ivertinti kiekvieno ribos posukio taško vidutinê kvadratinê paklaid¹. Šios paklaidos neturi viršyti 4 cm. Ivykdžius šias
s¹lygas, užtikrinamas ploto nustatymo santykinis tikslumas
1000
1
.
P
mp
.
39. Žemes sklypo ribu kadastriniai matavimai apdorojami atskirai nuo susiejamuju matavimu, pradiniais
taškais laikant riboženklius, koordinuotus susiejimo metu, tuo atveju, kai matavimai atlikti nevienodu tikslumu.
40. Jeigu tinklas išlyginamas ir koordinates skaièiuojamos LKS-94 koordinaèiu sistemoje, liniju ilgiams
ivedama pataisa del projekcijos.
41. Užsakovui pageidaujant ivertinama ploto nustatymo vidutine kvadratine paklaida. Ji apskaièiuojama pagal
formulê:
. . . . . . ..
. . . . . . . .
n
i
p i i i i i m x x y y m
1
2 2
1 1
2
1 1
2
8
1
kur:
n – ribos posukio tašku skaièius sklype
mi – taško padeties vidutine kvadratine paklaida
xi, yi – ribos posukio taško koordinates
42. Atlikus žemes sklypo ribu kadastrinius matavimus ir parengus duomenis apskaièiuojamas, žemes sklypo
plotas. Žemes sklypo plotas apskaièiuojamas analitiškai pagal LKS-94 metu koordinates:
.. . .. .
. .
. . . . . . . . . .
n
i
n
i
i i i i i i P x x y y y x
1 1
1 1 1 1 2
1
2
1
;
kur:
P – plotas, gautas iš koordinaèiu LKS-94 sistemoje
n – sklypo ribos tašku skaièius
KARTOGRAFUOJAMI SITUACIJOS ELEMENTAI
43. Atliekant žemes sklypu kadastrinius matavimus, kartografuojami situacijos elementai reikalingi žemes
sklypo planui parengti ir žemes sklypo kadastro duomenu formai užpildyti.
44. Matuojant žemes sklypus kartografuojami:
44.1. pastatai (išskyrus laikinuosius) ir statiniai;
44.2. užstatytos teritorijos ribos (pastatu, kiemu, aikšteliu, privažiavimu prie pastatu užimama žeme);
44.3. keliai;
44.4. vandens telkiniu ribos ir hidrografinis tinklas;
44.5. miško konturai, ariamos žemes, sodu, pievu, medžiu ir krumu želdiniu, pelkiu konturai;
44.6. pažeista žeme – eksploatuojamu ir išeksploatuotu naudingu iškasenu karjeru, durpynu ir s¹vartynu plotai;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI Objektai, nurodyti taisykliu 44.1 –44.6 punktuose, kartografuojami kadastriniu matavimu metu vietoveje panaudojant ortofotografiniu žemelapiu ir kitu topografiniu žemelapiu informacij¹.
44.7. inžineriniai tinklai perkeliami iš šiu taisykliu 12 punkte ivardintos medžiagos. Žemes sklypo plane daromas irašas apie tai, iš kokios medžiagos perkelti inžineriniai tinklai. Jeigu inžineriniai tinklai pateiktoje medžiagoje nepažymeti, jie kartografuojami;
45. Rekomenduojama vietoveje išmatuoti atstumus nuo riboženkliu iki 3 koordinuotu pastato kerèiu.
46. Matuojant žemes ukio ir mišku ukio paskirties žemes sklypus, kartografuojamos žemes naudmenos, kuriu reikia žemes kadastro rodikliams, nurodytiems kadastro nuostatu 15.2 punkte, nustatyti. Kartografavimui naudojami ortofotografiniai žemelapiai bei topografiniai žemelapiai.
47. Matavimus atlikês asmuo, parengês žemes sklypo plan¹, užpildo žemes sklypo kadastro duomenu form¹ pagal šiu taisykliu 1 pried¹. Žemes sklypo kadastro duomenu forma yra neatsiejama žemes sklypo plano dalis. Suderinto žemes sklypo plano, žemes sklypo kadastro duomenu formos bei žemes sklypo ribu paženklinimo-parodymo akto kopija paliekama žemetvarkos skyriuje.
ŽEMES SKLYPO PLANO PARENGIMAS
48. Iš kadastriniu matavimu metu sukauptu ir iš turimos kartografines medžiagos duomenu, atskirame lape parengiamas žemes sklypo planas pagal šiu taisykliu 3 pried¹. Planas konstruojamas išbraižius koordinaèiu tinkl¹ masteliu: užstatytose miestu teritorijose 1:500, kitose miestu teritorijose ir urbanizuotose kaimo vietoviu teritoriju – 1:500 – 1:2000, kitose kaimo vietovese – 1:500 – 1:10000 (priklausomai nuo žemes sklypo ploto ir informacijos kiekio). Plano formatas turi atitikti A0 – A3 standarto lap¹, užtikrinant pakankam¹ brežinio, lenteliu, irašu išdestym¹.
49. Koordinaèiu tinklas plane orientuojamas šiaures – pietu kryptimi. Siekiant geresnio žemes sklypo konfiguracijos išdestymo, koordinaèiu tinklo orientacija gali buti keièiama; šiuo atveju šiaures – pietu kryptis nurodoma strele. Plane turi buti ne mažiau kaip trys koordinaèiu tinklelio ašiu susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinaèiu tinklelio susikirtimo taško koordinaèiu reikšme.
50. Žemes sklypu planai rengiami bei žemes sklypo kadastro duomenu forma pildoma kompiuterinemis priemonemis.
51. Žemes sklypo plane sutartiniais ženklais išbraižoma:
51.1. žemes sklype arba greta jo esantys valstybinio arba vietinio geodezinio pagrindo punktai, telpantys lapo formate (irašant pavadinimus arba numerius);
51.2. riboženkliai (irašant numerius);
51.3. kiti ribu posukiu taškai (irašant numerius);
51.4. linijiniai situacijos elementai, su kuriais sutampa žemes sklypo ribos;
51.5. žemes sklypo ribu linijos tarp riboženkliu, nurodant ju ilgi metrais (dviem ženklais po kablelio);
51.6. kartografuoti situacijos elementai, nurodyti šiu taisykliu 44 ir 46 punktuose;
51.7. objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialiosios žemes ir miško naudojimo s¹lygos, kiti žemes naudojimo apribojimai;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 51.8. pastatu (išskyrus laikinuosius) ir kitu statiniu konturai, irašant koordinuotu kampu numerius ir nurodant statiniu tipus;
51.9. projektuojamu gatviu projektines linijos pagal patvirtintus detaliuosius planus.
52. Žemes sklypo plano turinys turi atitikti šiu taisykliu, o sutartiniai ženklai – Valstybines geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. isakymu Nr. 45 „Del stambaus mastelio sutartiniu ženklu patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518) bei 1999 m. liepos 7 d. isakymu Nr. 27 „Del M 1:10 000 sutartiniu ženklu patvirtinimo” nustatytus reikalavimus.
Žemes sklypo plano formos užpildymas
53. Atlikus kadastrinius matavimus, žemes sklypu planai sudaromi pagal šios metodikos reikalavimus vieningoje formoje:
53.1. planas konstruojamas abiejose lapo pusese: vienoje puseje braižomas planas, kitoje užpildomas koordinaèiu žiniaraštis;
53.2. dešineje lapo dalyje lentelese irašoma: žemes sklypo adresas, žemes sklypo kadastro numeris, gretimu žemes sklypu adresai arba žemes sklypu kadastro numeriai, žinios apie bendr¹ sklypo naudojim¹, suderinimai, imones, atlikusios kadastrinius matavimus, antspaudas ir rekvizitai. Visu lenteliu plotis yra 12 cm;
53.3. kairiajame viršutiniame lapo kampe parodoma žemes sklypo išsidestymo schema. Jos aukštis kartu su užrašu 57 mm, plotis 50 mm.;
53.4. koordinaèiu žiniaraštis išdestomas kaireje lapo dalyje. Lapo viršuje rašomas pavadinimas. Jis turi buti identiškas abiejose lapo pusese;
53.5. pavadinimas išdestomas plano viršutineje dalyje laisvai tarp sklypo išdestymo schemos ir lenteliu. Žemes sklypo pavadinimo paskutines eilutes apaèia turi buti ne žemiau, kaip žemes sklypo vietos schemos apatinis remelis. Pavadinime didžiosiomis raidemis rašoma: „ŽEMES SKLYPO PLANAS M1: “. Irašomas plano sudarymo mastelio vardiklis. Po šiuo užrašu privalomas irašas „Sklypo plotas m2”. Èia irašomas žemes sklypo plotas (kvadratinio metro tikslumu);
53.6. lenteles pildomos taip:
53.6.1. 1-oje lenteleje irašomas sklypo kadastro numeris. Šia lentelê užpildo kadastro tvarkytojas žemes sklypo registravimo metu. Pirmos eilutes antroje skiltyje po žodžio „vietove” irašomas kadastrines vietoves pavadinimas žodžiu. Antroje eiluteje pirmose keturiose skiltyse irašomas kadastrines vietoves numeris, kitose keturiose – bloko numeris, paskutinese keturiose – žemes sklypo numeris;
53.6.2. 2-oje lenteleje nurodomas žemes sklypo adresas arba numeris iš žemetvarkos projekto pagal pozicijas, pateiktas plano formoje. Jeigu irašas nereikalingas, eilute paliekama tušèia;
53.6.3. 3-oje lenteleje sudaromas gretimu žemes sklypu kadastro numeriu (jeigu gretimi žemes sklypai neregistruoti – žemes sklypu adresu arba žemes sklypu numeriu žemetvarkos projekte) s¹rašas. Gretimu žemes sklypu savininku (nuomininku, naudotoju) parašai turi buti žemes sklypo ribu paženklinimo akte. Skiltis „Gretimybe” užpildoma nurodant ribos posukio tašku numerius, nuo kurio iki kurio riboženklio yra gretima žemenauda laikrodžio rodykles kryptimi. Toje paèioje eiluteje nurodomas gretimo žemes sklypo kadastro numeris (jeigu gretimas žemes
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI sklypas neregistruotas – adresas arba numeris iš žemetvarkos projekto). Jeigu gretimybeje yra valstybinis vandens telkinys, rašomas vandens telkinio pavadinimas ir rušis (ežeras, upe ar kt.). Jeigu gretimybeje yra valstybinis miškas arba kelias, rašomas jo pavadinimas (kelio numeris). Šioje lenteleje eiluèiu skaièius priklauso nuo gretimybiu skaièiaus;
53.6.4. tuo atveju, kai nustatomas naudojimasis žemes sklypu, naudojama 4 lentele. 4-ta lentele pildoma bendraturèiams pageidaujant. Skiltyje „ind.” nurodomi žemes sklypo daliu indeksai- raides arba skaièiai, kuriais pažymetos žemes sklypo dalys plano brežinyje. Indeksai taip pat nurodomi 5 lenteleje. Toje paèioje eiluteje irašomas žemes sklypo dalies plotas kvadratiniais metrais. Priklausomai nuo to, ar žeme privati (privatizuojama), ar nuomojama (numatoma nuomoti), pildomos skiltys „privati” arba „valstybine”. Eiluèiu skaièius lenteleje priklauso nuo bendraturèiu skaièiaus ir nuo žemes sklypo daliu skaièiaus. Jeigu lentele nepildoma, jos žemes sklypo plane braižyti nebutina;
53.6.5. 5-oje lenteleje nurodoma žemes sklypo paženklinimo – parodymo akto data ir numeris. Apaèioje žemes sklypo savininkas (naudotojas) pasirašo, kad sutinka su žemes sklypo ribomis ir nustatytu žemes sklypo plotu;
53.6.6. 6-osios lenteles pirmoje eiluteje irašomas apskrities pavadinimas. Antroje eiluteje irašomas vietoves pavadinimas. Treèioje eiluteje po žodžio „Patikrino” irašoma atsakingo asmens pareigos, vardo pirmoji raide, pavarde, parašas, pasirašymo data. Ketvirtoje eiluteje po žodžio „Suderino” irašoma žemetvarkos skyriaus vedejo vardo pirmoji raide, pavarde, parašas, pasirašymo data. Dešiniajame apatiniame lenteles kampe dedamas žemetvarkos skyriaus antspaudas;
53.6.7. 7-oje lenteleje nurodoma vykdytojo rekvizitai:
53.6.7.1. viršutineje lenteles dalyje kaireje puseje juridinio asmens ženklas (jei yra), viduryje – pavadinimas. Žemiau pavadinimo užrašomas licencijos numeris ir išdavimo data;
53.6.7.2. apatineje dalyje – asmens, vykdžiusio matavimus pareigos, parašas, vardo pirmoji raide, pavarde, pasirašymo data. Jei vykdês matavimus asmuo neturi licencijos, nurodoma tiesioginio vadovo pareigos, vardo pirmoji raide, pavarde, parašas, pasirašymo data ir darbu kontrolê vykdžiusio asmens pareigos, vardo pirmoji raide, pavarde, parašas, pasirašymo data. Pasirašanèiu asmenu eiliškumas – iš viršaus i apaèia nuo aukšèiausias pareigas užimanèio asmens iki vykdytojo. Dešineje lenteles puseje turi buti juridinio asmens antspaudas;
53.6.8. 8-os lenteles viršutineje dalyje privalomas užrašas „žemes sklypo išdestymo schema”, apatineje dalyje braižoma žemes sklypo išdestymo schema, (smulkaus mastelio, parodant žemes sklypo viet¹ keliu, gatviu, hidrografijos elementu ar kitu objektu atžvilgiu);
53.6.9. kitoje plano puseje sudaromas koordinaèiu žiniaraštis. Viršutineje kaireje lapo dalyje pakartojamas plano pavadinimas, laikantis 53.5 punkte nurodytu reikalavimu. Žemiau daromas irašas „Žemes sklypo kadastro Nr.” ir braižoma dvylikos langeliu eilute žemes sklypo kadastro numeriui irašyti;
53.6.10. žemiau rašomas pavadinimas „KOORDINAÈIU ŽINIARAŠTIS”, po kuriuo braižoma lentele. Lenteles pirmoje eiluteje irašomas koordinaèiu sistemos pavadinimas;
53.6.11. pirmoje žiniarašèio skiltyje rašomi žemes sklypo ribos posukio tašku numeriai, iš eiles. Šiems taškams antroje skiltyje suteikiamas kodas „R”. Treèioje ir ketvirtoje skiltyse surašomos X ir Y koordinaèiu reikšmes jas suapvalinant iki 0.01 m. Baigus rašyti ribu posukiu taškus, surašomos koordinuotu pastatu kerèiu koordinaèiu reikšmes, pirmoje skiltyje irašant numerius, o antroje kod¹ „NK”. Jeigu pastato kerte sutampa su ribos posukio tašku, tokiam taškui suteikiamas kodas „R” ir jis rašomas su kitais žemes sklypo ribos posukiu taškais;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 53.6.12. apatineje lenteles dalyje, pirmoje skiltyje nurodomos žemes sklypo centro koordinates ir planšetes nomenklatura koordinaèiu sistemoje, kurioje buvo atliekami matavimai, bei LKS-94 sistemoje. Paskutineje eiluteje nurodoma asmens, sudariusio žiniarašti, parašas, vardo pirmoji raide, pavarde, ir pasirašymo data;
53.6.13. lapo apaèioje nurodomas išrašas iš „Administraciniu teises pažeidimu kodekso”, nurodant 47 ir 48 straipsnius.
IV. STATINIU KADASTRINIAI MATAVIMAI IR KADASTRO DUOMENU SURINKIMAS
KADASTRO DUOMENU SURINKIMAS STATINIU IŠDESTYMO PLANAMS SUDARYTI
54. Tais atvejais, kai buvo atlikti žemes sklypo kadastriniai matavimai (nustatytos žemes sklypo ribos posukio tašku, riboženkliu bei žemes sklype esanèiu pastatu kerèiu koordinates), lauko matavimams naudojami šiame plane esantys duomenys (žemes sklypu ribos, išoriniai statiniu konturai, kiti plane nubraižyti objektai). Pagal šiu taisykliu reikalavimus sudaromas naujas žemes sklypo planas su jame esanèiais statiniais, kuriame nurodomas planui sudaryti panaudotu duomenu šaltinis. Naudojant užsakovu pristatytus planus ir juose esanèius duomenis, reikia isitikinti ju teisingumu.
55. Tais atvejais, kai atliekant žemes sklypo kadastrinius matavimus nebuvo nustatytos žemes sklypo ribos posukio tašku, riboženkliu bei žemes sklype esanèiu pastatu kerèiu koordinates, atliekant lauko matavimus, iš išores matuojami ir tarpusavyje susiejami visi žemes sklype esantys statiniai.
56. Nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, centro taško bei inžineriniu statiniu konturu ar ašiniu liniju pradžios, pabaigos ir posukio tašku koordinates valstybineje koordinaèiu sistemoje.
57. Statiniu išdestymo planams sudaryti duomenys gaunami horizontalines nuotraukos metodais (linijiniais, kampiniais bei kombinuotais matavimais). Matavimu tikslas gauti duomenis, leidžianèius sudaryti nekilnojamojo turto objektu išdestymo planus reikiamu masteliu ir šiuos objektus tarpusavyje susieti. Atliekant lauko matavimus naudojamasi žemes sklypu geodeziniu matavimu duomenimis (ju planais).
58. Linijiniai matavimai – horizontaliosios nuotraukos linijiniu sankirtu, s¹varu ir kitais metodais atlikti matavimai. Pagal vietoveje esanèi¹ situacij¹ tarpusavyje derinami visi linijiniu matavimu metodai.
59. Kampiniai matavimai – horizontaliosios nuotraukos kampiniu sankirtu metodu atlikti matavimai. Šie matavimai atliekami naudojant kampu matavimo prietaisus (teodolitus ar tacheometrus).
60. Kombinuoti matavimai – poliniu koordinaèiu metodu atlikti matavimai. Šie matavimai atliekami naudojant kampu bei liniju matavimo prietaisus (teodolitus, tacheometrus, ruletes). Kampiniai ir kombinuoti matavimai taikomi esant dideliems bei sudetingiems matuojamiems objektams.
61. Linijiniai matavimai lauke atliekami 30–50 metru ilgio komparuotomis bei tikslumo reikalavimus atitinkanèiomis ruletemis ir elektroniniais liniju matavimo prietaisais. Visi matavimai atliekami ir užrašomi 0,01m tikslumu. Matavimai vykdomi horizontaliojoje projekcijoje.
62. Sudarant statiniu, kuriems nera ar negali buti suformuotas žemes sklypas, išdestymo plan¹ braižomas abrisas. Jame primatuojami ir ibraižomi visi nekilnojamojo turto objektai, kuriems atliekami kadastro matavimai.
63. Kadastro darbus draudžiama vykdyti pagal projektinê medžiag¹ ar schemas.
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI PASTATU VIDAUS MATAVIMAS
64. Aukštu planai sudaromi tik pagrindiniu pastatu. Pagalbiniu pastatu aukštu planai sudaromi, kai to pageidauja užsakovas. Tuo atveju, kai braižomi pagalbinio pastato aukštu planai, visi kadastro duomenys apie ši pastat¹ renkami ir aprašomi kaip pagrindinio pastato.
65. Pastatai matuojami ruletemis arba elektroniniais liniju matavimo prietaisais, kurie nustatyta tvarka tikrinami.
66. Atliekant lauko darbus pastatu aukštu planams sudaryti turi buti išmatuotos ir aprašytos visos pastato sudetines dalys.
67. Pastat¹ gali sudaryti:
67.1. antžemine dalis:
67.1.1. pagrindinis pastatas;
67.1.2. pastoges patalpos;
67.1.3. pagrindinis gyvenamasis priestatas;
67.1.4. priestatas;
67.1.5. antstatas.
67.2. požemine dalis:
67.2.1. pusrusis (cokolinis aukštas);
67.2.2. rusys.
68. Pastato antžemine dalis yra viršutine pastato dalis nuo pirmojo aukšto grindu paviršiaus (nulines altitudes) iki pastato aukšèiausios konstrukcijos (neskaitant dumtraukiu, vedinimo šachtu, antenu, žaibosaugos stiebu) viršaus.
69. Požemine pastato dalis yra nuo nulines altitudes iki rusio (pusrusio) konstrukciju apaèios.
70. Gyvenamosios paskirties pastato priestatu gali buti:
70.1. gyvenamojo namo nešildomos pagalbines patalpos, pastatytos jo šildomu atitvaru išorineje puseje (pvz., prieangis);
70.2. veliau pristatytas statinys, susietas su juo funkcionaliai ir tiesioginiu iejimu iš pastato i priestat¹;
PASTABA. Garažas priblokuotas prie gyvenamojo namo ir turintis tiesiogini (iejimas iš pastato ir kt.) ar netiesiogini (balkonas virš priblokuoto pastato ir kt.) ryši su juo, laikomas šio namo priestatu.
71. Negyvenamosios paskirties pastato priestatai turi tureti bent vien¹ bendr¹ sien¹ ir buti tos paèios paskirties, nors juose gali ir nebuti iejimu iš vieno i kit¹.
PASTABA. Garažas ir ukio statinys, priblokuoti prie sodo namo ir turintys tiesiogini (iejimas iš pastato ir kt.) ar netiesiogini (balkonas virš priblokuoto statinio ir kt.) ryši su juo, laikomi šio namo priestatais.
72. Pastato aukštas yra erdve nuo patalpu grindu paviršiaus iki virš ju esanèiu patalpu grindu paviršiaus (viršutinis aukštas – iki pastoges perdangos šilumos izoliacijos arba sutapdinto denginio viršaus).
73. Pastato aukštu skaièius – perdangu (tarp ju – ir viršutinio aukšto perdangos, sutapdintos su stogu) skaièius aukšèiau pirmojo aukšto grindu paviršiaus (nulines altitudes). Pastato aukštumas nustatomas pagal antžeminiu aukštu kieki, neskaitant rusiu, pusrusiu, pastoges patalpu, antstatu.
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 74. Iš lauko pastatas matuojamas pagal pamatu lygi 0,01 m tikslumu.
75. Jei pastato kiekvieno aukšto (taip pat rusio ar pusrusio) sienu ilgis nevienodas, jie matuojami atskirai ir matmenys irašomi kiekvieno aukšto abrise.
76. Iš išores pastatas matuojamas nuo bet kurio kampo, užkirtimo budu pažymint langu, duru, laiptu ir kitu elementu matmenis, pagal vis¹ pastato su priestatais perimetr¹. Matavimo duomenys rašomi statmenai sienu linijoms.
77. Sienos, kuriu ilgio negalima išmatuoti del šalia esanèiu pastatu ar kitu priežasèiu, matuojamos pastogeje arba ju ilgis apskaièiuojamas susumuojant patalpu matmenis, sienu ir pertvaru storius.
78. Daugiaaukšèiu pastatu langai, kurie yra vienodu matmenu ir išdestyti visuose aukštuose pagal vien¹ aši, matuojami tik pirmame aukšte. Jei langai išdestyti ne pagal vien¹ aši arba skirtingi ju matmenys, matuojama kiekviename aukšte atskirai iš pastato vidaus ar iš išores.
79. Pastato išoreje esantys piliastrai ir išsikišimai iki 10 cm abrise nežymimi ir nematuojami. Mediniu pastatu kertes i sienu ilgi neiskaièiuojamos.
80. Iš vidaus pastatas matuojamas visu patalpos perimetru palanges (1.00-1.50 m) aukštyje pagal apdailintu sienu paviršiu, pažymint duru, krosniu, dumtraukiu ir kt. matmenis. Negalima matuoti pagal grindjuostes.
81. Pastatu konstrukcijos matuojamos laikantis šiu reikalavimu:
81.1. langu ir duru matmenys imami pagal išorinê pastato ang¹ arba “ang¹ šviesoje”(mediniuose namuose);
81.2. ivairios krosnys, virykles ir židiniai – pagal pagrindo gabaritus;
81.3. matuojant laiptines abrise pažymimi laiptu aikšteliu matmenys, laiptatakiu kryptis, laipteliu skaièius ir bendri laiptines matmenys. Jeigu laipteliai nevienodo ploèio ar ilgio, kiekvienas laiptelis matuojamas atskirai;
81.4. santechnikos irengimai, vandentiekio èiaupai, kriaukles, vonios, dujines ir elektrines virykles, unitazai ir kt. nematuojami, abrise ju buvimo vieta pažymima apytiksliai;
81.5. visi krosniu, kaminu, nišu ir kt. iškilimai, didesni negu 5 cm, abrise turi buti pažymeti;
81.6. vandentiekio, kanalizacijos vamzdžiai, centrinio šildymo radiatoriai planuose nežymimi.
82. Matuojant sudetingu konfiguraciju pastatus (nestaèiakampiu patalpu), butina išmatuoti istrižaines. Nestaèiakampiuose pastatuose butinai išmatuojamos visu kampiniu pastato patalpu istrižaines.
83. Matuojant pastatus butina išmatuoti sienu ir pertvaru stori. Ten, kur nera angu, matuojama tarp tam tikru tašku iš pastato išores ir vidaus, o skirtumas tarp ju yra sienos storis.
84. Apvaliu krosniu, židiniu ir kolonu matuojamas perimetras ar lanko ilgis ir kiti matmenys, o diametras apskaièiuojamas.
85. Gamybines paskirties pastatuose matuojami virš grindu esantys irengimu pamatai, ventiliacijos kanalai ir kitos statybines konstrukcijos.
86. Pastato aukštu abrisai sudaromi ant popieriaus lapo (4 priedas). Braižant pastatu aukštu abrisus galima panaudoti statybinius brežinius, projektus ar kit¹ planinê medžiag¹. Abrise nurodomos visos pastato aukšto detales (18 priedas). Kai nera galimybes aiškiai pažymeti visas plano detales, išnašas galima daryti stambesniu masteliu.
87. Sudarant abris¹ pirmiausia nubraižomas pagrindinio pastato konturas ir lauko sienos. Po to braižomi priestatai, vidaus patalpu planas. Prieš braižant reikia apžiureti ir nustatyti, kurios sienos yra laikanèiosios, ir pirmiausia
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI braižyti jas, veliau pertvaras. Po to pažymimos durys, langai, krosnys, virykles, dumtraukiai, sienines spintos, piliastrai, nišos, dujines ir elektrines virykles, sanitariniai irenginiai, laiptai ir smulkus elementai.
88. Atlikus matavimus butina patikrinti, ar atitinka vidaus ir išores sienu matmenys. Tuo tikslu patalpu sienu ir pertvaru matmenys sumuojami pagal kiekvien¹ pastato sien¹. Jeigu matavimai atlikti teisingai, išores ir vidaus matmenu suma turi buti vienoda. Del sienu išlinkimo ir netikslaus matavimo gali buti gaunama paklaida. Leidžiama paklaida apskaièiuojama pagal formulê:
P1 = p x 0.0075 m
kur:
P1 – leidžiama paklaida,
p – vidaus (patalpu, sienu, pertvaru) matmenu skaièius.
89. Faktiška paklaida Pf nustatoma pagal formulê:
Pf = Liš – Lv
kur:
Liš – išmatuotas išorines sienos ilgis;
Lv – vidaus patalpu sienu ilgio bei pertvaru storio suma.
Jei faktiška paklaida viršija leistin¹, butina atlikti kontrolinius matavimus.
90. Faktiška paklaida, neviršijanti leistinos, išdalijama proporcingai, prie abrise pažymetu patalpu matmenu pridedant arba atimant paklaidos išlyginimo dydi 0,01 m tikslumu. Padidinti ar sumažinti sienu ar pertvaru stori, siekiant išlyginti paklaid¹, neleidžiama.
91. Pastatu matavimo pavyzdžiai pateikti 18 priede.
Pastatu ir ju daliu aukšèio (gylio) nustatymas
92. Renkant kadastro duomenis išmatuojamas pastato bei jo daliu išores bei vidaus patalpu aukštis.
93. Vidaus patalpu aukštis matuojamas kiekvienoje patalpoje, taèiau, jei patalpu aukštis vienodas, pakanka matuoti tik kelet¹ iš ju. Vidaus patalpu aukšèiu laikomas aukštis nuo grindu iki lubu.
94. Jei patalpos aukštis nevienodas, matuojama aukšèiausioje ir žemiausioje
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI vietose arba charakteringuose taškuose.
95. Rusiu, pusrusiu ir kitu igilintu patalpu matuojamas gylis. Gyliu laikomas grindu, esanèiu žemiau išplaniruoto žemes paviršiaus, lygis. Jeigu atskiros pastato dalys igilintos nevienodai, tuomet gylis matuojamas pastato charakteringuose taškuose ir kampuose.
96. Patalpos gylis matuojamas jos kampuose ir nustatomas vidutinis gylis. Buto arba patalpos kampu, kurie ribojasi su kitomis patalpomis ir tiesiogiai matuoti reikiamame taške nera galimybes, gyliai nustatomi interpoliacijos budu.
97. Nustatant pastato gabaritus matuojamas pastato ir jo daliu išores aukštis H nuo žemes paviršiaus iki karnizo viršaus.
98. Jei pastatas yra šlaite, išores aukštis matuojamas pastato kampuose ir išvedamas vidurkis.
99. Jei pastato atskiru daliu aukštis nevienodas, kiekvienos dalies išores aukštis matuojamas atskirai.
100. Pastato su parapetais išores aukštis matuojamas nuo žemes iki stogo dangos paviršiaus.
4“““““HHHHH….
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 101. Priestato išores aukštis matuojamas nuo žemes paviršiaus iki karnizo viršaus.
102. Priestato su vienšlaièiu stogu išores aukštis matuojamas nuo žemes iki karnizo viršaus.
103. Pagalbinio pastato su vienšlaièiu stogu išores aukštis matuojamas žemiausioje vietoje.
104. Pastatu ir ju daliu (išskyrus 1 –2 butu gyvenamuju namu ir sodo namu valdu statinius) ikainojimo aukštis Hi nustatomas taip:
104.1. pagrindiniu pastatu – aukštu suma sudedama su perdangu storiu suma:
Hi = (h1 + h11 + …) + (I a. perd. st. + perd. st. II a. perd.st. + …);
104.2. pastatu be pastogiu pagal apšiltint¹ stogo konstrukcij¹ – vidaus patalpos aukštis sumuojamas su perdangos ir apšiltinimo sluoksnio storiu:
Hi = h + perdanga su apšiltinimu;
104.3. pastatu be pastogiu, kai nera apšiltinimo sluoksnio (daržines ir kt.) – imama išorine stogo konstrukcijos linija;
104.4. rusiu ir pusrusiu – patalpu vidaus
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI aukštis h sumuojamas su
perdangos storiu;
104.5. pastoges
patalpu ir kitu antstatu – patalpu
vidaus aukštis h sumuojamas su
perdangos ir apšiltinimo storiu;
104.6. nešildomu
priestatu – vidaus aukštis
sumuojamas su perdangos
storiu, kur nera perdangos – nuo
grindu iki priestato karnizo
viršaus;
104.7. erkeriu –
imamas aukšèiu skirtumas nuo
žemes iki erkerio karnizo ir nuo
žemes paviršiaus iki erkerio
apatines dalies;
105. 1–2 butu
gyvenamuju namu ir sodo
sklypu statiniu ikainojimo
aukštis Hi nustatomas taip:
105.1. jei pastatas
be rusio, pusrusio – ikainojimo
aukštis Hi lygus išores aukšèiui
H.
105.2. jei rusys
(pusrusis) po dalimi pastato –
pastato ikainojimo aukštis Hi
skaièiuojamas pagal formulê:
p
p r r
1 S
S H -S H
H
. .
.
kur:
S
p – pastato plotas pagal išorinius
matmenis
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI S
r – rusio (pusrusio) plotas pagal
išorinius matmenis
H
– pastato išorinis aukštis
Hr – rusio neigilintos dalies aukštis su perdanga, nustatomas pagal formulê:
Hr = h – hig + rusio perdangos
storis
105.3. jei rusys
(pusrusis) po visu pastatu –
pastato ikainojimo aukštis
nustatomas pagal formulê:
Hi = H – Hr
k
ur:
H
– pastato išorinis aukštis,
H
r – rusio neigilintos dalies
aukštis su rusio perdanga,
H
i – aukštis nuo pirmo aukšto
grindu lygio iki pastato karnizo
viršaus.
105.4. rusiu ir
pusrusiu ikainojimo aukštis Hi
nustatomas rusio vidaus patalpu
aukšti sumuojant su rusio
perdangos storiu.
105.5. pastoges
patalpu ir kitu antstatu
ikainojimo aukštis Hi
nustatomas:
S
Q
H1 . ,
k
ur:
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI Q – pagal išorinius matavimus apskaièiuotas turis
S – pagal išorinius matavimus apskaièiuotas plotas
Pastoges patalpu ir kitu antstatu turiui apskaièiuoti reikiamas aukštis nustatomas, vidaus aukšti susumavus su perdangos ir apšiltinto sluoksnio storiu.
105.6. kiemo rusiu ikainojimo aukštis nustatomas, pridedant prie rusio vidaus aukšèio perdangos stori (be žemiu pylimo).
106. Pastatu matavimo pavyzdžiai pateikti 18 priede.
Kitu kadastro duomenu nustatymas
107. Statiniu kadastro duomenys:
107.1. statinio pavadinimas, nustatytas iš statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto ar pažymos apie statinio pripažinim¹ tinkamu naudoti, o tais atvejais, kai statinys nebaigtas statyti – iš statybos valstybinê priežiur¹ atliekanèios institucijos pažymos, kad statinys statomas iš esmes nenukrypstant nuo projekto;
107.2. statinio pagrindine tiksline naudojimo paskirtis, nustatyta pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, iš statinio
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI pripažinimo tinkamu naudoti akto ar pažymos apie statinio pripažinim¹ tinkamu naudoti, o tais atvejais, kai statinys nebaigtas statyti – iš statybos valstybinê priežiur¹ atliekanèios institucijos pažymos, kad statinys statomas iš esmes nenukrypstant nuo projekto;
107.3. adresas – pagal pateiktus dokumentus;
107.4. statinio statybos (rekonstravimo) pradžios metai, nustatyti iš leidimo statini statyti (rekonstruoti), ir statinio statybos (rekonstravimo) pabaigos metai, nustatyti iš statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto ar pažymos apie statinio pripažinim¹ tinkamu naudoti;
PASTABA. Tais atvejais, kai statiniams statyti ar rekonstruoti nustatyta tvarka nebuvo išduoti leidimai, tie statiniai pastatyti tada, kai šiu reikalavimu nebuvo arba tokie leidimai pagal istatymus nebutini, statybos (rekonstravimo) metai nustatomi pagal kitus pateiktus dokumentus arba, nesant statybos (rekonstravimo) metus patvirtinanèiu dokumentu, pagal raštišk¹ naudotojo pareiškim¹;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 107.5. pagrindinio pastato vidaus irangos charakteristikos:
107.5.1. vandentiekis – jeigu pastate yra vandentiekio vamzdžiai ir vandeniu aprupinama centralizuotai iš gatves tinklu arba iš arteziniu ar kiemo šuliniu. Jeigu gatveje tinklai yra, o i pastat¹ nera ivado ir vandentiekis jame neirengtas, tai toks pastatas nelaikomas aprupintas vandeniu;
107.5.2. kanalizacija – jeigu patalpose irengti ukinio-fekalinio vandens surinkimo prietaisai ir ištekejimas i lauko kanalizacijos tinklus ar surinkimo šulinius;
107.5.3. šildymas:
107.5.3.1. centrinis šildymas- jeigu pastatas aprupintas centrinio šildymo prietaisais ir šiluma tiekiama iš centralizuotu sistemu ar iš irenginio, sumontuoto pastate ar bute, skirto šildymui ir nepriklausanèio nuo energijos šaltinio:
107.5.3.1.1. centrinis šildymas iš centralizuotu sistemu (ŠEC, grupine, kvartaline, rajonine katiline ar kt.);
107.5.3.1.2 vietinis centrinis šildymas (duju,
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI elektros ir pan. irenginiai ar vietine katiline);
107.5.3.2. krosninis šildymas;
107.5.4. karštas vanduo – jeigu pastatas aprupintas specialiu vandentiekiu, skirtu tiekti karšt¹ vandeni, neatsižvelgiant i šilto vandens tiekimo tvark¹;
107.5.5. dujos – jeigu pastatas prijungtas prie gamtiniu duju tinklu ar suskystintu duju rezervuaru;
107.5.6. elektra – jei i pastat¹ yra atvestas elektros ivadas;
107.5.7. vonia (dušas) – nepriklausomai, iš kokio šaltinio gaunamas karštas vanduo. Taèiau, jei pastate nera kanalizacijos, jis nelaikomas aprupintu vonia, nors ši irengta;
107.5.8. vedinimas ir kondicionavimas;
107.6. pagalbinio pastato vidaus irangos charakteristikos:
107.6.1. vandentiekis;
107.6.2. kanalizacija;
107.6.3. šildymas;
107.6.4. dujos;
107.6.5. elektra.
107.7. Patalpos (buto), suformuotos kaip atskiras nekilnojamojo turto
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI objektas, vidaus irangos charakteristikos:
107.7.1. vandentiekis;
107.7.2. kanalizacija;
107.7.3. šildymas;
107.7.4 dujos;
107.7.5. karštas vanduo.
108. Jei pastato patogumai laikinai neveikia (gedimas, remontas ar kitos priežastys), pastatas laikomas aprupintu tais patogumais.
109. Aukštas, kuriame yra patalpa (butas), suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, nurodomas taip:
109.1. kai patalpa (butas) yra rusyje (pusrusyje) – nurodomas “0” aukštas;
109.2. kai patalpa (butas) yra antžeminiame aukšte – nurodomas aukštas, kuriame yra ši patalpa (butas) (pvz., “1” ar “2”);
109.3. kai patalpa (butas) yra pastoges patalpoje – nurodomas pastato viršutinis aukštas;
109.4. kai patalpa (butas) yra per kelis aukštus, tai:
109.4.1. aukštas bus tas, per kuri i patalp¹ (but¹) yra iejimas (pvz., patalpa (butas) yra išsidesèiusi pusrusyje ir pirmame aukšte, o iejimas i j¹
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI yra pusrusyje – tai nurodomas “0” aukštas);
109.4.2. jei iejimai yra keliuose aukštuose – tai žemiausias aukštas, per kuri patenkama i patalp¹ (but¹) (pvz., patalpa (butas) yra išsidesèiusi pirmame ir antrame aukšte, o iejimas i j¹ yra abiejuose aukštuose – tai nurodomas “1” aukštas).
110. Pagrindiniai konstrukciniai pastato elementai bei kiti kadastro duomenys, nustatant vietoje, aprašomi 6A formoje (15 priedas), kuri pildoma visiems pagrindiniams pastatams ir ju dalims (rusiams, pusrusiams ir pastoges patalpoms) bei pagrindiniams priestatams. Taip pat atskira 6A forma surašoma garažui, kai šis yra 1 – 2 butu gyvenamojo namo priestatas ir turi ryši su juo. Kai garažas ieina i pagrindinio pastato turi, jam atskira 6A forma nepildoma.
111. Pagalbiniu pastatu ir inžineriniu statiniu pagrindiniai konstrukciniai elementai bei kiti kadastro duomenys aprašomi 6B ir 6C formose (16 – 17 priedai).
112. Nustaèius duomenis vietoje ir juos aprašius 6 formoje, pagrindinio ir pagalbinio pastatu, ju daliu ir
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI priestatu, patalpos (buto) bei
kitu statiniu ir ju daliu kadastro
duomenys aprašomi atitinkamai
1A, 1B, 1C ir 1D formose (6-10
priedai).
Surinktu kadastro duomenu apdorojimas
Statiniu išdestymo planu sudarymas
113. Statiniu išdestymo planai braižomi masteliu 1:500 – 1:2000, atsižvelgiant i objekto dydi, detalum¹ bei
sudetingum¹.
114. Planai rengiami bei kadastro duomenys (1, 2 ir 3 formos) aprašomi kompiuterinemis priemonemis.
115. Statiniu išdestymo planas braižomas naudojantis abrisu bei kita turima pagalbine kartografine medžiaga.
Planai braižomi ant A0 – A4 formatu lapu. Pagrindinis plano mastelis M 1:500. Atskirais atvejais mastelis gali buti
1:1000 arba 1:2000. Užsakovui pateikus geodeziškai išmatuoto žemes sklypo plano kopij¹, statiniu išdestymo planas
sudaromas joje. Geodeziškai išmatuoto žemes sklypo plano kopijoje ibraižomi nesantys objektai bei irašomi šiomis
taisyklemis reglamentuojami parametrai.
116. Remelio atstumas nuo lapo kairiojo krašto – 25 – 30 mm, nuo kitu kraštu – 5 – 10 mm. Planas išdestomas
lapo viduryje ir orientuojamas šiaures kryptimi. Šiaures kryptis statmena lapo viršui. Planui orientuoti pagalbine
medžiaga gali buti topografiniu planšeèiu fragmentai, geodeziškai išmatuotu sklypu kopijos, kita topografine ar
kartografine medžiaga.
117. Braižant statiniu išdestymo plan¹, visi pastatai žymimi sutartiniais simboliais: pirmasis simbolis (skaièius)
nurodo pastato numeri sklype, antrasis simbolis (didžioji raide) nurodo pastato paskirti (5 priedas), trupmenos skaitiklis
(skaièius) nurodo pastato aukštu skaièiu, vardiklis (mažoji raide) nurodo statybinê sienu medžiag¹ (Pvz.: pastato
pažymejimas plane p
2B 3 reiškia, kad pastatui suteiktas antras numeris sklype, tai administracines paskirties triju
aukštu murinis pastatas).
118. Pagal sienu statybines medžiagas pastatai žymimi:
118.1. p – plytu, akmenu muro;
118.2. m – r¹stu;
118.3. b – gelžbetonio plokšèiu, bloku, blokeliu, akmenbetonio ir pan.;
118.4. t – monolito;
118.5. g – metalo;
118.6. ž – mediniu su karkasu, mediniu skydu, molio ir kiti neišvardinti;
118.7. ž(p) – mediniai su karkasu apmuryti arba mediniai skydiniai apmuryti.
PASTABA. Jei pastato sienos pastatytos iš ivairiu medžiagu, žymima pagal pagrindinê medžiag¹.
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 119. Prie pastatu esantys priestatai numeruojami atskirai ir žymimi pastato paskirties maž¹ja raide, priestatu
aukštu skaièiu ir sienu medžiag¹ taip pat nusako trupmena (Pvz.: prie pastato 1A1/p esantys priestatai žymimi: 1a1/ž,
2a2/p ir t.t., o prie pastato 2I1/p esantys priestatai žymimi: 1i1/m, 2i1/p ir t.t.).
120. Inžineriniu tinklu trasos topografiniuose planuose numeruojamos pagal budingus taškus: nuo atramos iki
atramos arba nuo šulinio iki kito šulinio ir panašiai.
121. Sudarant statiniu išdestymo planus laikomasi tokiu reikalavimu:
121.1. pagrindiniu pastatu linijos braižomos 0,5 – 0,6 mm storio ištisine linija (statomu, griuvanèiu ar
griaunamu pastatu (taip pat ir rusiu) – punktyrine linija);
121.2. nevienodo aukšèio pastato dalys viena nuo kitos atskiriamos 0,1-0,2 mm linija;
121.3. pastatu ir ju
priestatu išores aukšèiai H
statiniu išdestymo plane
nurodomi metrais su dviem
ženklais po kablelio;
(Pavyzdžiu
i:
H 6.20
1 2
.
p A
H 2.75
2 1
.
m a
)
121.4. pastatu išoriniu sienu ilgis nurodomas 0,01m tikslumu pagal vis¹ perimetr¹ lygiagreèiai šio konturo
linijai. Užrašo aukštis 2 mm. Visi kiti šiame skyriuje nenurodyti užrašai daromi horizontaliai lapo atžvilgiu;
121.5. pastatu konturu viduje rašomi ju sutartiniai simboliai. Jei pastato konturas per mažas irašui, daroma
išnaša – brukšnelis i laisv¹ brežinio viet¹. Virš brukšnelio užrašomi sutartiniai pavadinimai, apaèioje išores aukšèiai H.
Irašai daromi 2.5 – 3.5 mm šriftu, horizontaliai plano lapo atžvilgiu;
121.6. inžineriniai statiniai braižomi pagal Valstybines geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2000 m. birželio 19 d. isakymu Nr. 45 „Del „Sutartiniu topografiniu planu M 1:500, 1:1000,
1:2000 ir 1:5000 ženklu“ techniniu reikalavimu reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518) patvirtint¹ techniniu
reikalavimu reglament¹ pagal lauko matavimus arba nukopijuojant iš kartografines medžiagos;
122. Dešiniajame
apatiniame statiniu išdestymo
plano kampe nurodomi
vykdytojo rekvizitai, t.y. pagal
taisykliu 53.6.7 punkt¹ pildoma
7 –ta lentele (3 priedas).
Pastatu aukštu planu sudarymas
123. Pastatu aukštu planai braižomi pagal abris¹ masteliu 1:100 – 1:200, atsižvelgiant i objekto dydi, detalum¹
bei sudetingum¹, laikantis sutartiniu ženklu. Grafine paklaida negali buti didesne kaip 0,5 mm.
124. Pastatu aukštu planai braižomi tokia tvarka:
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 124.1. pastato išoriniai konturai;
124.2. vidaus laikanèiosios sienos;
124.3. priestatu sienos;
124.4. pertvaros, krosnys, vidaus bei išores durys ir langai;
124.5. likusieji pastato elementai.
125. Sudarant planus laikomasi tokiu reikalavimu:
125.1. pagrindinio pastato fasadas braižomas lygiagreèiai su apatiniu lapo kraštu arba jo dešiniuoju šonu. Pastato planas lape išdestomas simetriškai;
125.2. laikanèios sienu konstrukcijos, pertvaros, krosnys ir kitos i pjuvi (h = 1,30 m) patenkanèios konstrukcijos braižomos 0,6-0,8 mm storio linijomis;
125.3. laiptai, langai, durys, santechnikos prietaisai ir kiti elementai braižomi 0,1-0,2 mm storio linijomis;
125.4. jei pastatas nestaèiakampis, braižant butina naudoti patalpu istrižainiu matavimo duomenis;
125.5. pastatu aukštu planuose matmenys nurodomi metrais dvieju ženklu po kablelio tikslumu;
125.6. išoriniai matmenys rašomi pirmo aukšto, rusiu, pusrusiu, antstatu, pastoges patalpu planuose;
125.7. jei pastatu aukštu matmenys skiriasi nuo kitu aukštu, išorinius matmenis
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI reikia rašyti ir kituose aukštu
planuose;
125.8. staèiakampiu
pastatu aukštu planuose prie
išorines sienos žymimi ilgio ir
ploèio matmenys, o
nestaèiakampio pastato –
kiekvienos sienos matmenys;
125.9. visuose pastatu aukštu planuose irašomas sienu ir pertvaru storis;
125.10. vidaus
aukštis (h) rašomas kiekviename
pastato aukšto plane;
125.11. rusiu ir
pusrusiu aukštu planuose
papildomai rašomas gylis (–h).
Jei gylis nevienodas, užrašomas
didžiausias ir mažiausias;
125.12. pastatu
aukštu planuose, dešiniajame
apatiniame brežinio kampe,
irašomas pastato (priestato)
simbolis plane ir apskaièiuotas
ikainojimo aukštis Hi.
(Pavyzdžiu
i:
H 8.15
1
i
3
.
p A
H 3.30
2
i
1
.
p G
)
125.13. jei viename
aukštu plane yra braižomi keli
pastatai, turintys bendras sienas,
šalia pastato plano irašomas
kiekvieno pastato simbolis
plane;
125.14. aukštu plano
brežinyje turi buti nurodytas
aukšto pavadinimas (pavyzdžiui,
rusys, I aukštas ir pan.);
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 125.15. aukšto pavadinimas, butu, patalpu numeriai ir plotai rašomi 3,5 mm aukšèio šriftu;
125.16. patalpu matmenys rašomi 2 mm aukšèio skaitmenimis, 1 mm atstumu nuo sienu linijos;
125.17. pastatu aukštu planai nespalvinami.
126. Surenkamu plokšèiu ir monolitiniu pastatu rusio ir pirmo aukšto planai sudaromi pagal išdestytus pastatu aukštu planu sudarymo principus. Kiti pastato aukštu planai kopijuojami ant atskiru lapu, pažymint juose apžiurejimo metu nustatytus skirtumus ir nubraižant laiptines.
127. Dešiniajame apatiniame brežinio kampe nurodomi vykdytojo rekvizitai, t.y. pagal taisykliu 53.6.7 punkt¹ pildoma 7 –ta lentele (3 priedas).
Pastato užimto žemes ploto, ploto bruto ir turio skaièiavimas
128. Pastato užimtas žemes plotas apskaièiuojamas taip:
128.1. suskaièiuojamas pirmojo aukšto horizontalaus pjuvio (projekcijos) plotas. I ši plot¹ iskaièiuojami po pastatu padarytu ivažu, erdviu žmonems praeiti ir kitoms reikmems, portiku, terasu, iejimo i pastat¹ laiptu (aikšteliu), ivažiavimu i garažus, šviesduobiu, kroviniu nuleidimo duobiu plotai;
128.2. kai pirmojo aukšto horizontali projekcija nesutampa su požemines pastato dalies, išsikišusios virš žemes paviršiaus, horizontalia projekcija, suskaièiuojamas didesnes projekcijos dalies, esanèios už pirmojo aukšto horizontalios projekcijos ribu, plotas.
129. Pastato užimtas žemes plotas nustatomas grafiškai 1 kv.m tikslumu.
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 130. Pastato plotas bruto yra visu pastato aukštu horizontaliu pjuviu plotu, taip pat rusio (pusrusio), antstatu, pastoges patalpu ir funkcionaliai susietu priestatu horizontaliu pjuviu plotu, skaièiuojamu pagal sienu išoriniu paviršiu matmenis, suma.
131. Pagal pastato išores matmenis ir nustatyt¹ ikainojimo aukšti Hi apskaièiuojamas pastato antžemines dalies, požemines dalies ir viso pastato turis.
132. Pastato antžemine dalis yra viršutine pastato dalis nuo pirmojo aukšto grindu paviršiaus (nulines altitudes) iki pastato aukšèiausios konstrukcijos (neskaitant dumtraukiu, vedinimo šachtu, antenu, žaibosaugos stiebu) viršaus.
133. Pastato antžemines dalies turis skaièiuojamas taip:
133.1. pagrindinio pastato turis skaièiuojamas dauginant horizontalaus pjuvio plot¹ iš ikainojimo aukšèio Hi. Horizontalaus pjuvio plotas skaièiuojamas pirmojo aukšto lygyje virš pamatu pagal sienu išorinius paviršius, iskaièiuojant tinko arba kitokios fasadu apdailos (jeigu ji yra) sluoksnio stori, nišas, taèiau be išsikišanèiu architekturiniu detaliu; jeigu kitu aukštu horizontalaus pjuvio plotai skirtingi, analogiškai apskaièiuojamas kiekvieno
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI skirtingus gabaritus turinèio aukšto plotas;
133.2. pastoges patalpu turis gali buti skaièiuojamas dviem budais:
133.2.1. dauginant horizontalu pjuvio plot¹ iš ikainojimo aukšèio. Horizontalaus pjuvio plotas skaièiuojamas pastoges patalpu langu lygyje pagal sienu išorini paviršiu;
133.2.2. dauginant vertikalaus pjuvio plot¹ iš pastoges patalpu ilgio. Vertikalaus pjuvio plotas skaièiuojamas pagal pastoges patalpu sienu išorini paviršiu bei perdangos apšiltinto sluoksnio paviršiu, o esant pastoges patalpoms su sutapdintu stogu – iki stogo dangos paviršiaus. Pastoges patalpos ilgis imamas pagal sienu išorini paviršiu, iskaitant tinko arba apdailos sluoksnio stori, nišas, taèiau be išsikišanèiu architekturiniu detaliu (18 priedas);
133.3. prie antžemines pastato dalies turio priskaièiuojamas erkeriu, iš fasadu plokštumu iškištu kitu pastato daliu (patalpu), iš pastato fasadu plokštumu neišsikišanèiu lodžu ir kitu nišu, švieslangiu ir kupolu turis;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 133.4. aukštai, skirti inžinieriniams tinklams ir irenginiams, i pastato turi iskaitomi, nors ir neapšildomi;
133.5. i antžemines dalies pastato turi neiskaièiuojami ivažu po pastatu, terasu, portiku, atviru verandu ir kitu sienomis neatitvertu erdviu, prie fasadu pristatytu lodžu, istiklintu ir neistiklintu balkonu turis;
133.6. priestatu ir antstatu turiai skaièiuojami taip pat kaip ir pagrindiniu pastatu.
134. Pastato požemines dalies turis skaièiuojamas taip:
134.1. rusio ar pusrusio – dauginant horizontalaus pjuvio plot¹ iš ikainojimo aukšèio. Horizontalaus pjuvio plotas skaièiuojamas pagal rusio ar pusrusio sienu išorini paviršiu, iskaitant tinko arba apdailos sluoksnio stori, nišas, taèiau neiskaitant išsikišusiu architekturiniu detaliu;
134.2. prie požemines pastato dalies turio priskaièiuojamas baseinu, technologiniu duobiu ir kitu erdviu (pagal šiu erdviu sienu išores matmenis), esanèiu žemiau rusio (pusrusio) grindu paviršiaus, turis;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 134.3. i požemines pastato dalies turi neiskaièiuojami šviesduobiu, kroviniu nuleidimo duobiu, atviru išores laiptu bei išsikišanèiu iš pamatu išores vertikaliu plokštumu konstrukciju ir pogrindžio turis.
135. Atskirai stovinèiu kiemo rusiu, kuriu sienos yra virš žemes paviršiaus, turis nustatomas pagal išorinius matavimus. Aukštis matuojamas nuo rusio grindu iki lubu, pridedant perdangos stori. Požeminiai rusiai (užpilti žememis) matuojami iš vidaus, pridedant sienu stori.
136. Pastato turis skaièiuojamas 1 kub. m tikslumu.
137. Pastatu (ju daliu ir priestatu) bei kitu statiniu plotas ir turis skaièiuojamas 6 formoje (15 – 17 priedas), o skaièiavimu duomenys surašomi i 2 formoje (11 – 13 priedai).
Patalpu numeravimas ir plotu skaièiavimas
138. Pastato aukštu planuose patalpos numeruojamos pradedant pagrindiniu iejimu i pastat¹ ar atskir¹ patalp¹ laikrodžio rodykles judejimo kryptimi.
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 139. Gyvenamosios paskirties pastatu aukštu planuose patalpos numeruojamos:
139.1. kiekvienos patalpos plano centre irašomi buto ir patalpos numeriai skaitmenimis (pvz.: 2–2, kur pirmasis skaitmuo reiškia buto, o antrasis – patalpos numeri bute);
139.2. bendro naudojimosi patalpos, t.y. koridoriai, tamburai ir pan., kuriomis naudojasi keliu butu ar patalpu savininkai (naudotojai), žymimos a-1, a-2 ir t.t.;
139.3. garažu patalpos žymimos G-1, G-2 ir t.t.
PASTABA. Namu butams numerius suteikia savivaldybes administracija.
140. Negyvenamosios paskirties pastatuose patalpos žymimos skaitmenimis (pvz.: 2-2, kur pirmasis skaitmuo reiškia aukšto numeri, o antrasis – patalpos eiles numeri tame aukšte).
PASTABA. Pastoges patalpos ir antstatai žymimi skaitmenimis, kur pirmasis skaitmuo reiškia paskutinio aukšto numeri, o antrasis – patalpos eiles sekanti numeri,
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI kuris buvo paskutiniajame pastato aukšte.
141. Pastate esanèiu rusiu patalpos žymimos R-1, R-2 ir t.t., o pusrusiu P-1, P-2 ir t.t.
142. Kai pastate yra gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpos, pirmiausiai sunumeruojami butai, o veliau negyvenamosios patalpos.
143. Po patalpos numeriu brežiamas brukšnys ir rašomas patalpos plotas.
144. Skaièiuojant pastato vidaus plotus butina laikytis šiu nurodymu:
144.1. patalpos plotai skaièiuojami tarp atitvariniu konstrukciju paviršiu;
144.2. neiskaièiuojami plotai:
144.2.1. žemesniu kaip 1,6 m nišu ir jose irengtu spintu;
144.2.2. erdviu po laiptais, kurios žemesnes kaip 1,6 m;
144.2.3. pastogese irengtu patalpu, kurios žemesnes kaip 1,6 m;
144.2.4. krosniu, židiniu, virykliu (skaièiuojant ir vientiso su virykle garu rinktuvo aukšti), aukštesniu kaip 1,3 m;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 144.2.5. iki 1,5 m ploèio sienu ir pertvaru angu. Jei sienos ar pertvaros angos plotis didesnis kaip 1,5 m ir yra istiklinta ar pan., ir kurios aukštis nuo grindu didesnis kaip 1,6 m, šios angos plotas skaièiuojamas iki atatinkamos atitvaros;
144.2.6. uždaru laiptiniu, lifto šachtu;
144.2.7. atviru ar pusiau atviru laiptiniu laiptotakiu ir tarpiniu aikšteliu.
145. Gyvenamosios patalpos (buto gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose; vieno buto namo; atskiro kambario su bendrojo naudojimo patalpomis) plotas skaièiuojamas kaip gyventi skirtu uždaru ar pusiau uždaru patalpu plotu suma. Gyvenamosios patalpos skaièiuojami šie patalpu plotai:
145.1. gyvenamasis plotas. Kambarys – patalpa, apribota perdangomis (denginiu) ir sienomis (pertvaromis) nuo grindu iki lubu, ne mažesnio kaip 4 m2 grindu ploto, atitinkanti gyvenamosioms patalpoms nustatytus higienos reikalavimus;
145.1.1. prie gyvenamuju patalpu priskiriami:
145.1.1.1. svetaines, valgomieji, miegamieji, darbo kabinetai, gyvenamieji kambariai, virtuves ir kitos gyventi tinkanèios šiltos patalpos, kuriu grindu plotas didesnis kaip 4 m2 (kai kuriems
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI gyvenamuju pastatu tipams teises aktais gali buti nustatytas kitoks minimalus kambario grindu plotas). Šios patalpos turi tureti apšiltintas atitvarines konstrukcijas ir galimybê buti normaliai šildomos žiem¹, neatsižvelgiant, ar jose yra stacionariniai šildymo irenginiai, ar ne. Kambariu sienines spintos iskaitomos i gyvenam¹ji plot¹;
145.1.2. kontoroms, smulkiam ranku darbo verslui (mezgimui, pynimui, tapybai ir pan.) naudojamos buto patalpos, kurioms taikomi gyvenamuju patalpu norminiai reikalavimai, yra kambariai;
145.2. pagalbinis plotas. Pagalbinis plotas yra visu gyvenamuju patalpu, išskyrus kambarius, verslo patalpas, rusius (pusrusius) ir garažus, plotu suma. I pagalbini plot¹ iskaitomos visos šildomos ar nešildomos patalpos, naudojamos epizodiškai ir neskirtos tiesiogiai gyventi:
145.2.1. virtuves (pastatu atiduotu naudoti iki 2000 m. sausio 1 d.), virtuveles, tualetai, vonios, dušo kambariai, pirtys, saunos ir ju nusirengimo kambariai, baseinai, skalbyklos, pomegiu patalpos (sporto, meistravimo, kai jos neieina i verslo patalpu sudeti), taip pat prieškambariai, koridoriai, vestibiuliai, priemenes, prieangiai, sandeliai, istiklintos verandos, istiklintos lodžos, istiklinti balkonai, taip pat žiemos sodai ir atriumai pastato
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI turyje, komunikaciju ivadu ir apskaitos patalpos, elektros skydines, katilines, ventiliacines kameros, patalpos su vandens šildikliais, siurbliais, išsipletimo indais ir kt.;
145.2.2. atviru ir pusiau atviru laiptu aikšteles (išskyrus rusio patalpu), jeigu jos:
145.2.2.1. yra kitos patalpos (koridoriaus, prieškambario, kambario) neatskiriama dalis;
145.2.2.2. atlieka koridoriaus paskirti;
145.2.3. šaltu pagalbiniu patalpu (uždaru lodžu, istiklintu balkonu, uždaru verandu, oranžereju, atriumu, žiemos sodu, priemeniu, sandeliu, kitu “šaltas” atitvaras turinèiu patalpu) plotai iskaièiuojami i gyvenamosios patalpos pagalbini nenauding¹ji plot¹;
145.2.4. pagalbinio ploto dalis, esanti „šiltomis” atitvaromis apribotoje pastato erdveje, iskaièiuojama i pagalbini nauding¹ji gyvenamosios patalpos plot¹;
145.3. verslo plotas. Šiam plotui priskiriamas gyvenamojoje patalpoje verslui skirtu patalpu, kuriose užsiimama kuria nors darbine ar kita veikla, aptarnaujami klientai, plotas;
145.4. rusio (pusrusio) patalpu plotas skaièiuojamas pagal ju faktišk¹ paskirti: pusrusyje irengtu kambariu plotas iskaièiuojamas i gyvenam¹ji, pagalbiniu patalpu – i pagalbini, verslo patalpu – i verslo, garažo patalpu – i garažo, naudojamu tiesioginei rusio (pusrusio) paskirèiai – i rusio (pusrusio) plot¹;
145.5. garažo plotas. Ji sudaro patalpu automobiliams, motociklams ir ju priekaboms laikyti plotas;
145.6. naudingasis plotas. Gyvenamosios patalpos naudingasis plotas yra visu kambariu (gyvenamojo ploto), verslo patalpu (verslo ploto) ir šiltu pagalbiniu patalpu (pagalbinio naudingojo ploto) plotu suma.
146. Patalpu plotas skaièiuojamas kvadratiniais metrais dvieju ženklu po kablelio tikslumu.
147. Gyvenamosios paskirties pastato bendr¹ji plot¹ Pb sudaro:
Pb = Pgp + Pbn+ Pr + Pgr
kur:
Pgp – visu gyvenamuju patalpu bendras plotas;
Pbn – bendro naudojimo patalpu plotas ;
Pr– rusio(pusrusio) patalpu plotas;
Pgr – garažo patalpu plotas;
PASTABA. Gyvenamosios paskirties pastato negyvenamuju patalpu (atskiru nekilnojamojo turto objektu) plotas yra visu gyvenamosioms patalpoms nepriklausanèiu negyvenamuju patalpu (parduotuviu, kontoru, paslaugu imoniu ir kt.) plotu suma. Šio ploto sudedamosios dalys skaièiuojamos pagal negyvenamosios paskirties patalpu plotu skaièiavimo tvark¹.
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 147.1. Gyvenamuju patalpu bendras plotas Pgp:
Pgp= Pg + Pp + Pv + Pv+ Pkt
kur:
Pg – gyvenamasis plotas;
Pp – pagalbinis plotas:
pagalbinis naudingas plotas;
pagalbinis nenaudingas plotas;
Pv – verslo plotas;
Pkt – kitas plotas:
rusio (pusrusio) patalpu plotas;
garažo patalpu plotas.
PASTABA. Pkt – rusio (pusrusio) ar garažo patalpos, i kurias patenkama tiesiog iš gyvenamosios patalpos, iskaièiuojamas i šios gyvenamosios patalpos bendr¹ji plot¹.
147.2. Pbn – bendro naudojimo patalpos antžeminiuose aukštuose, skirtos naudotis visiems ar keliems pastato savininkams arba naudotojams;
147.3. Pr– rusio(pusrusio) patalpu, kurios naudojamos tiesioginei rusio (pusrusio) paskirèiai plotas;
147.4. Pgr – garažu patalpu plotas.
148. Negyvenamosios paskirties pastato patalpu plotai skaièiuojami kaip pagrindiniu ir pagalbiniu patalpu plotu suma:
Pn = Ppg + Pp
kur:
Ppg – pagrindinis plotas;
Pp – pagalbinis plotas.
148.1. Ppg – pagrindini plot¹ sudaro visos patalpos, išskyrus patalpas, kurios iskaitomos i pagalbini plot¹. I pagrindini plot¹ iskaièiuojami:
148.1.1. mokymo istaigu koridoriai;
148.1.2. ligoniniu, sanatoriju, poilsio namu, kino teatru, klubu ir kitu pan. pastatu koridoriai;
148.1.3. pastatuose esanèios scenos ir estrados pagalbines patalpos, kino aparatiniu ir panašios patalpos;
148.2. Pp – pagalbini plot¹ sudaro koridoriai, tamburai, perejimai, sanitariniu mazgu, ir inžinieriniu tinklu bei irengimu patalpos (katilines su pagalbinemis patalpomis, boilerines, vandentiekio ir kanalizacijos siurblines, valdymo mazgai, skydines, transformatorines, ventiliacijos ir oro kondicionavimo kameros, liftu mašinu patalpos ir kt.).
PASTABA. Negyvenamosios paskirties pastatuose gyvenamuju patalpu plotai skirstomi ir skaièiuojami gyvenamuju patalpu skaièiavimui nustatyta tvarka.
149. Sodo namelio bendras plotas Ps apskaièiuojamas:
Ps = Ppg + Pp
kur:
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI Ppg – pagrindinis plotas t.y. visu uždaru patalpu (kambariu, virtuviu, sandeliuku ir kt.), esanèiu antžeminiuose aukštuose, plotas;
Pp – patalpu, esanèiu rusiuose (pusrusiuose), garažu, ukio patalpu, priblokuotu prie sodo namo ir turinèiu ryši su juo, plotas.
150. Pastato vidaus plotu duomenys surašomi 3 formoje (14 priedas).
151. Uždaru laiptiniu aikšteliu plotai neskaièiuojami nepaisant ju dydžio.
152. Atviru verandu, terasu, atviru lodžu, atviru balkonu plotai neskaièiuojami.
153. Laikinai atitvertu patalpu, neturinèiu iejimo, apytikris plotas priskaièiuojamas prie patalpos, su kuria jis ribojasi, ploto.
PASTABA. pastoges (palepes) kadastriniai matavimai neatliekami, išskyrus tuos atvejus, kai butu ir kitu patalpu savininkams bendrosios nuosavybes teise priklausanti bendro naudojimo patalpa – pastoge (palepe) suformuojama atskiru nekilnojamojo turto objektu.
Statiniu fotografavimo tvarka
154. Statiniu fotografavimo tikslas – išsamiai, vaizdžiai parodyti statini arba jo dali, formas, apimti, matmenis bei proporcijas, detales ir panaudotas medžiagas.
155. Patalpos, laikini statiniai, inžineriniai tinklai, geležinkeliai, keliai, gatves ir pan. nefotografuojami.
156. Pastato fasadine puse fotografuojama iš šono, kad, be fasado, butu
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI matoma dar viena siena ir taip butu nustatyta perspektyva.
157. Sudetingos architekturos pastatus – su erkeriais, galerijomis, verandomis, lodžomis, portikais, terasomis, priestatais arba kai atskiroms pastato dalims panaudotos skirtingos statybos medžiagos, taip pat skirtingi ju statybos metai ir nevienodas nusidevejimas ir jei pastato fasado nuotraukoje neatsispindi paminetos pastato charakteristikos, rekomenduojama fotografuoti papildomai.
158. Tais atvejais, kai pastatai išsidestê vienoje eileje ir nera galimybes nuotraukoje užfiksuoti matuojamo objekto dvieju sienu, taip pat kai pastato fasadas netelpa i kadr¹, jie fotografuojami kampu taip, kad pirmajame fotografijos plane matytusi pastato detales, o tolesniajame plane atsispindetu jo forma ir matmenys.
159. Jeigu matuojamas pastatas yra uždaroje erdveje, pavyzdžiui, kieme arba akligatvyje, ir nera galimybes ji nufotografuoti kampu, padaroma frontaline (simetrine) jo fasado nuotrauka.
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 160. Pasikeitus pastato fasadui arba kitoms jo detalems arba pastaèius priestatus –padaromos naujos pastato nuotraukos, nors jie buvo nufotografuoti anksèiau.
161. Daroma po dvi spalvotas statinio nuotraukas, kad jose atsispindetu pagrindiniai pastatui budingi bruožai (forma, matmenys, architekturines detales ir t.t.).
162. Fotografijos forminamos vadovaujantis brežiniu iforminimo taisyklemis (10 priedas, 1F forma) ir yra isegamos i kadastriniu matavimu byl¹, savininkui išduodant kopij¹.
Nekilnojamojo turto vertes nustatymas
163. Žemes verte nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Del žemes ivertinimo tvarkos” (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574).
164. Nekilnojamojo turto ikainojimo (perkainojimo) tikslas – vadovaujantis Komisijos privalomam registruoti turtui ivertinti prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (toliau – komisija) duomenimis, sustambintais kainynais ar statiniu s¹matine verte (prioritetas parenkamas eiliškumo tvarka), nustatyti nekilnojamojo turto vertê.
165. Ikainojant (perkainojant) nekilnojam¹ji turt¹, nustatoma atkurimo kaštu (statybine), atkuriamoji ir vidutine rinkos verte.
166. Statinio (pastato, priestato, patalpos ir t.t.) vidutine rinkos verte nustatoma vadovaujantis šiomis taisyklemis, Komisijos nustatytomis bei „Valstybes žiniose” kas ketvirti skelbiamomis vidutinemis rinkos kainomis.
167. Pastato vertinimo procedura:
167.1. pastatas apžiurimas vietoje, surenkami reikiami pagrindinio pastato, jo daliu ir priestatu kadastro duomenys bei irašomi i formas;
167.2. nustatoma pastato 1 m3 vidutine statybos verte:
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 167.2.1. atsižvelgiant i pastato naudojimo bud¹ (pagrindinê tikslinê naudojimo paskirti ir pavadinim¹) ir
pagrindinio pastato, jo daliu ar priestatu sienu medžiagas parenkama kiekvienai statinio daliai naujo statinio 1 m3 (1 m2)
ar vieneto vidutine statybos verte (Komisijos tvirtinama 1 lentele);
167.2.2. pagrindinio pastato, jo daliu ar priestatu 1 m3 vidutine statybos verte koreguojama pagal Komisijos
nurodytu procentu sum¹ ir koeficientus; pataisos koeficientai taikomi tokie pat kiekvienai pastato sudetinei daliai,
atsižvelgiant i viso pastato patogumus ir turi;
167.2.3. pakoregavus pastato sudetiniu daliu 1 m3 vidutinê statybos vertê, apskaièiuojama viso pastato vidutine
statybos verte po pataisos pagal formulê:
P=(P1.V1+P2.V2+P3.V3+P4.V4) / V1+V2+V3+V4
kur:
P – pastato 1 m3 vidutine statybos verte po pataisos,
P1 – pagrindinio pastato 1 m3 vidutine statybos verte po pataisos,
P2 – rusio (pusrusio) 1 m3 vidutine statybos verte po pataisos,
P3 – pastoges patalpu 1 m3 vidutine statybos verte po pataisos,
P4 – priestato 1 m3 vidutine statybos verte po pataisos,
V1 – pagrindinio pastato turis,
V2 – rusio (pusrusio) turis,
V3 – pastoges patalpu turis,
V4 – priestato turis.
167.3. statinio (pastato, priestato, antstato ir t.t.) atkurimo kaštai (statybine verte) apskaièiuojami, jo kubatur¹
(kvadratur¹) ar kieki dauginant iš 1 m3 (1 m2) ar vieneto naujo statinio vidutines statybos vertes po pataisos;
167.4. nustatomas viso pastato nusidevejimas procentais:
167.4.1. statinio nusidevejimo procentas pagal kasmetini vertes mažinimo procent¹ apskaièiuojamas pagal
formulê:
I= F x N
kur:
I – statinio nusidevejimo procentas;
F – faktiškas statinio naudojimo laikas;
N – kasmetinis vertes mažinimo procentas (nurodytas Komisijos tvirtinamoje 1 lenteleje).
167.4.2. statiniu, kurie buvo suremontuoti, pakeièiant konstrukcinius elementus, bei tu, kurie perkelti iš kitos
vietos, pastatyti panaudojant senas statybines medžiagas, nukentejê nuo stichiniu nelaimiu, su statybos defektais,
nusidevejimas nustatomas ekspertiniu metodu kiekvieno konstrukcinio elemento (pamatu, sienu, perdangu ir t.t.).
Statinio nusidevejimas apskaièiuojamas pagal formulê:
(%),
.
. .
.
i
i
i
i i
L
L I
I
kur:
I – statinio nusidevejimo procentas,
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI Ii – statinio konstrukcinio elemento nusidevejimo procentas,
Li – statinio konstrukcinio elemento lyginamasis svoris.
Taip pat ekspertiniu metodu nusidevejimas nustatomas, kai jis, apskaièiuotas pagal kasmetini vertes mažinimo procent¹, gaunamas didesnis kaip 70 procentu;
167.5. nustaèius kiekvieno statinio (pagrindinio pastato, priestato, antstato, rusio ir t.t.) atskirai nusidevejim¹ pagal kasmetini vertes mažinimo procent¹ arba ekspertiniu metodu, apskaièiuojamas viso pastato nusidevejimas pagal formulê:
Ip=(I1.V1+I2.V2+I3.V3+I4.V4) / V1+V2+V3+V4
kur:
Ip-pastato nusidevejimo procentas,
I1-pagrindinio pastato nusidevejimo procentas,
I2-rusio (pusrusio) nusidevejimo procentas,
I3-pastoges patalpu nusidevejimo procentas,
I4-priestato nusidevejimo procentas,
V1- pagrindinio pastato turis,
V2- rusio (pusrusio) turis,
V3- pastoges patalpu turis,
V4- priestato turis.
Pagrindinio pastato, jo daliu ir priestatu kasmetinis vertes mažinimo procentas taikomas atsižvelgiant i ju sienu statybinê medžiag¹ (pvz., gyvenamasis r¹stu pagrindinis pastatas su mediniu skydu pastoges patalpomis ir plytu muro priestatu. Pagrindiniam pastatui taikomas kasmetinis vertes mažinimo procentas kaip gyvenamojo r¹stu pastato, pastoges patalpoms – kaip gyvenamojo mediniu skydu pastato, o priestatui – kaip gyvenamojo plytu muro pastato);
167.6. apskaièiavus pastato nusidevejim¹, reikia apskaièiuoti pastato kasmetini vertes mažinimo procent¹ (jo reikes ateityje perkainojant pastat¹) pagal formulê:
N=(N1.V1+N2.V2+N3.V3+N4.V4) / V1+V2+V3+V4
kur:
N-pastato kasmetinis vertes mažinimo procentas,
N1-pagrindinio pastato kasmetinis vertes mažinimo procentas,
N2-rusio (pusrusio) kasmetinis vertes mažinimo procentas,
N3-pastoges patalpu kasmetinis vertes mažinimo procentas,
N4-priestato kasmetinis vertes mažinimo procentas,
V1- pagrindinio pastato turis,
V2- rusio (pusrusio) turis,
V2- pastoges patalpu turis,
V4- priestato turis.
167.7. Statinio nusidevejimas skaièiuojamas 1 procento tikslumu, o kasmetinis vertes sumažejimas – 0,1 procento tikslumu.
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 168. Statinio atkuriamoji verte apskaièiuojama, iš atkurimo kaštu (statybines vertes) atemus statinio nusidevejimo procent¹, taèiau ne daugiau kaip 70 procentu, skaièiuojant pagal kasmetini vertes sumažejim¹ arba statinio nusidevejimo procent¹, nustatyt¹ ekspertiniu metodu pagal atskiru konstrukciniu elementu nusidevejim¹, išreikšt¹ pinigais.
169. Statinio vidutine rinkos verte nustatoma, statinio atkuriam¹j¹ vertê koreguojant pagal vietoves pataisos koeficient¹ atsižvelgiant i pastato paskirti ir vietovê (Komisijos tvirtinama 2 lentele).
170. Viso pastato vidutine rinkos verte apskaièiuojama, jo kubatur¹ (V) dauginant iš naujo pastato 1 m3 vidutines statybos vertes po pataisos (P), atimant pastato nusidevejimo vertê (Ip), ir koreguojant pagal vietoves pataisos koeficient¹.
PASTABA. Statiniu (pagrindinio pastato, priestato ir t.t.) verte nesumuojama, taèiau kadastro formoje j¹ irašyti privalu.
171. Nekilnojamojo turto objekto – patalpos (toliau – patalpa) vertinimo procedura:
171.1. patalpos 1 m2 vidutine statybos verte:
171.1.1. ikainojant patalpas (išskyrus gyvenam¹sias patalpas ir garažu boksus), esanèias negyvenamosios paskirties pastate arba gyvenamosios paskirties (vieno-dvieju butu) pastate, pirmiau pagal pastato paskirti ir jo kubatur¹ apskaièiuojami statinio statybos kaštai (statybine verte). Jie padalijami iš statinio bendrojo ploto ir gaunama statinio 1 m2 vidutine statybos verte;
171.1.2. patalpu (išskyrus garažu boksus), suformuotu kaip atskiru nekilnojamojo turto objektu, esanèiu gyvenamosios (triju ir daugiau butu) paskirties pastate, ikainojimui taikoma buto 1 m2 vidutine statybos verte;
171.1.3. patalpos 1 m2 vidutine statybos verte apskaièiuojama pagal formulê:
K=(K1.S1+K2.S2+K3.S3+K4.S4) / S
kur:
K – patalpos 1 m2 vidutine statybos verte,
K1 – pagrindinio pastato patalpu 1 m2 vidutine statybos verte,
K2 – rusio (pusrusio) patalpu 1 m2 vidutine statybos verte,
K3 – pastoges patalpu 1 m2 vidutine statybos verte,
K4 – priestato 1 m2 vidutine statybos verte,
S1 – patalpos bendras plotas pagrindiniame pastate,
S2 – patalpos bendras plotas rusyje (pusrusyje),
S3 – patalpos bendras plotas pastoges patalpose,
S4 – patalpos bendras plotas priestate,
S – patalpos bendras plotas.
171.2. apskaièiuota patalpos 1 m2 vidutine statybos verte (K) dauginama iš ikainojamos patalpos bendrojo ploto (S) ir gaunami patalpos statybos kaštai (statybine verte);
171.3. Nustatomas patalpos nusidevejimas pagal formulê:
Ib=(I1.S1+I2.S2+I3.S3+I4.S4) / S
kur:
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI Ib-patalpos nusidevejimo procentas,
I1-pagrindinio pastato nusidevejimo procentas,
I2-rusio (pusrusio) nusidevejimo procentas,
I3-pastoges patalpu nusidevejimo procentas,
I4-priestato nusidevejimo procentas,
S1 – patalpos bendras plotas pagrindiniame pastate,
S2 – patalpos bendras plotas rusyje (pusrusyje),
S3 – patalpos bendras plotas pastoges patalpose,
S4 – patalpos bendras plotas priestate,
S – patalpos bendras plotas.
171.4. apskaièiavus patalpos nusidevejimo procent¹, reikia apskaièiuoti patalpos kasmetini vertes mažinimo procent¹ (jo reikes perkainojant patalp¹) pagal formulê:
Nb=(N1.S1+N2.S2+N3.S3+N4.S4) / S
kur:
Nb-patalpos kasmetinis vertes mažinimo procentas,
N1-pagrindinio pastato kasmetinis vertes mažinimo procentas,
N2-rusio (pusrusio) kasmetinis vertes mažinimo procentas,
N3-pastoges patalpu kasmetinis vertes mažinimo procentas,
N4-priestato kasmetinis vertes mažinimo procentas,
S1 – patalpos bendras plotas pagrindiniame pastate,
S2 – patalpos bendras plotas rusyje (pusrusyje),
S3 – patalpos bendras plotas pastoges patalpose,
S4 – patalpos bendras plotas priestate,
S – patalpos bendras plotas;
171.5. iš patalpos statybos kaštu (statybines vertes) atimama patalpos nusidevejimo verte (Ib) ir pagal patalpos paskirti ir vietovê taikomas vietoves pataisos koeficientas.
172. Nebaigtu statyti statiniu (kai pastatytos statinio visos sienos ir galima apskaièiuoti jo turi), ikainojimo norma mažinama tiek procentu, kiek procentu (lyginamojo svorio) sudaro trukstamu konstrukciniu elementu (nera langu, grindu, apdailos ir t.t.) verte. Statinio baigtumo procentas nustatomas, atemus trukstamu konstrukciniu elementu lyginam¹j¹ dali. Tais atvejais, kai yra pagrindinis pastatas su nebaigtu statyti priestatu (pagal projekt¹ yra pagrindinis pastatas ir priestatas), apskaièiuojamas viso pastato baigtumas pagal formulê:
B=(B1.V1+B2.V2) / V1+V2
kur:
B-pastato baigtumo procentas,
B1-pagrindinio pastato baigtumo procentas,
B2-priestato baigtumo procentas,
V1- pagrindinio pastato turis,
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI V2- priestato turis.
PASTABA. Pavyzdžiui, kai yra 100 procentu baigtumo gyvenamasis namas (iregistruotas Nekilnojamojo turto registre, yra pripažinimo tinkamu naudoti aktas ar kiti namo isigijimo dokumentai) su nebaigtu statyti priestatu, viso pastato atžvilgiu baigtumas neskaièiuojamas.
172.1. Tais atvejais, kai pastatyta tik dalis pastato (pvz., pagal projekt¹ yra dvieju aukštu pastatas su rusiu, pastatytas tik rusys), turi buti apskaièiuojamas pastatytos dalies (pvz., rusio) baigtumas (juo koreguojama ikainojimo norma) ir baigtumas viso pastato, atsižvelgiant i pastatytos pastato dalies ir projekto santyki.
172.2. Baigtumui apskaièiuoti lyginamieji svoriai taikomi atsižvelgiant i pagrindinio pastato ar priestato sienu medžiag¹ (pvz., jei plytu muro pagrindinis pastatas su nebaigtu statyti r¹stu priestatu, tai pagrindiniam pastatui taikomi plytu muro pastato lyginamieji svoriai, o nebaigtam statyti priestatui – r¹stu pastato).
173. Nustatant statiniu atkurimo kaštus (statybinê vertê), atkuriam¹j¹ ir vidutinê rinkos vertê, apvalinama tokiu tikslumu:
iki 1000 litu – sveikais skaièiais (pavyzdžiui, 544.540);
nuo 1000 litu iki 10000 litu – dešimtimis (pavyzdžiui, 8294.8290);
nuo 10000 litu iki 100000 litu – šimtais (pavyzdžiui, 95296.95300);
per 100000 litu – tukstanèiais (pavyzdžiui, 775294.775000).
V. NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU KADASTRINIU
MATAVIMU BYLA
174. Nekilnojamojo turto objektu kadastriniu matavimu byla (toliau – byla) – nekilnojamojo turto objektu kadastro duomenu nustatymo metu parengtu planu, užpildytu kadastro formu ir kitu dokumentu apie nekilnojamojo turto objektus sukomplektuotas rinkinys.
175. Byla formuojama atskiriems nekilnojamojo turto objektams, nurodytiems Nekilnojamojo turto kadastro istatymo 9 straipsnyje.
176. Byloje komplektuojami šie dokumentai:
176.1. žemes sklypo kadastro duomenu forma;
176.2. žemes sklypo ribu paženklinimo-parodymo aktas;
176.3. žemes sklypo planas;
176.4. nekilnojamojo turto registro išrašas (jei jis yra);
176.5. panaudotu valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktu numeriai, pavadinimai ar kodai ir ju koordinates (išrašas iš šiu punktu registravimo dokumentu) nurodant šaltini;
176.6. geodeziniu matavimu schema laisvai pasirinktame mastelyje su išmatuotais liniju ilgiais ir kampais, išskyrus atvejus, kai matavimai buvo atlikti GPS prietaisais;
176.7. statiniu planai;
176.8. statiniu kadastro duomenu formos (1,2 ir 3 formos);
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 176.8.1. bylos egzemplioriuje, kuris paliekamas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, pridedama ir 6 forma;
176.9. dokumentai, kuriu pagrindu kadastro duomenu bazeje irašyti, pakeisti, papildyti ar išbraukti nekilnojamojo turto objekto duomenys;
176.10. kiti dokumentai, kuriu pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.
177. Parengiami du bylos egzemplioriai.
178. Byla suderinama su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju.
179. Byl¹ suderinus su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju, vienas jos egzempliorius paliekamas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, kitas perduodamas užsakovui.
VI. NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU KADASTRO DUOMENU TIKSLINIMAS
180. Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenu pakitimu fiksavimas – veiksmai, kuriais nustatomi irašyto i nekilnojamojo turto kadastr¹ objekto duomenu pasikeitimai ir atnaujinama nekilnojamojo turto objekto kadastriniu matavimu byla.
181. Fiksuojant žemes sklypu kadastro duomenu pasikeitim¹:
181.1. kartografuojamos žemes naudmenos, kuriu reikia žemes kadastro rodikliams, nurodytiems nekilnojamojo turto kadastro nuostatu 15.2 punkte, nustatyti bei fiksuojami kiti pakitimai;
181.2. parengiamas žemes sklypo planas;
181.3. apskaièiuojamas bendras žemes sklypo plotas, parengiama žemes naudmenu eksplikacija (plotas apskaièiuojamas ir eksplikacija užpildoma skaièiais, suapvalintais nekilnojamojo turto kadastro nuostatu 15.2.3 punkte nustatyta tvarka);
181.4. apskaièiuojama žemes sklypo verte ir vidutine rinkos verte;
181.5. parengiama žemes sklypo kadastro duomenu forma pagal šiu taisykliu 1 pried¹.
181.6. atnaujinama nekilnojamojo turto objekto kadastriniu matavimu byla.
182. Pakitusi žemes naudmenu situacija koreguojama panaudojant ortofotografinius žemelapius bei atliekant matavimus vietoveje pagal šiu taisykliu 44-47 punktus.
183. Fiksuojant statiniu kadastro duomenu pasikeitim¹:
183.1. vietoje apžiurimi pastatai, atskiri aukštai ir sulyginami su esamais planais. Atliekami kontroliniai matavimai. Jei nera pagrindiniu pastatu fasadu nuotrauku arba fasadai pasikeitê, jie nufotografuojami;
183.2. apžiurejimo ir matavimo metu nustatyti pasikeitê duomenys surašomi abrise;
183.3. jeigu kadastro duomenu patikrinimo metu nustatoma, kad pastate pakeista naudojamu patalpu paskirtis, jos eksplikuojamos pagal faktinê paskirti;
183.4. jeigu kadastro duomenu patikrinimo metu nustatoma, kad pastate pakeista naudojamu patalpu paskirtis, jos eksplikuojamos pagal faktinê paskirti;
183.5. naujai pastatytu priestatu, antstatu kadastro duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis pagrindiniais pastatu kadastro matavimu reikalavimais;
PASTATU KADASTRO DUOMENU SURINKIMO PAVYZDŽIAI 183.6. naujai pastatytam pastatui pažymeti plane suteikiamas nepanaudotas eiles numeris. Nugriautu pastatu eiles numeriu naudoti naujai pastatytiems pastatams žymeti plane negalima;
183.7. žymint pastato pasikeitimus planuose vadovaujamasi pagrindiniais kadastro duomenu rinkimo ir iforminimo principais ir sutartiniais ženklais;
183.8. užfiksavus kadastro duomenu pasikeitimus, pastato aukštu planuose pažymimi visi naujai atsiradê konstrukciniai elementai, santechnikos irengimai bei visi kiti elementai, kaip ir atliekant pagrindini kadastro duomenu fiksavim¹;
183.9. braižomi nauji pastatu aukštu planai. Plotai skaièiuojami pagal naujai nustatytus matmenis, neatsižvelgiant i tai, kiek pasikeite patalpos plotas;
183.10. skaièiuojami patalpu plotai, kurie anksèiau nebuvo skaièiuoti (istiklintu lodžu, istiklintu balkonu, istiklintu verandu, sandeliuku šaltuose priestatuose, antstatuose ir t.t.). Šios patalpos išmatuojamos ir apskaièiuojami plotai;
183.11. perskaièiuojant iki šiu taisykliu patvirtinimo apskaièiuotus plotus, neivertinami plotai, kurie nurodyti 144.2 punkte;
183.12. patalpu plotu skaièiavimo rezultatai irašomi 3 formoje (14 priedas).
183.13. atnaujinama nekilnojamojo turto objekto kadastriniu matavimu byla.
_______________________